Kan man göra sina barn arvslösa?

FRÅGA
Arvsrätt.Min far har avlidit. Jag och mina 4 systrar har endast haft mycket sporadisk kontakt med vår far under 40 år. Han var omgift, men inga gemensamma barn. Begravningen skötte hustrun om utan att meddela någon av oss barn, är hon tvungen att meddela inför en bouppteckning?Vi misstänker starkt att min svärfars ägodelar har fördelats till hustruns barn.(klassiska bilar från 40-50tal, i övrigt vet vi inte någonting)Huset han ägde till hälften skrev han över på hustrun 2014,han bodde dock kvar i huset. Har han ev. lyckats göra sina döttrar arvslösa?
SVAR

Hej, kul att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag tolkar din fråga som att begravningen redan gjorts men att bouppteckningen och arvskiftet ännu ej gjorts klart juridiskt.

Din och dina systrars arvsrätt
Du och dina systrar har arvsrätt efter er far då ni är hans barn, Ärvdabalken (ÄB) 1 kap 1 § och 2 kap 1 §.

Då du och dina systrar inte är barn till er far och hans nya hustru utan endast till er far så kan ni kräva ut ert arv direkt vid hans bortgång, ÄB 3 kap 1 §.

Om er far har skrivit ett testamente
Om det inte finns ett testamente har ni rätt till hela ert arv, alltså ⅕ var av det er far lämnat efter sig. Om han har begränsat ert arv med ett testamente har ni var och en rätt till 1/10 av det han lämnat efter sig, ÄB 7 kap 1 §.

Om ni inte är nöjda med ett eventuellt testamente måste ni begära jämkning av det. Detta måste ni göra inom 6 månader från det att ni fått ta del av testamentet, ÄB 7 kap 3 §.

Hustruns arvsrätt
Er fars hustru har arvsrätt efter honom i egenskap av maka. Denna arvsrätt begränsas av er arvsrätt. Men hustrun ska få ut minst fyra prisbasbelopp efter en bodelningen, detta är inget som kan inskränkas med er arvsrätt, ÄB 3 kap 1 §.

Bodelning
När en make dör ska en bodelning göras, Äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap 1-2 §. Detta måste göras så att det blir tydligt vilka skulder och tillgångar den avlidne hade. Skulderna måste betalas och sen ska det som finns kvar av tillgångarna delas ut genom arv till de som har arvsrätt efter den avlidne.

I en bodelningen ska all gemensam egendom som makarna haft ingå, ÄktB 10 kap 1 §.

Huset
Att skriva över huset på hustrun räcker inte för att huset inte ska räknas som gemensam egendom och inte vara med i bodelningen, ÄktB 7 kap 1-3 §.

För att huset inte ska räknas med i bodelningen krävs att det uttryckligen står att det ska vara hustruns enskilda egendom. Detta ska göras genom ett äktenskapsförord.

Måste hustrun meddela er inför en bouppteckning?
Bodelning ska göras så att en bouppteckning kan göras. Då måste alla tillgångar i boet räknas in. Efter bouppteckningen är klar ska den skickas till Skatteverket för att registreras, ÄB 20 kap. 8 § och 9 §. Skatteverket kan bara registrera den insända bouppteckningen om den har gått till på ett bra sätt och inte har några uppenbara brister. Detta betyder att ni som arvtagare ska vara med vid bouppteckningen.

Om hustrun skickar in bouppteckningen utan er
Skatteverket ska fatta ett beslut om att registrera bouppteckningen när den har skickats in. Om hustrun skickar in bouppteckningen utan er och den blir registrerad kan ni i 3 veckor överklaga Skatteverkets beslut.

Här hittar ni information om hur ni överklagar en registrerad bouppteckning.

Vad händer efter bouppteckningen?
Efter bouppteckningen ska ett arvskifte göras. Det innebär att de tillgångar som finns kvar efter skulder betalats ska fördelas mellan de som ska ärva. Efter detta ska alla delägare i dödsboet skriva under en handling som visar att ett arvskifte har genomförts.

Delägare
Dödsbodelägare kallas de som har rätt att ärva enligt lag eller fått rätt till arv genom testamente. Eftersom ni är barn till er far har ni rätt till arv enligt lag, ÄB 2 kap 1 §.

Överklagan av arvskifte
Ett arvskifte kan inte överklagas när det vunnit så kallad laga kraft. Detta gör det 3 veckor efter att dödsboet är avslutat.

Sammanfattning
Hustrun måste meddela er innan en bouppteckning görs och ett arvskifte kan inte gå igenom utan att ni har skrivit under.

Ni kan inte bli arvslösa oavsett om det finns ett testamente eller inte. Ni har rätt till 1/10 var av det er far lämnade efter sig. Dock kan ni behöva väcka talan om jämkning av testamente, om er far har testamenterat bort allt.

Om ni har övriga funderingar kring bouppteckning och arvskifte hittar ni det här på Skatteverkets hemsida.

Råd
Försök att nå hustrun och se om ni kan få vara med i bouppteckningen. Om ni inte kan komma överens kan ni ansöka om en bouppteckningsman hos tingsrätten, ÄB 19 kap 1 §. En boutredningsman har till uppgift att bereda boet för skifte, skifta boet om det behövs och se till att tillgångarna delas ut i enlighet med skiftet, ÄB 23 kap 5 §.


Hoppas svaret var till hjälp!

Vänliga hälsningar

Malin Waldén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (825)
2019-05-20 Möjligt att begära tilläggsbouppteckning då testamente inte inkluderades i bouppteckningen?
2019-05-18 Hur fördelas en bostadsrätts värde vid ena partens dödsfall?
2019-05-15 Hur ge bort bostadsrätt som delvis ägs av dödsbo?
2019-05-11 Vilken rätt har särkullbarn till viss egendom?

Alla besvarade frågor (69223)