FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott23/07/2020

Kan man dömas för medhjälp till övergrepp i rättssak?

Om man skjutsar någon med bil till en person som som gjort en anmälan mot personen man skjutsar och denne person som man skjutsat till platsen uppmanar den andre personen att ta bort anmälan. Han uppmanar personen vänligt att bort anmälan, absolut utan hot.

Personen som skjutsat sin vän som försöker övertala någon att ta bort en anmälan kan denne person dömas för medhjälp till övergrepp i rättsak ???

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att kunna svara på din fråga kommer jag först gå igenom vad som krävs för att någon ska dömas för övergrepp i rättssak, och sedan om man kan dömas för medhjälp till det.

Övergrepp i rättssak

För att dömas för övergrepp i rättssak har man med våld eller hot om våld angripit någon för att denne gjort en anmälan, vittnat i domstol eller liknande, eller om man försökt hindra någon från att göra en sådan åtgärd genom annan handling som medför lidande, skada eller olägenhet. Straffet är fängelse högst fyra år (17 kap. 10§ första stycket brottsbalken (Brb)). Det krävs alltså uppsåt att förhindra att personen lämnar uppgifter, eller att man syftar att hämnas för att någon har gjort det. Lidande kan innebära psykiskt lidande, skada kan innebära ekonomisk skada och annan olägenhet kan betyda obehag.

Detta innebär att om personen som skjutsades brukade våld eller hotade om våld, eller genom annan åtgärd som medfört skada, obehag eller psykisk påvisbart lidande, och försökt hindra den andra personen att lämna uppgifter eller anmäla ett brott, kan den första personen gjort sig skyldig till brottet övergrepp i rättssak. Det är upp till en domstol att avgöra om gärningen är straffbelagd.

Medhjälp till brott och underlåtenhet att anmäla brott

Medhjälp – den som hjälper annan att utföra en brottslig gärning, eller främjat denna med råd och dåd (23 kap. 4§ första stycket Brb). Detta innebär att man har haft inflytande över att brottet främjats, även genom att styrka gärningsmannen i dennes uppsåt. Det krävs inte att det uttryckligen framgår av varje brott att man kan bli dömd för även medhjälp, för att man ska kunna bli dömd för det.

Anstiftan – den som fått annan att utföra den brottsliga gärningen, men som inte själv anses som gärningsman (23 kap. 4§ andra stycket Brb).

Underlåtit att anmäla brott – utdöms för den som inte i tid har anmält eller avslöjat ett brott som är planerat att begås, eller är pågående, om denne person endast i mindre mån medverkat till brottet. För att kunna dömas för detta krävs det att gärningen gått så långt att den faktiskt är straffbar, och att brottet kan förhindras utan fara för den som avslöjar brottet eller någon annan (23 kap. 6§ Brb).

I ditt fall

Det krävs alltså att en person har begått den brottsliga gärningen övergrepp i rättssak, för att man ska kunna dömas för medhjälp till den. I ditt fall är det oklart om personen kan dömas för övergrepp i rättssak. Det beror på, på vilket sätt hen har försökt att förmå den andra personen att inte anmäla brottet.

Om den första personen gör sig skyldig till övergrepp i rättssak kan den tredje personen i teorin dömas för medhjälp, men det krävs uppsåt för detta. Har den tredje personen inte vetat om att den första personen avser att begå denna gärning, kan hen inte heller dömas för medhjälp. Har dock den tredje personen vetat om att det är det som är syftet med skjutsen, kan man anses ha främjat brottet beroende kanske på hur avgörande skjutsen är för att brottet skulle genomföras bland annat. Om inget annat kan den tredje personen göra sig skyldig till brottet underlåtenhet att avslöja brott, om denne visste om att brottet planerades eller håller på att hända, men inte anmäler eller avslöjar det.

Det beror helt enkelt på hur den första personen har fört sig när denne försökt förmå den andra personen att inte anmäla brott, och om den tredje personen visste om och främjade brottet genom att skjutsa hen till den andra personen. Om det är en vänlig konversation, eller ett försök att lösa det bakomliggande problemet till anmälan, skulle det sannolikt inte anses vara brottsligt. Men återigen, det beror på syftet med konversationen och hur den faktiskt gick till.

Hoppas att du har fått någon vägledning i din fråga!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo