Kan man bli häktad för ringa narkotikabrott?

Hej,

Undrar varför man blir häktad vid en häktningsförhandling om ringa narkotikabrott. En på jobbet har efter häktningsförhandlingen dvs efter att ha suttit anhållen i 4 dagar. Så har han fortfarande satts i häkte. Varför får man sitta häktad för ringa narkotikabrott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det finns grund för att häkta en person misstänkt för ringa narkotikabrott.

Att inneha och bruka narkotika är straffbart enligt 1 § 6 p. Narkotikastrafflag (1968:64). Straffet för ringa narkotikabrott är enligt 2 § Narkotikastrafflag (1968:64) böter eller fängelse i högst sex månader.

Regler om häktning regleras i 24 kap. Rättegångsbalken (RB). Av 24 kap. 1 § RB framgår det att den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller däröver, får häktas. Vidare krävs det att någon av de tre häktningsgrunderna i 24 kap. 1 § RB är uppfyllda, dessa är:

Flyktfara, en risk för att den misstänkte avviker för att slippa bestraffning.

Kollusionsfara, en risk för att den misstänkte genom att undanröja bevis eller på annat sätt försvårar utredningen.

Recidivfara, en risk för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet.

Häktning får ske endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat motstående intresse, 24 kap. 1 § 4 st. RB.

Av ordalydelsen i 24 kap. 2 § RB ges en möjlighet att häkta en på sannolika skäl misstänkt oberoende av brottets beskaffenhet om han är okänd och vägrar att uppge namn och hemvist eller om hans uppgift om detta kan antas vara osann eller om han saknar hemvist inom riket och det finns risk för att han genom att bege sig från riket undandrar sig lagföring eller straff. Rent teoretiskt kan någon med stöd av denna paragraf häktas för ett brott som som föreskriver fängelse i mindre än ett år om rekvisiten är uppfyllda. Det är dock viktigt att påpeka att denna paragraf tillämpas restriktivt, särskilt när det i brottet finns böter i straffskalan. Att häkta någon för ringa narkotikabrott skulle med största sannolikhet anses oproportionerlig i ljuset av denna lagregel, om något av rekvisiten skulle vara tillämpbar.

Som jag nämnt ovan så finns det vid häktning ett principiellt krav på att brottet föreskriver fängelse i ett år eller däröver, vilket utesluter häktning för ringa narkotikabrott eftersom straffet för detta är böter eller fängelse i högst sex månader. Jag känner inte till samtliga omständigheter i din arbetskollegas fall, men det är ett tänkbart scenario att misstanken om ringa narkotikabrott är kombinerad med misstanke om ytterligare/andra brott för vilket är föreskrivet fängelse ett år eller mer, därav beslutet om häktning.

Med vänliga hälsningar,

Melvin KericRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo