Kan man göra fastigheter, fonder och aktier till enskild egendom genom äktenskapsförord?

FRÅGA
HejKan vi som gift par på 61 respektive 62 år skriva att huset vi äger med hälften var är vår enskilda egendom? Vi har särkullbarn och ser nu över våra tillgångar som vi vill säkra för vår pension och ekonomi vid den dagen en av oss blir själv.Vi tänker nu fördela fonder och aktier på våra isk-konto så det är lika och skriva de som enskild egendom. Något annat vi ska tänka på?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att så tydligt som möjligt reda ut er situation kommer jag att dela upp mitt svar på följande sätt; Först kommer jag att gå igenom vad som allmänt gäller när makar avser göra egendom till enskild vid en framtida bodelning. Sedan kommer jag närmare behandla den egendom det här rör sig om, det vill säga det hus ni samäger respektive de aktier och fonder ni avser fördela. Avslutningsvis följer en kort sammanfattning och redogörelse för saker att tänka lite extra på.

Allmänt

En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB) och ska därmed ingå i den bodelning som förrättas i samband med att en av makarna går bort (9 kap. 1 § ÄktB och 1 kap. 5 § ÄktB). Enskild egendom är bland annat egendom makarna gjort enskild genom äktenskapsförord (7 kap. 3 § första stycket ÄktB). Äktenskapsförord är ett formalavtal och måste ingås på ett visst sätt för att vara giltigt. Ett äktenskapsförord ska upprättas skriftligen, dateras och skrivas under av båda makarna. Därefter ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket för att bli gällande (7 kap. 3 § andra och tredje stycket ÄktB).

Huset

Det är fullt möjligt för er att genom äktenskapsförord göra det hus ni samäger till er enskilda egendom med hälften var. Därmed undantas halva husets värde från den bodelning som kommer att äga rum när en av er går bort i framtiden. På så sätt försätts den av er som lever kvar i en tryggare ekonomisk situation, precis som du beskriver. Som jag angett ovan behöver äktenskapsförordet upprättas skriftligen, dateras, skrivas under av er båda, och sedan registreras hos Skatteverket för att det ska bli gällande. Att notera här är att ni, efter att ert äktenskapsförord mottagits av Skatteverket, behöver betala en ansökningsavgift för att Skatteverket ska kunna handlägga ert ärende. Mer om det går att läsa på Skatteverkets hemsida.

Fonder och aktier

Det är även möjligt att fördela de fonder och aktier som ni äger på era respektive konton och genom äktenskapsförord göra dem till enskild egendom, precis som du beskriver. Viktigt att tänka på här är att avkastning på enskild egendom är giftorättsgods som ska ingå i en framtida bodelning. Om ni vill att också avkastningen av de fonder och aktier ni har fördelat sinsemellan ska vara enskild måste ni alltså särskilt ange det i äktenskapsförordet (7 kap. 2 § andra stycket ÄktB).

Sammanfattningsvis kan sägas att både hus, fonder och aktier kan göras till enskild egendom genom äktenskapsförord. Det ställs inga krav på hur ett äktenskapsförord ska se ut utöver de formkrav som jag beskrivit ovan. Vid upprättandet av äktenskapsförord är det dock viktigt att äktenskapsförordet utformas på ett tydligt sätt, så att det klart framgår vad som utgör enskild egendom. Detta blir extra relevant just då det rör sig om fonder, aktier och konton där även avkastningen måste behandlas.

Jag hoppas att svaret var till hjälp. Vid ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline på nytt.

Vänliga hälsningar,

Ida Gelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1281)
2021-11-20 Verkan av äktenskapsförord
2021-11-12 Änkling eller ogift
2021-11-11 Hur säkrar man egendom från bodelning?
2021-11-06 Särkullbarn, arvsrätt och äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (97649)