FrågaOFFENTLIG RÄTTOffentlighetsprincipen31/03/2022

Kan man begära ut någon annans personuppgifter ur belastningsregistret?

Jag önskar få veta om XX är dömd för något. Han har varit (är) verksam i A. Jag tror han är skriven i B. Han har även hus i C.

Jag har inte namnet på motparten.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du vill ha ett utdrag ur en annan persons belastningsregister. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister och bestämmelser om offentliga handlingar finns i tryckfrihetsförordningen (1949:105). Jag kommer därför att utgå från dessa i mitt svar.

Hur kan man begära utdrag ur belastningsregistret?

I samband med att någon blir dömd för ett brott så kommer brottet och dess påföljd att föras in i ett belastningsregister av Polismyndigheten (3 § lag (1998:620) om belastningsregister). En enskild har möjligheten att, efter begäran, skriftligen få ta del av samtliga uppgifter om sig själv som finns i registret (9 § lag (1998:620) om belastningsregister, för mer information läs vidare här). Vid begäran ska uppgifterna lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår. Observera dock att viss gallring av uppgifterna sker över tid (16-18 §§ lag (1998:620) om belastningsregister).

Vidare är det möjligt för vissa myndigheter, under vissa omständigheter, att ta del av personuppgifter ur belastningsregistret (6-8 §§ lag (1998:620) om belastningsregister, för mer information läs vidare här). Även arbetsgivare kan, under vissa specifika omständigheter, begära ut uppgifter om enskilda ur belastningsregistret (2 § andra stycket och 10 § lag (1998:620) om belastningsregister samt 21 § förordning (1999:1134) om belastningsregister). De flesta arbetsgivare saknar dock en möjlighet att begära utdrag ut ett utdrag ur belastningsregistret eller kräva att en arbetssökande visar upp ett sådant utdrag (du kan läsa mer om detta här och här).

Det är däremot inte möjligt för enskilda att begära ut uppgifter om någon annan ur belastningsregistret.

Hur kan man ta del av domar?

Genom offentlighetsprincipen har alla i Sverige en rätt att ta del av allmänna handlingar så länge dessa inte är belagda med sekretess (2 kap. 1 och 2 §§ Tryckfrihetsförordningen). Domar räknas som allmänna handlingar varför det är möjligt att begära ut dem direkt från domstolarna där de förvaras (du kan läsa mer om detta här och här). Om du vill läsa en särskild dom ska du därför vända dig till den domstol som har meddelat domen i fråga (2 kap. 17 § Tryckfrihetsförordningen).

Det skulle således vara möjligt att vända sig till olika domstolar för att ta del av eventuella domar som en person berörs av. Märk väl att domstolen kommer att genomföra en sekretessprövning av handlingen innan de lämnar ut den. Skulle de bedöma att den omfattas av sekretess kommer den inte att lämnas ut.

Sammanfattning

Du kan inte, som enskild, begära ut uppgifter om någon annan ur belastningsregistret. Det är endast du själv, vissa myndigheter och vissa arbetsgivare som kan göra detta. Det är dock möjligt för dig att begära ut domar direkt från domstol.

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim StrömbladhRådgivare