Kan man dömas för folkbokföringsbrott om man inte har ändrat sin adress vid flytt?

2019-05-01 i Övriga brott
FRÅGA
Hej, jag har en fråga angående felaktig folkbokföring och straffen som kan förekomma. På "Lagen.nu" står det följande:"Den som lämnar oriktig uppgift till grund för beslut om folkbokföring döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma gäller den som inte fullgör sin anmälningsskyldighet enligt 25–27 §§.Är brottet med hänsyn till att brottsligheten utövats systematiskt eller i större omfattning eller annars att anse som grovt, döms för grovt folkbokföringsbrott till fängelse i högst två år.I ringa fall ska det inte dömas till ansvar. Lag (2018:684)."Betyder detta att jag kan bli dömd till fängelse ifall jag skulle missa att ändra min folkbokföringsadress eller skulle det ses som ett "ringa fall". Vad anses vara "ringa fall" rent allmänt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Genom bestämmelsen du hänvisat till har en ansvarsbestämmelse för folkbokföringsbrott återinförts från och med den 1 juli 2018 i Sverige (se 42 § folkbokföringslagen (1991:481) (FOF)).

Folkbokföringsbrott kan förekomma i två typsituationer

1) När någon lämnar en oriktig uppgift, eller

2) underlåter att anmäla ändrade uppgifter.

Åtgärden är enbart straffbar om den inneburit fara i bevishänseende (se prop. 2017/18:145 sida 134).

Man måste vidare ha agerat med uppsåt för att dömas för folkbokföringsbrott (se 1 kap. 2 § första stycket brottsbalken). Det räcker inte med att man varit oaktsam.

Anmälningsskyldighet, 25–27 §§

Det gäller en anmälningsskyldighet vid flytt, ändrad postadress samt vid inflyttning till och utflyttning från landet. I ovannämnda bestämmelser anges de tidsfrister som gäller för när en anmälan senast ska göras till Skatteverket. Vid exempelvis flyttning gäller att en anmälan ska göras inom en vecka (se 25 § FOF).

Svaret på din fråga

Du undrade om man kan bli dömd till fängelse om man missar att ändra på sin folkbokföringsadress. Som du själv noterat framgår det av bestämmelsen att man kan göra sig skyldig till folkbokföringsbrott genom att inte anmäla en flytt - vilket är den situation som din fråga tar sikte på.

Det är förståeligt att många ifrågasätter varför underlåtenheten att anmäla en flytt kan vara brottsligt. Regeringen menar att det har blivit alltmer vanligt att uppgifterna som finns registrerade i folkbokföringsdatabasen inte speglar verkliga förhållanden. Detta är problematiskt då folkbokföringen har betydelse för ett stort antal samhällsfunktioner samt har en central funktion för flera myndigheter i den dagliga ärendehanteringen. Enligt regeringen var därför ett av målen med att införa straffbestämmelsen att angripa vissa oönskade beteenden, såsom att inte fullgöra sin anmälningsskyldighet (se prop. 2017/18:145 s. 116).

Genom denna bestämmelse återinfördes i princip vad som tidigare gällde vid underlåtenhet att anmäla ändrade förhållanden enligt folkbokföringslagen, trots att det redan då kunde ifrågasättas hur effektiv denna kriminalisering kan förväntas bli. Förhoppningen var dock att detta kan ha en viss allmänpreventiv effekt och ge en tydlig signal om vikten av korrekta uppgifter i folkbokföringen. Vidare är detta enligt regeringen ett perdurerande brott, vilket innebär att brottet är fullbordat då tiden för anmälningsskyldighet gått ut och pågår till dess föreskriven (se prop. 2017/18:145 s. 117).

För att en oanmäld flytt ska kunna utgöra ett folkbokföringsbrott krävs dock att 1) det föreligger en konkret fara i bevishänseende, 2) gärningen har begåtts med uppsåt, och 3) det är inte fråga om ett ringa brott.

Jag kan tyvärr inte ge ett specifikt svar på en generell fråga; huruvida man gjort sig skyldig till folkbokföringsbrott genom att inte ha anmält en ändring av sin adress beror på omständigheterna i fallet. Det som framförallt kan ifrågasättas i denna situation är om man har agerat med uppsåt eller inte. Eftersom denna bestämmelse är ny har jag inte kunnat hitta något liknande fall där en persons uppsåt har bedömts. Jag känner mig därför inte bekväm med att dra några generella slutsatser gällande hur domstolen skulle bedöma en persons uppsåt i detta fall. Detsamma gäller om situationen skulle kunna utgöra ett "ringa fall". Däremot framgår det av förarbetena att det endast ska vara i begränsade fall som en gärning kan bedömas som ringa.

Slutligen, som du påpekat är straffet för folkbokföringsbrott böter eller fängelse i högst sex månader. Enligt förarbetena bör dock straffet normalt stanna vid böter.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Anna Holmström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (685)
2019-10-08 Vad är straffvärdet för mened?
2019-10-07 Hur anmäler man en polis för tjänstefel?
2019-10-07 Gäller svensk lag för poliser och åklagare? Vad gör jag när jag blivit falskt anklagad?
2019-09-16 Är det lagligt att fotografera någon man inte känner?

Alla besvarade frågor (73804)