Kan man begära att kommunen avgör ett ärende om strandskyddsdispens om det gått mer än sex månader?

Hej.

Jag har ansökt hos kommunen om strandskyddsdispens för utbyggnad av vårt hus. Detta är gjort med hänvisning till Miljöbalken (1998:808, 18 b § samt 18 c §). Det har nu gått nästan sex månader räknat från dess att kommunen bekräftat att de fått in allt underlag och ansökan var komplett. Det har inte hänt någonting med ärendet och ingen handläggare har blivit tilldelad det.

Som jag förstått det så säger Förvaltningslagen (2017:900) under 12 § att man har rätt att skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet om det har gått mer än sex månader i första instans. I mitt fall är det Förvaltningen Bygg & miljö som ska handlägga detta ärende och räknas som myndighetsutövande som jag förstått det.

Det finns dock ett undantag i Förvaltningslagen under 2 § där det framgår att ärenden som kan laglighetsprövas är undantagna några av paragraferna Förvaltningslagen, bl.a. 12 §. Min bedömning är att detta beslut om min eventuella strandskyddsdispens kan överklagas av utomstående genom laglighetsprövning och därför försvinner min rätt att begära avgörande i ärendet efter sex månader. Har jag förstått det rätt? Kan jag begära att beslut tas efter sex månader?

Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som du skriver omfattas Förvaltningen Bygg och miljö av förvaltningslagen (FL). Enligt 12 § FL har en part rätt att skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet om det har gått mer än sex månader i första instans. Som du påpekade gäller dock inte dessa regler för kommunala ärenden där besluten kan laglighetsprövas (2 § FL).

Kan beslut om strandskyddsdispens laglighetsprövas?

Undantaget i 2 § FL gäller i sådana kommunala ärenden där besluten kan laglighetsprövas enligt den ordning som följer av 13 kap. kommunallagen. FL gäller dock fullt ut för det så kallade specialreglerade kommunala området där det kommunala beslutet har fattats med en speciallagstiftning som grund (prop 2016/17:180 s. 28). I ditt fall ligger, som du har skrivit, miljöbalken (MB) till grund för beslutet och inte kommunallagen, vilket innebär att beslutet grundas på en speciallagstiftning.

Enligt ett äldre rättsfall (KamR i Sundsvall mål nr. 3732–07) är en regel dessutom att beslut som kan överklagas inte också ska kunna laglighetsprövas. Beslutet om dispens kan överprövas av länsstyrelsen enligt 19 kap. 3 b § MB. Om Länsstyrelsen upphäver kommunens beslut kan part överklaga detta till mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsens beslut att överpröva ett dispensbeslut är dock inget hinder mot att beslutet överklagas av någon annan. I sådana fall bör handläggningen av de båda ärendena samordnas. Dessutom kan kommunens beslut om upphävning, ändring eller bildande av bland annat strandskydd överklagas till länsstyrelsen enligt 19 kap. 1 § st. 2 MB. Länsstyrelsens beslut kan därefter överklagas hos mark- och miljödomstolen.

Sammantaget förefaller det vara så att beslut om strandskyddsdispens inte kan laglighetsprövas eftersom beslutet baseras på en speciallagstiftning och dessutom kan överklagas till länsstyrelse och mark- och miljödomstol. Regeringen har även uttalat att en kommunal verksamhet bör välja att tillämpa FL fullt ut vid handläggningen i ett enskilt fall när det är svårt att på förhand avgöra om ett beslut i ärendet får angripas enligt kommunallagen eller speciallagstiftning (prop. 1985/86:80 s. 82).

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis gäller undantagen i 2 § FL endast om beslutet kan laglighetsprövas enligt kommunallagen. I förarbetena har det dock uttalats att FL skall tillämpas fullt ut om beslutet grundar sig på speciallagstiftning. Dessutom har det framkommit i rättspraxis att beslut som kan överklagas inte också ska kunna laglighetsprövas. När det kommer till strandskyddsdispens baseras beslutet på speciallagstiftning (MB) och beslutet kan överklagas till länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen. Detta innebär att 12 § FL ska vara tillämpligt i ditt fall. Du har alltså rätt att skriftligen begära att myndigheten ska avgöra ärendet om det har gått mer än sex månader.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise SohlbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000