Kan makes bankkontotillgodohavanden & en gemensamt ägd fastighet utmätas för ena makes skulder?

Hej, Både jag och min man har haft skulder hos KFM. Nu efter vi haft löneutmätning båda två under en lång tid är han nollad men jag har en relativt hög skuld kvar. Min första fråga är, om han har sparpengar på sina konton som står på han. Kan dom plocka dom då för att vi bor ihop och är gifta? Nästa fråga är nu när priserna stiger på bostäder. Jag står ensam ägare och även på lånen för huset. om vi skriver över halva huset på honom. Kan dom då kräva försäljning då han äger hälften och inte har några skulder. Alla bolån mm sköts fläckfritt. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över: (1) om din mans sparpengar som innehas på hans bankkonto kan utmätas för dina skulder, samt (2) om en bostad som ägs till hälften av dig och till hälften av din man kan utmätas för dina skulder trots hans ägarandel. Reglerna om utmätning finns i utsökningsbalken, fortsättningsvis kallad UB.

Inledningsvis kan sägas att som generell utgångspunkt gäller att vardera maken svarar för sina egna skulder vilket innebär att en makes egendom inte ska utmätas för den andre makens skulder (1 kap. 3 § äktenskapsbalken).

Din mans bankkonto

Pengar är lös egendom och lös egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 17 § UB). För lösöre finns vissa andra presumtionsregler vid utmätning men då pengar inte är lösöre blir dessa regler ej tillämpliga. Den sökande som begär utmätning ska alltså i princip styrka att egendomen tillhör gäldenären, även om det inte ställs allt för höga krav på denna bevisning i utsökningsmål. Bankontotillgodohavanden kan alltså bara utmätas om det är utrett att bankkontot tillhör gäldenären. Din mans bankontoinnehavanden kan alltså inte utmätas för dina skulder, så länge det inte av kronofogdemyndighetens utredning framgår att bankkontot tillhör dig.

Huset

Ert hus är fast egendom (1 kap. 1 § jordabalken) och fast egendom får utmätas om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 24 § UB). Om du och din man skulle skriva över hälften av fastigheten på din man blir ni samägare till fastigheten. I utsökningsbalken finns något som kallas för indragningsregeln som innebär att vid en utmätning av samägd egendom så kan hela egendomen säljas på exekutiv auktion oberoende av att den är samägd (8 kap. 8 § UB). Detta gäller även för fast egendom. Även om ni skulle skriva över en del av fastigheten på din man kan din andel i fastigheten utmätas och då dras din mans andel i fastigheten med för att fastigheten ska kunna försäljas exekutivt. Din man har då dock rätt till den andel av köpeskillingen som motsvarar hans andelsägande i fastigheten, vilket om inget annat har avtalats utgör hälften av fastigheten (1 § samäganderättslagen).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Sophia EngdahlRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”