Kan man dömas för misskreditering av Riksidrottsnämnden, är det ens bestraffningsbart?

2020-02-24 i Domstol
FRÅGA
Inom idrotten finns en "egen domstol" som heter Riksidrottsnämnden. Besluten påstås inte kunna överklagas.RF har i sina stadgar ett Kapitel (14:e Kap) som reglerar vad som är straffbart inom idrotten.I det aktuella ärendet har RIN dömt enligt 14 Kap. 2§ 7 p. Skälet är " vissa formuleringar i de aktuella e-postmeddelandena inte kan förstås på annat sätt an att X medvetet försökt "misskreditera" motparten.I det ena e-postmeddelandet skriver X "Y says he did not do anything, like all criminals do". I det andra står att Y gav sig på en coach och försökte strypa honom i sin jakt på en id-bricka.Händelsen avser samma incident, som Y själv skriver om senare, att han försökte få tag i id-brickan som coachen bar runt halsen genom att dra upp den så att coachen uppfattade att Y försökte strypa honom.Hur kan detta ens kunna uppfattas som "misskreditering" av Y. Detta är skrivet i två personliga mail.Är ens "misskreditering" bestraffningsbart?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Idrottsdomstolar som den du benämner är inte en statlig allmän domstol (som t.ex. tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen) utan en privat sådan. Privat konfliktlösning uppkommer genom avtalet mellan parterna. För att få delta i de olika arrangemang som Riksidrottsförbundet och deras paraplyorganisationer anordnar krävs att man är medlem i något av förbunden. De flesta föreningar är medlemmar i ett specialidrottsförbund som i sin tur står under riksidrottsförbundet (RF). Rättsförhållandet mellan medlem och förening grundas på innehållet i föreningens stadga, medan relationen förening och förbund regleras genom förbundets stadga. Genom föreningsstadgan blir medlemmen även indirekt bunden av RF och specialförbundet.

Idrottens grundläggande bestämmelser återfinns i RF och dess förbunds stadgar. När en tvist uppstår löses den i regel internt, i förevarande fall genom specialidrottsförbunden med Riksidrottsnämnden (RIN) som förbundets "högsta domstol". Märk väl att även om RIN ofta benämns som förbundets högsta domstol är den inte rent juridiskt att anse som en domstol i den benämning vi är vana vid.

Riksidrottsnämnden prövar beslut tagna av specialidrottsförbunden och utgår från RF:s stadgar. Eftersom det inte är en allmän statlig domstol utgås det inte efter våra lagar i dömandet, utan från stadgarna. Därmed kan t.ex. inte Riksidrottsnämnden döma någon till fängelse. Domstolen kan döma till böter (även om "böterna" inte rent juridiskt är att anse som statliga böter utan det hela sker på avtalsrättslig grund; som medlem har du genom medlemskapet ingått ett avtal att underkasta dig förbundets och RIN:s beslut).

Riksidrottsnämndens beslut kan i regel inte överklagas då domstolen är sista instans. Det finns ett äldre rättsfall vari två medlemmar försökte överklaga ett uteslutningsärende till allmän domstol. I domen uttalades av Högsta domstolen att "Den ideella inriktning och det personliga inslag som präglar idrottsföreningars verksamhet utgör emellertid ett så starkt skäl för att föreningarna själva bör få avgöra frågan, huruvida en medlem avvikit från en förenings regler på sådant sätt att han bör uteslutas ur föreningen, att det inte är lämpligt att sådana frågor generellt skulle vara underkastade domstols prövning, inte ens om den rättsliga prövningen begränsades till att avse huruvida en uteslutning var oskälig". I rättsfallet kom domstolen fram till att uteslutningen av medlem på materiell grund inte kunde prövas av allmän domstol (jfr NJA 1990 s. 687).

I svensk straffrätt finns inte brottet misskreditering. I viss offentligrättslig lagstiftning (bland annat marknadsföringslagen) återfinns uttrycket misskreditera. RIN dömer däremot utifrån dess stadgar och inte utifrån svensk lag. Den bestämmelse du hänvisar till lyder "bestraffning kan ådömas den som under eller i samband med tävling, uppvisning eller träning eller med anledning av något, som därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande eller på annat sätt otillbörligt mot deltagare, ledare, tränare, funktionär eller åskådare eller visat ohörsamhet mot funktionärs anvisningar eller föreskrifter". I detta innefattas det som inom idrotten benämns som misskreditering. Dessvärre går det inte att göra någon närmre analys av huruvida det skett en misskreditering i det fall du hänvisar till, bland annat då jag inte har någon insyn i RIN:s bedömning. Men även då bedömningen skiljer sig mellan statlig rättsskipning och privat sådan.

Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll