Kan man dra tillbaka ett samtycke till sex senare?

FRÅGA
Hur långt efter att man haft samlag kan man dra tillbaka ett samtycke? Jag hade en relation med en person förra sommaren, och då var allt bra och fint. Nu får jag reda på att hen anser att det inte fanns ett samtycke och att jag utnyttjade hen. Så min fråga är hur ska jag hantera det den nya informationen. Kan något som det funnits ett samtycke kring bli till ett övergrepp långt senare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågan om samtycke, vad det är och hur det ska tolkas är omdiskuterat inom juridiken, inte minst efter lagändringen för sexualbrott som numera har samtycket som utgångspunkt. Det finns därför skäl att titta lite på begreppet utöver lagtexten för att besvara din fråga.

Straffansvar

Sexuella handlingar ska självklart vara ett uttryck för frivillighet och att alla deltagande vill vara med. Alla människor har en grundläggande rättighet till sexuellt självbestämmande, alltså vad man vill och inte vill göra.

Samtycket ska ses tillsammans med vad det innebär om samtycke till en sexuell handling inte finns, vilket är straffansvar enligt brottsbalkens (BrB) 6 kap. Det finns en lista angående just samlag i 6 kap. 1 §. Där står att man särskilt ska beakta (utifrån vad parterna uppfattat och redogör för efter en polisanmälan) om frivilligheten kommit till uttryck på något sätt. Det man menar är kort sagt - har båda parter haft möjlighet att förstå att den andra var med på det och hur har man märkt det?

Sedan följer en lista på omständigheter som gör att samtycke aldrig kan ha funnits, t ex om hen blivit utsatt för misshandel, hot, varit medvetslös, berusad osv. under tiden samlaget ägt rum (eller i nära anslutning).

Om personen förhållit sig passiv, alltså varken gjort motstånd eller gett uttryck för vilja att fortsätta akten så ska det enligt förarbetena endast undantagsvis förstås som ett samtycke, vilket man kan tänka sig är logiskt. Om en person under ett samlag helt plötsligt blir väldigt tyst och passiv borde rimligtvis den andra parten reagera och fundera på om hen fortfarande vill.

Dra tillbaka samtycke

Ett samtycke kan med det sagt alltså dras tillbaka under tiden för själva akten, och det här hör ju ihop med din fråga, samtycket ska omfatta den handling som man tillsammans ägnade sig åt då. Om man har sex en till gång så är det så att säga ett nytt samtycke till den handlingen. Man kan inte dra tillbaka ett samtycke långt senare på det sätt som du tänker. Det skulle ju betyda att en person skulle kunna ha gjort sig skyldig till en våldtäkt utan att ha möjlighet att påverka skeendet. Så kan man såklart inte ha det.

Det är snarare min uppfattning utifrån vad du berättar att personen menar att den inte samtyckte vid det tillfället hen pratar om, alltså när ni hade sex även om du uppfattade situationen annorlunda.

Oaktsam våldtäkt

När två parter uppfattar en situation helt olika - som det kanske är i erat fall, hen anser sig blivit utnyttjad och inte samtyckt till en handling och du ansåg att den var gemensam och något som båda ville, finns ett nytt omdiskuterat lagrum i BrB 6 kap. 1 a § - oaktsam våldtäkt.

Förutsättningarna för det är att den ena personen varit grovt oaktsam till om den andra deltog frivilligt eller inte. I detta innefattas egentligen två saker som framkommit i praxis och förarbeten.

1. Den som deltar i en sexuell handling har ett personligt ansvar att försäkra sig om att den andra vill delta (Svea HovR Målnr. B 7117–19 ), alltså iaktta en form av försiktighet och inte utgå ifrån att den andra vill som man själv vill.

2. Man har varit grovt oaktsam på det sätt som lagen menar om man misstänker att den andra personen inte deltar frivilligt men fortsätter handlingen ändå (Prop. 2017/18:177 s. 85). Alltså, finns det något som tyder på att personen inte deltar frivilligt längre, t ex gör motstånd, är passiv eller på annat sätt ger anledning att misstänka att hen inte vill så är man skyldig att sluta för att inte riskera straffansvar.

I praktiken är det ofta detta man tvistar om: vad borde personen uppfattat eller förstått baserat på de inblandades vittnesmål.

Slutsats

Med detta sagt så bör du fundera över situationen som personen pratade om. Samtycket kan inte dras tillbaka i efterhand utan vad hände där och då?

Det man ska hålla i åtanke är såklart också att det är stor skillnad mellan vad personer kan uppleva och vad som kan bevisas i en rättsprocess. Alla omständigheter i ett fall ska bevisas på olika sätt för att man ska utkräva ett straffansvar. I detta ligger en inneboende svårighet just med sexualbrott eftersom bevisningen ofta är personerna som är inblandade som kan ha helt olika uppfattningar. Det skrivna ovan är helt enkelt lagstiftarens sätt att försöka fastställa vad ett beteende bör eller kan tyda på.

Du nämner inget om att personen ska ha gjort en polisanmälan där situationen ställts på sin spets men jag hoppas att detta gör det tydligare för dig att fundera över situationen som var och framför allt: att vara medveten om under situationer i framtiden.

Hoppas du fått svar och lycka till!

AnnaSara Jarius
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (405)
2021-06-14 Försök till utnyttjande av barn genom köp av sexuell tjänst
2021-05-31 Anmäla för förtal
2021-05-25 Preskriptionstid för sexualbrott mot underårig
2021-05-24 Preskriptionstiden för Barnpornografi och "Utnyttjande av barn för sexuell posering "

Alla besvarade frågor (93108)