Kan man adoptera syskonbarn?

2016-10-07 i Barnrätt
FRÅGA
Min dotter är ensam vårdnadshavare till två små barn. Deras far avsade sig vårdnaden av deb äldsta dottern för ett år sedan och när nästa barn kom sex månader efter var han ej intresserad av vårdnad för henne heller.Min fråga gäller om hennes bror kan bli vårdnadshavare med henne genom adoption .VänligenLouise
SVAR

Hej, vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att adoptera betyder att man blir barnets nya förälder, vilket innebär att man är barnets vårdnadshavare och förmyndare. Reglerna om adoption finns i 4 kap. Föräldrabalken (FB) här .

Tillstånd till adoption ska endast ges om det är till fördel för adoptivbarnet samt om sökande har uppfostrat barnet eller vill uppfostra det. Dessutom ska tillstånd till adoption ges om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Detta stadgas i 4 kap. 6 § FB här . Tillstånd ges av allmän domstol, som har till uppgift pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum. Har barnet inte fyllt 18 år ska även yttrande inhämtas från socialnämnden i den kommun där sökanden är folkbokförd och socialnämnden i den kommun där den som har vårdnaden om barnet är folkbokförd, se 4 kap. 10 § 1 st. FB här . Laga domstol, dvs. den domstol som har rätt att pröva adoptivfrågan, är domstolen i den ort där sökanden (brodern) har sin hemvist, 4 kap. 9 § FB här .

Vad gäller adoptivföräldern framkommer av 4 kap. 1 § FB här att en man eller kvinna som fyllt 25 år, eller i undantagsfall 18 år, får adoptera ett adoptivbarn med rättens tillstånd. Ett presumtivt adoptivbarn som är över tolv år får inte adopteras utan eget samtycke, 4 kap. 5 § 1 st. FB här . Detta blir dock möjligtvis inte tillämpligt i detta fall eftersom du skriver i din fråga att barnen är små. I 4 kap. 5 a § FB här stadgas vidare att den som är yngre än 18 inte får adopteras utan föräldrarnas samtycke. En förälder som inte är vårdnadshavare har rätt att yttra sig men har, enligt gällande rätt såsom RH 1997:20 här inga legala möjligheter att förhindra adoptionen, se 4 kap. 10 § 3 st. FB här .

Förutsättningarna för att moderns bror i detta fall ska kunna adoptera de två barnen finns beskrivna ovan. Brodern måste för det första vara äldre än 25 år, föräldrarna måste ge sitt samtycke och domstolen ska inhämta yttrande från socialnämnden, pröva adoptionsfrågan samt ge tillstånd för detta. Om något av barnen är över tolv år krävs dessutom dennes samtycke till att adoptionen äger rum. Svaret på din fråga är alltså att moderns bror kan bli vårdnadshavare genom adoption i detta fall, om domstolen ger sitt tillstånd. Konsekvenserna av detta juridiskt kommer dock bli att brodern blir ensam förälder till barnen, vilket jag förmodar inte är tanken. Det enda sättet för systern och brodern att få gemensam vårdnad av barnen är med hjälp av en gemensam adoption. Detta är dessvärre inte tillåtet i Sverige då det endast är makar som kan adoptera gemensamt se 4 kap. 4 § FB här.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sara Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1614)
2021-01-17 Vem kan begära faderskapstest?
2021-01-15 Vad kan jag göra om den ena föräldern inte följer dom om umgänge?
2021-01-15 Har jag rätt att träffa mitt barnbarn?
2021-01-11 Under vilka förutsättningar kan vårdnaden flyttas över till familjehemsföräldrarna?

Alla besvarade frågor (88385)