Kan man ansöka om uppehållstillstånd när visumet har gått ut?

2017-10-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Jag är gift med en Fillippinsk kvinna, men pga av mitt sjukdom har hon inte velat gå tillbaka till PH och söka uppehållstillstånd, hennes visa har gått ut. Finns det någon annat alternativ? Jag är sängliggande för det mesta och behöver hjälp. Diagnos finns för det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kort sammanfattning

Eftersom hennes visum har gått ut kommer det kunna ligga en grund för utvisning. För att få ett nytt visum måste hon återvända till Filippinerna och ansöka om ett nytt. Ett visum räcker i 90 dagar och vill man stanna längre än så så måste man ansöka om uppehållstillstånd.

Tyvärr så är huvudregeln i svensk rätt enligt 5 kap 18 § Utlänningslagen att man måste ansöka om uppehållstillstånd innan man ankommer till Sverige och kan således inte göra det när man väl är i Sverige.

Angående ditt hälsotillstånd kommer migrationsverket kommer inte att ta hänsyn till och göra någon bedömning angående ditt hälsotillstånd utan de kommer enbart göra bedömningen utifrån hennes status och livssituation.

Eftersom hennes visum har gått ut kommer det ligga en grund för utvisning och jag rekommenderar att hon snarast återvänder till Filippinerna för att lagligt få befinna sig i Sverige.

Uppehållstillstånd pga anknytning till dig

Jag förutsätter att du är Svensk medborgare och anpassar svaret ut ifrån det.

Kraven för uppehållstillstånd anges i 5 kap Utlänningslagen (UtlL) Uppehållstillstånd ska ges till en sökande man om denne är gift och åberopar anknytning till någon som är bosatt i Sverige vilket följer av 5 kap 3 § 1 st 1 p UtlL. Normalt sätt hade det förutsatt att både du och din fru kan försörja er samt att ni har en bostad av tillräcklig storlek och standard vilket framgår av 5 kap 3 b § UtlL. Dock gäller inte dessa kraven enligt 5 kap 3 c § UtlL då du är svensk medborgare. Vi kan helt klart konstatera att alla dessa villkoren är uppfyllda.

När kan migrationsverket neka uppehållstillstånd pga anknytning?

De fall när migrationsverket kan vägra uppehållstillstånd är bla i några följande fall:

1. Oriktiga uppgifter medvetet lämnats eller omständigheter medvetet förtigits som är av betydelse för att få uppehållstillståndet (5 kap 17 a § 1st 1p punkten UtlL).

2. Ert äktenskap ingicks uteslutande i syfte att ge din man rätt till uppehållstillstånd (5 kap. 17 a § 1 st 2 UtlL).

3. Ni inte lever tillsammans eller inte har någon sådan avsikt (5 kap. 17 a § 2st 1p UtlL).

4. Någon bestämmelse i den tillfälliga Begänsningslagen 6-8 §§. Dock finns det ej några bestämmelser i den lagen som skulle kunna sätta hinder för er där.

Av bestämmelserna i 5 kap. 3 och 3 a §§ utlänningslagen om uppehållstillstånd på grund av anknytning framgår det att anknytningspersonen ska vara bosatt i Sverige eller beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Det framgår av förarbetena till bestämmelserna att samma regler för uppehållstillstånd på grund av anknytning bör gälla alla som är bosatta i Sverige oavsett medborgarskap, dvs. både för svenska medborgare och för utlänningar. För en utlänning krävs emellertid i regel att han eller hon har permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna vara anknytningsperson. Enligt regeringen gäller detta dock inte nordiska medborgare eftersom de är undantagna från kravet på uppehållstillstånd. Nordiska medborgare behöver således endast vara bosatta i Sverige för att vara anknytningsperson.

Såvitt jag kan bedöma så föreligger inte någon av de fyra ovannämnda undantagssituationerna. Punkten 1 kan jag inte bedöma utifrån er sida men jag har svårt att tänka mig att ni skulle ha förtigit om omständigheter som kan vara av betydelse. Ni uppfyller även punkten 2 eftersom att ni redan är gifta, och ni uppfyller även punkten 3 om ni lever tillsammans och har en sådan avsikt. Det viktigaste kravet där är egentligen bara att äktenskapet inte får ha ingåtts i syfte med att få uppehållstillstånd.

Kan hon ansöka genom anknytning utan att behöva lämna landet?

En huvudregel som hålls ganska hårt i den svenska migrationsrätten är att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd FÖRE inresan i landet.

En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas EFTER inresan. I praktiken innebär det att man kan lämna sin ansökan här i Sverige och sen åka tillbaka för att vänta på beslutet.

Dock uppställs några undantag i 5 kap 18 § 2 st UtlL. Här brukar man säga att undantag sker då det inte anses skulle vara rimligt att kräva att den sökande de återvänder till hemlandet för att lämna in en ansökan där ifrån. Då brukar man prata om några faktorer som kan spela in för bedömningen. Jag radar upp några av dem här nedan:

Anknytningsfall kan spela roll för bedömningen

Undantag från huvudregeln kan b.la. göras i vissa anknytningsfall. När en utlänning söker uppehållstillstånd på grund av stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där. Med stark anknytning menas att anknytningen är av sådant slag att den är tillståndsgrundande, dvs. att det finns förutsättningar enligt 5 kap. 3och 3 a §§ UtlL att bevilja uppehållstillstånd. (vilket det gör i ert fall)

Barn kan spela roll för bedömningen

Nu har du inte uppgett om ni har några barn tillsammans men om ni har, så brukar det fast vägas in i bedömningen. Enligt detta ska vid skälighetsbedömningen enligt punkt 5 i ovannämnda paragraf konsekvenserna för ett barn av att skiljas från sin förälder särskilt beaktas, om det står klart att uppehållstillstånd skulle ha beviljats om prövningen gjorts före inresan i Sverige.

Arbete kan spela roll för bedömningen

I skälighetsbedömningen kan det även vägas in om den sökande har arbete. Då har man sagt att bla en förutsättning skulle kunna vara att arbetsgivaren skulle förorsakas olägenheter om utlänningen måste resa till ett annat land för att ge in ansökan där eller det annars finns särskilda skäl. Då pratar man om att arbetsgivaren kan drabbas av olägenheter både som ekonomisk som praktiskt natur.

Särskilda skäl kan spela roll för bedömningen

Med särskilda skäl avses situationer där det, mot bakgrund av omständigheter som inte är kopplade till arbetsgivaren, framstår som orimligt att utlänningen måste resa till ett annat land för att ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd. Det har dock inte prövats i praxis.

Tyvärr har jag för lite information för att göra bedömningarna och migrationsverket brukar vara rätt hårda för att tillämpa undantagen. Den enda utvägen som jag ser det just nu är tyvärr att resa tillbaka och ansöka om antingen nytt visa eller om uppehållstillstånd pga anknytning till dig.

Hör av dig om du skulle ha fler frågor!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1227)
2021-09-26 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap?
2021-09-21 Vad kan jag göra för att snabba på ett ärende hos Migrationsverket?
2021-09-21 Vilket medborgarskap får ett barn vars ena förälder är svensk medborgare?
2021-09-20 Försörjningskrav och uppehållstillstånd pga. anknytning

Alla besvarade frågor (95861)