Kan man frångå rätten till laglott genom gåva eller regler i sambolagen?

Hej, Vid mina föräldrars skilsmässa, köpte min far ett nytt hus och flyttade in där. Ca 1 år senare flyttade hans nya sambo in där med sitt egna barn. De är inte gifta och jag undrar helt enkelt vad som händer nu när de är till åren komna med laglotten när han dör? Kan man tex skriva att hon äger allt eller att sambolagen på något sätt gör att hon äger allt och kan vägra laglotten? Tack på förhand!

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag har uppfattat din fråga så har din far sedan tidigare genomgått en skilsmässa och har efter det blivit sambo med en ny partner. Din far och hans sambo bor tillsammans i det hus som din far köpte före han blev sambo med sin nuvarande sambo. Din far har inte några gemensamma barn med sin sambo. Det du undrar är om du på något sätt kan fråntas din rätt till laglott till förmån för din fars sambo genom att din far överlåter sin egendom och sina tillgångar till sin sambo eller genom bestämmelser i sambolagen. Nedan kommer jag att besvara din fråga. I svaret kommer jag inte att beakta om din far har andra barn än dig. Jag utgår även från att huset som din far köpt inte utgör en bostadsrätt. 

Din rätt till laglott går före ett eventuellt testamente

Regler om arv finns i ärvdabalken. Som barn till din far är du det som inom arvsrätten kallas för bröstarvinge (2 kap. 1 § ÄrvdB). Enligt den ordning som följer av lag så kommer du att ärva all den egendom och de tillgångar som din far lämnar efter sig då han avlider. Genom exempelvis ett testamente kan din far ändå till viss del frångå den ordning som gäller enligt lag. Som bröstarvinge har du ändå rätt till laglott (7 kap. 1 § ÄrvdB). Laglotten utgör hälften av vad du skulle ha fått om arvet hade fördelats i enlighet med lagen. Du har alltså rätt till hälften av din fars egendom och tillgångar genom laglotten. Ett testamente kan alltså inte frånta dig din rätt till laglott. Om ett testamente inkräktar på din laglott så behöver du ändå påkalla jämkning, det vill säga göra en invändning, mot testamentet för att få din laglott (7 kap. 3 § ÄktB). 

Det förstärkta laglottsskyddet kan göra att du får egendom och tillgångar som din far har gett bort

Laglottsskyddet i Sverige är relativt starkt. Lagstiftaren har nämligen infört något som kallas förstärkt laglottsskydd (7 kap. 4 § 1 st ÄrvdB). Det förstärkta laglottsskyddet är till för att hindra att arvlåtare försöker kringgå reglerna om laglott. Skyddet hindrar arvlåtare från att ge bort sin egendom och sina tillgångar som gåvor. Inom begreppet gåva ingår även exempelvis att sälja egendomen till ett lägre pris en marknadsvärdet. Det räcker ändå inte bara med att egendomen eller tillgångarna ska ha getts bort som gåvor. Det krävs ytterligare ett av följande två scenarier:

1. Att antingen gåvan har getts i ett sammanhang då arvlåtaren ligger inför döden eller trodde sig avlida inom kort, eller 

2. Att gåvan inte har varit betungande för arvlåtaren (exempelvis om din far skulle ge sitt hus till sin sambo och han fortsätter bo kvar i huset). 

Om din far ger en gåva som faller in under något av dessa två alternativ och gåvan inkräktar på din laglott så har du rätt att få egendom eller tillgångar som motsvarar ett värde så att du får hela din laglott. Ett undantag är om det föreligger särskilda skäl mot att du ska få egendom eller tillgångar som innebär att du får hela din laglott. Ett exempel är att det anses vara alltför betungande för den som har fått gåvan att utge tillräckligt mycket egendom eller tillgångar. Viktigt att tillägga är även att du behöver väcka talan i domstol mot den som har fått gåvan inom ett år från det att bouppteckningen efter din far har avslutats för att regeln ska vara kunna användas (7 kap. 4 § 2 st ÄrvdB). 

Sambor har ingen lagstadgad arvsrätt 

Gällande din fundering om sambolagen kan göra att din fars sambo tar över ägandet av din fars egendom och tillgångar så kan följande sägas. Sambor har ingen lagstadgad arvsrätt. Den ändå möjligheten för din fars sambo att ärva din far är alltså om din far skriver ett testamente som ger hans sambo rätt att ärva. Som jag har skrivit ovan så gäller din laglott ändå framför ett testamente under förutsättning att du jämkar testamentet. 

En bodelning kan indirekt påverka storleken på din laglott men inte frånta din rätt till laglott

Det som sker när din far avlider är att samboförhållandet upphör (2 § SamboL). Även fast din fars sambo inte har rätt att ärva så kan hen begära en bodelning (8 § SamboL). En bodelning mellan sambor innebär att samboegendomen ska fördelas. Till samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag om egendomen har förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL). Till exempel så ska inte din fars hus vara en del av bodelningen eftersom han köpte huset före han blev sambo och huset köptes därför inte för gemensam användning för din far och hans sambo. 

Bodelningen är ett förfarande som kommer att ske före din fars egendom och tillgångar beräknas och fördelas genom arvsskiftet. Eftersom din fars bostad inte är samboegendom så är det endast eventuellt bohag som kan omfattas av bodelningen. Bohag är exempelvis möbler. Förenklat så innebär en bodelning att värdet av det bohag som har förvärvats för gemensam räkning med avdrag för eventuella skulder kommer att räknas ihop och delas på hälften mellan din fars dödsbo och hans sambo (12 – 14 § SamboL). Om det är din far som har köpt bohag för mest pengar så kan det alltså innebära att hans sambo får en del av det bohag som din far har betalat för eller pengar för motsvarande värde. Värdet av den del av bohaget som tillräknas din far kommer sedan att tillföras till hans dödsbo. Indirekt kan alltså bodelningen få viss betydelse för storleken på din laglott. Sambolagen kan ändå inte på något sätt frånta din rätt till laglott. 

Sammanfattning

Din far kan på grund av din rätt till laglott inte testamentera bort egendom och tillgångar som inkräktar på din laglott. Din fars möjligheter att ge bort egendom och tillgångar som inkräktar på din laglott är även begränsade genom det förstärkta laglottsskyddet. Sambor har ingen lagstadgad rätt att ärva. Sambolagen kan genom reglerna om bodelning indirekt påverka storleken på din laglott men inte frånta din rätt till laglott. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. 

Vänligen, 

Edvin StrandfältRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”