​Kan man genom gåva göra barn arvslösa?

2018-09-28 i Laglott
FRÅGA
Är det möjligt att göra sina biologiska barn arvlösa genom att ge bort sitt hus till sin nya fru? Min far ägde ensam ett hus som han gav bort till sin nya hustru. De har utöver detta upprättat ett testamente där, när hon avlider, allt tillfaller hennes 2 barn. Min far hade vid sin död fortfarande lån på huset han gett bort, är detta möjligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Utgångspunkten är att ägaren fritt får förfoga över sin egendom på det sätt denne önskar, t ex genom att ge eller testamentera bort sin egendom. Huvudregeln är alltså att det inte finns något att göra som arvinge, om en person under sin livstid väljer att ge bort sin en del eller hela sin förmögenhet. Det finns däremot vissa begränsningar. Dessa hittar du i ärvdabalken (ÄB).

Testamentet

Ett sådan begränsning är reglerna om laglott. Varje bröstarvinge, dvs barn till arvlåtaren, har rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten och kan inte inskränkas genom testamente (7 kap. 1 § ÄB). Har ett sådant testamente upprättats kan bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Det ska göras inom 6 månader från det att bröstarvingen blivit delgiven testamentet (7 kap. 3 § ÄB). En bröstarvinge ska nämligen delges testamentet genom att denne får handlingen i bestyrkt kopia. Jämkning påkallas genom att man väcker talan i domstol eller genom att man meddelar testamenstagaren om sitt anspråk. Särkullbarn har rätt att få ut sin laglott direkt. De behöver alltså inte vänta på att den efterlevande maken avlider.

Gåvan

Som framgår ovan kan arvlåtaren under sin livstid fritt ge bort egendom, och på så sätt minska bröstarvingens arvs- eller laglott. Ibland kan en gåva däremot likställas med ett testamente (7 kap. 4 § ÄB). Så är fallet om gåvogivaren varit nära döden eller annars trott att döden varit nära förestående, eller om gåvogivaren behållit den huvudsakliga nyttan av den bortgivna egendomen. Ett exempel som rör fastigheter är om arvlåtaren under sin livstid ger bort en fastighet men samtidigt förbehåller sig nyttjanderätten eller avkastningen fram till sin död.

Sammanfattning

För att få ut din laglott måste du påkalla jämkning av testamentet. Detta kan du göra genom att meddela testamentstagarna om ditt anspråk, dvs fruns två barn. Om det av någon anledning inte skulle fungera, kan du väcka talan mot dem i domstol. Observera att denna rätt är förlorad om det gått 6 månader från det att du delgivits testamentet.

Utifrån din fråga framgår det inte när och under vilka omständigheter din far gav bort fastigheten till hans fru. Såvida det inte rör sig om de två situationerna jag beskrivit ovan är gåvan att anse som vilken gåva som helst. I så fall finns det alltså inget du kan göra som kan komma att påverka ditt arv efter din far.

Simon Wikström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (619)
2019-04-17 Fråga om uppskjutande av arvsrätt till förmån för efterlevande make, samt om hur laglotten fungerar i det sammanhanget.
2019-04-06 Måste man hålla sina barn informerade om sina ekonomiska förehavanden?
2019-04-05 Kan barnbarn kräva laglott efter sin mor-/farförälder då barnbarnets förälder avlidit?
2019-04-05 Kan jag undgå laglotten?

Alla besvarade frågor (67977)