Kan man ändra ett bodelningsavtal efter det är undertecknat?

2019-04-05 i Bodelning
FRÅGA
Hej våran skilsmässa gick snabbt, initierat av fd frun. Önskade ej detta och hade förhoppningar att ting skulle lösa sig. Fd frun tog in mäklare och värderade lgh. Bodelning genomfördes. Dock har skillsmässa ej trätt i kraft. Finner nu när jag kollar priser på nätet att möjligen är lgh övervärderad ca 1,5 milj. Kan man återta dessa från bodelningen. Ta in fler mäklare som värderar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om man i efterhand kan ändra en bodelning.

Kan man genomföra en bodelning trots att dom om äktenskapsskillnad inte meddelats?

Du beskriver i din fråga att ni har skickat in en ansökan om äktenskapsskillnad men att denna inte har trätt i kraft ännu. Detta tolkar jag som att ni har fått sex månaders betänketid och att det är därför som äktenskapsskillnad inte meddelats av tingsrätten ännu.

En bodelning kan som huvudregel genomföras antingen under bestående äktenskap eller efter eller i samband med äktenskapsskillnad. I detta fall handlar det om bodelning med anledning av äktenskapsskillnad och det är då möjligt att genomföra bodelningen trots att tingsrätten inte meddelat dom i frågan om äktenskapsskillnad.

Vad får det för rättsverkan att genomföra en bodelning?

En bodelning genomförs vanligen genom att en handling upprättas som kallas bodelningsavtal som beskriver hur makarna valt att genomföra bodelningen. Denna handling undertecknas sedan av båda makarna och man har därmed genomfört bodelningen.

Bodelningsavtalet kan sedan ligga till grund för exempelvis lagfartsansökningar eller fördelning av medel på gemensamma konton.

När avtalet sedan är undertecknat så får det samma rättsverkan som vilket avtal som hest vilket innebär att avtalet som huvudregel ska hållas.

Finns det möjlighet att ändra avtalet?

Efter undertecknandet av avtalet så är det som huvudregel alltså avtalets bestämmelser som ska reglera parternas mellanhavanden gällande de omständigheter som avtalet tar sikte på. I ert fall handlar det om ett bodelningsavtal varför det alltså är fördelningen av giftorättsgodset som är aktuellt.

Det framgår inte i din fråga exakt hur ert bodelningsavtal är utformat varför jag inte kan uttala mig om hur detta ska tolkas. Det kan dock sägas att det finns två sorters bodelningsavtal; Fullständiga bodelningsavtal och partiella bodelningsavtal.

Om det ni upprättat är ett partiellt bodelningsavtal så innebär detta att ni reglerat fördelningen av en del av era tillgångar medans ett fullständigt bodelningsavtal reglerar samtliga tillgångar. Detta innebär att om ni upprättat ett partiellt bodelningsavtal så finns det möjlighet att upprätta ytterligare ett för att slutligt reglera alla era mellanhavanden.

Oaktat vilket av ovanstående bodelningsavtal som ni upprättat så är det inte möjligt att ändra i avtalet utan att båda parter är överens om det.

Kan avtalet jämkas?

Eftersom ni ingått ett avtal där svensk rätt är tillämplig så kommer också Avtalslagen vara tillämplig. Enligt avtalslagens 36 § kan avtalsvillkor jämkas för det fall att de anses oskäliga. Ett avtalsvillkor anses oskäligt om det otillbörligt gynnar den ena parten framför den andra. Exakt var gränsen går avgörs dock från fall till fall av en domstol. Det bör dock understrykas att det har visat sig vara väldigt svårt att vinna framgång med en talan om 36 § Avtalslagen.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan det sägas att ni endast kan ändra i ert befintliga avtal under förutsättning att båda parter är ense om detta. Det kan dock finnas möjlighet att jämka avtalet med hänsyn till avttalslagen 36 § men för att bedöma detta så måste avtalet granskas av en jurist. Om du vill ha hjälp med detta så kan en av våra jurister på Lawline hjälpa dig med det. Du når oss enklast här.

Jag hoppas detta var svar på din fråga.

Vänligen,

Robert Lindström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2423)
2020-02-17 Ingår en fastighet som man fått i gåva i en bodelning?
2020-02-16 Hur långt efter upphörande av samboförhållande kan man begära bodelning?
2020-02-15 Hur räknar vi vid övertagande av bostadsrätt när vi äger olika stora andelar?
2020-02-14 Ska min sons saker tas med i min sambo-bodelning?

Alla besvarade frågor (77127)