Kan man avhjälpa fel i tjänst på annat håll och begära ersättning?

Hej!

Jag har haft min bil på en Mekonomen-verkstad till och från sedan augusti 2019. Det började med att kamkedjan gick sönder som jag anser att verkstaden aldrig fixat. De renoverade topplocket och jag har sedan dess lämnat tillbaka den till dem 3 gånger för att kamaxeln har varit ur position. Nu för några dagar sedan (10-03-2020) så startade inte bilen alls, och detta är pga kamaxeln. Hur går jag tillväga med detta? Kan jag lämna in bilen hos en annan verkstad och kräva att Mekonomen betalar för att den andra verkstaden fixar det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga rör tjänst som en näringsidkare har utfört åt dig i egenskap av konsument, vilket aktualiserar konsumenttjänstlagen.

Vilka påföljder blir aktuella vid fel i tjänst?

När en tjänst är felaktig har du som konsument rätt till att begära påföljder som avhjälpande, prisavdrag eller hävning (se 20–21 §§ konsumenttjänstlagen). I ditt fall måste vi därmed först konstatera att de utförda tjänsterna har varit felaktiga. Jag utgår från att tjänsterna som har utförts inte har lett till att problemen som du har presenterat har lösts. Det är i sådant fall inte orimligt att hävda att resultaten av respektive tjänst har avvikit från vad ni har avtalat om vilket innebär att tjänsterna är felaktiga (se 9 § konsumenttjänstlagen).

Enligt 20 § konsumenttjänstlagen har du som konsument rätt att begära att näringsidkaren avhjälper felet. Som jag förstår det är du dock inte intresserad av detta. Viktigt att påpeka här är att näringsidkaren har enligt samma paragraf rätt att erbjuda konsumenten att avhjälpa felet och konsumenten har inte rätt att avböja erbjudandet såvida inte särskilda skäl för det föreligger. Den aktuella verkstaden skulle alltså kunna erbjuda dig ett avhjälpande av felet med t.ex. kamaxeln och du skulle då behöva ha särskilda skäl att avböja erbjudandet. Som särskilda skäl har i förarbetena till lagen angetts att "om näringsidkaren har visat allvarlig oskicklighet när tjänsten utfördes, uppträtt störande, visat bristande hederlighet eller på annat sätt åsidosatt konsumentens intressen så att denne med fog kan göra gällande att han inte har förtroende för näringsidkaren personligen eller för hans kompetens" (se prop. 1984/85:110 s. 230-231). Det vore inte orimligt att hävda att de återkommande tjänsternas bristfälliga resultat ger dig fog att hävda att du inte längre har förtroende för näringsidkaren och därmed avslå eventuella erbjudanden om avhjälpande från verkstaden.

Kan du avhjälpa felet på egen hand och begära ersättning?

Nu har vi konstaterat att det enligt konsumenttjänstlagen föreligger omständigheter som tyder på att tjänsterna som har utförts har varit felaktiga och att avhjälpande från verkstaden inte är av intresse. Enligt 21 § konsumenttjänstlagen har du rätt att begära prisavdrag av den näringsidkare som utfört de felaktiga tjänsterna när avhjälpande inte kommer till stånd. Prisavdraget ska motsvara vad det kostar dig att få felet avhjälpt på annat håll (se 22 § konsumenttjänstlagen). De kostnader som avses är alla kostnader som uppstår i samband med avhjälpandet som görs på annat håll. Att notera här är att prisavdrag ska motsvara det minst kostnadskrävande sättet att avhjälpa felet.

Sammanfattning

I ditt fall föreligger omständigheter som tyder på att dina köpta tjänster har varit felaktiga enligt konsumenttjänstlagen. Näringsidkaren har rätt att erbjuda sig att avhjälpa felet åt dig, men då du har särskilda skäl att avböja ett sådant eventuellt erbjudande kan vi bortse från avhjälpande. Prisavdrag avseende de köpta tjänsterna blir därmed aktuellt i ditt fall. Du kan alltså avhjälpa felet på annat håll och begära att den första verkstaden gör avdrag på det pris du betalade för de felaktiga tjänsterna.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”