Kan man begära ensam vårdnad och flytta utomlands med barnen?

2020-05-28 i Barnrätt
FRÅGA
2 personer i ett samboförhållande med 2 barn( 1 år och 2.5 år). Båda födda i Sverige. Mamman är norsk medborgare och pappan svensk. Kan mamman begära ensam vårdnad och flytta till Norge utan faderns samtycke?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om barns vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap. föräldrabalken (FB). I ert fall har ni, som jag tolkar det, redan gemensam vårdnad om barnet. För att vårdnaden ska anförtros endast en av er krävs det antingen att ni kommer överens om det (6 kap. 6 § FB) eller att en av er vänder sig till domstol och begär det (6 kap. 5 § FB).

Om en av föräldrarna vänder sig till domstol ska rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av dem. Vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska rätten fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Rätten får inte besluta om gemensam vårdnad om båda föräldrarna motsätter sig det (6 kap. 5 § första och andra stycket FB). I alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. I bedömningen av vad som är bäst för barnet ska det fästas avseende särskilt vid risken för att barnet far illa eller utsätts för övergrepp samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § FB). I ert fall innebär det exempelvis att vid svåra samarbetssvårigheter där det inte finns en realistisk möjlighet att lösa konflikterna inom rimlig tid, kan det vara till barnets bästa att vårdnaden anförtros endast en av er (jfr NJA 2007 s. 382). Att domstolen inte får besluta om gemensam vårdnad innebär att om en av föräldrarna vänder sig till domstol med begäran om enskild vårdnad och barnets andra förälder också begär enskild vårdnad, då måste domstolen välja vem av föräldrarna som ska anförtros vårdnaden om barnet. Då är fortsatt gemensam vårdnad inte att alternativ. Som redogjort för enligt ovan ska det göras en bedömning av vad som är bäst för barnet.

Domstolen kan även i vissa andra fall besluta om ändring av vårdnaden, så kan vara om en förälder vid utövandet av vårdnaden gör sig skyldig till missbruk eller försummelse eller i övrigt brister om omsorgen om barnet på ett sätt som medför bestående men för barnets hälsa eller utveckling (6 kap. 7 § FB). Bedömningen sker på samma sätt som vid ett tvångsomhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Domstolen kan även anförtro vårdnaden ensam åt den andra föräldern om den ene föräldern varaktigt är förhindrad att utöva vårdnaden (6 kap. 8 a § första stycket FB). Hindret kan bestå i att föräldern t.ex. försvunnit, eller att föräldern på grund av t.ex. långvarig medvetslöshet eller allvarlig psykisk sjukdom är förhindrad att sörja för sitt barn.

Om en förälder får ensam vårdnad, i din fråga mamman, har hon en rättighet och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. Vårdnadshavaren ska i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål (6 kap. 11 § FB). Livsavgörande beslut tas av vårdnadshavaren, om barnet har två vårdnadshavare tas sådana beslut gemensamt (6 kap. 13 § FB). Det innebär att vid gemensam vårdnad krävs båda föräldrarnas samtycke för att en förälder ska få flytta med barnet. Har mamman ensam vårdnad kan hon själv bestämma om flytten till Norge. Betänk dock att trots egen vårdnad och trots att mamman har rätt att flytta med barnet, har barnet rätt till båda sina föräldrar. Trots att mamman och barnet flyttar har barnet därmed en rätt till umgänge med sin pappa (jfr 6 kap. 15 § FB).

Svaret på din fråga är således att om mamman beviljas ensam vårdnad bestämmer hon ensamt vart barnen ska bo och kan flytta med dem utan pappans medgivande.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1616)
2021-01-24 Kan man som faster och farmor få till umgänge med barn, trots att mamman till barnen inte vill?
2021-01-24 Måste pappan godkänna att dottern tar hål i öronen?
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?

Alla besvarade frågor (88426)