Kan man byta offentlig försvarare?

2021-11-30 i Domstol
FRÅGA
Hej!Jag väntar rättegång och jag skulle vilja byta advokat pga jag känner inte att min advokat är tillräckligt erfaren i narkotikabrott.Jag ska ringa tingsrätt och motivera ett byte.Jag söker tips om hur jag ska formulera mig bäst för att kunna byta advokat.Mvh
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rätten till ett bra försvar är en grundläggande rättighet i vårt rättssystem, men man har inte en ovillkorlig rätt att byta den man redan har fått, utan det krävs särskilda skäl (21 kap. 6§ rättegångsbalken). Detta har också att göra med att din advokat vanligtvis redan är inläst på ärendet, och har varit med under hela processen, och ett byta kan medföra ytterligare kostnader. Det är riktigt nog, att det är hos tingsrätten du ska göra denna framställning, och det bästa är att göra detta skriftligen till dem i ett mail så snart som möjligt.

Du kan alltid begära att få byta offentlig försvarare, men det är tingsrätten som bedömer om detta är lämpligt och om det finns särskilda skäl för detta. Generellt kan sägas att det är ganska ovanligt att man får byta försvarare. Vanligtvis, om man har önskat sin försvarare, och sedan är missnöjd, är det svårare att få byta försvarare. De skäl som domstolen fäster vikt vid är främst huruvida du förlorat förtroende för din försvarare, exempelvis på grund av ett dåligt bemötande, dålig kontakt eller liknande. Vanligtvis krävs det ganska mycket för att byta sin försvarare, och enbart att man inte tycker att denne är erfaren nog är tveksamt om det skulle räcka, speciellt vid en förhållandevis vanligt och mindre allvarligt brott som narkotikabrott, speciellt efter att åtal redan väckts. Min erfarenhet är att de som får byta försvarare under pågående rättsprocess, är om de sitter frihetsberövade, eller om försvararen på ett allvarligt sätt brustit i sin omsorg genom att varit helt okontaktbar eller olämplig, eller brutit mot advokatetiska regler. I ett rättsfall har Högsta domstolen bifallit en begäran att byta offentlig försvarare, med beaktande av att den tilltalade stod misstänkt för, och dömdes i underrätt för allvarlig brottslighet (vållande till annan död i tjänsteutövning så som sjuksköterska), att försvararen haft dålig kontakt och stöd under processen, ett läkarintyg om det psykiskt dåliga måendet som denna stress medfört för den tilltalade (NJA 2004:639). Det finns fler rättsfall där man diskuterat grunderna för bevilja byte, men det rör sig oftast om situationer där den tilltalade är frihetsberövad, och är misstänkt och i vissa fall dömd i underrätt för allvarlig brott så som mord och grova narkotikabrott, och då det skett uppenbart olämpligheter från försvararens sida, så som kontakter med motparter, vittnen och jävssituationer.

En anledning till att advokater ibland begär sig själv entledigade från uppdraget, är om dennes klient erkänner brott för sin försvarare, som den vill att man ska plädera sig oskyldig till i rätten. Då kan det av advokatetiska skäl kännas olämpligt för försvararen att fortsätta företräda klienten, då denne mot bakgrund av erkännandet, har svårt att bygga ett försvar så som ett förnekande. Men det är en bedömning som varje advokat gör för egen del.

Sammantaget skulle jag säga att du bör trycka på omständigheter som gör att du förlorat förtroendet för hen och sådant som pekar på at denne brustit i sin omsorg, men generellt kan sägas att det ska till ganska mycket för att få byta. Det som du kan påtala är exempelvis om du inte fått önska denne själv, att denne inte hunnit företräda dig utan denne förordnades först när ärendet kom till tingsrätten och ni inte haft någon nämnvärd kontakt, så det inte finns något större nedlagt arbete för denne, eller om denne varit okontaktbar eller liknande under en längre period. Om du inte heller under förundersökningen fått möjlighet att önska försvarare, kan detta också vara relevant att peka på. Du kan såklart även framhäva de omständigheter som talar för att denne inte framstår som kunnig vad gäller narkotikabrott, om det är något specifikt som talar för dennes oerfarenhet här. Men jag vill ändå betona att jag inte tror att du kommer få byta, om det inte föreligger något väldigt särskilt skäl därtill. Du gör bäst i att maila din begäran till tingsrätten så snart som möjligt, och då kommer de skicka din begäran till din nuvarande försvarare som får yttra sig kring detta, och sedan fattar tingsrätten beslut. Detta sker oftast inom loppet av någon vecka, beroende på hur nära rättegång man är såklart. Försvararen kommer berätta sin sida av det, men de vidhåller sällan att de vill kvarstå om klienten vill byta, då det inte framstår som lämpligt för denne att företräda någon som inte vill ha en som advokat. Dock gör domstolen en egen bedömning, men beaktar såklart era respektive yttranden.

Jag hoppas du fått någon vägledning i dina frågor! Du är välkommen att återkomma till oss om du har ytterligare funderingar.

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (537)
2022-01-20 Kan målsägandebiträdet svara på frågorna under ett förhör?
2022-01-16 Kan hovrätten döma till ett hårdare straff om åklagren har överklagat tingsrättens dom?
2022-01-13 Kan barn under 18 år stämma sin pappa?
2021-12-30 Avgörande av brottmål utan huvudförhandling

Alla besvarade frågor (98655)