Kan lärare vägra bedöma sent inlämnat arbete?

FRÅGA
Hej!Jag går i 8an och har en fråga angående bedömning i grundskolan. Om ett arbete lämnas in sent, kan läraren då vägra att betygsätta det? För jag har läst någonstans här på Lawline att skolverket säger såhär: "Läraren ska vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av dessa kunskaper. Även ett sent inlämnat arbete ska därför som regel bedömas och ligga till grund för betygssättningen" Jag kan dock inte hitta det citatet någonstans. Dock har jag hittat detta i skollagen (2010:800) kap 10 paragraf 22: "När betyg sätt innan ett ämne har avslutats, ska betygsättningen bygga på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen"Jag tolkar det som att om man lämnar in ett arbete innan terminen är slut måste det bedömas. Har jag fel? Isåfall, kan en lärare vägra att bedöma ett arbete som är inlämnat försent? Vad är då reglerna? Lag?Tack, En envis elev som vill bli åklagare någon dag :)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad roligt att du är intresserad av att jobba med juridik i framtiden!

Frågor vad gäller skola och utbildning på grund – och gymnasienivå regleras bland annat i skollagen, men också i Skolverkets allmänna råd som ger rekommendationer och stöd i lärares arbete.

Läraren måste ha tid för att kunna bedöma det sent inlämnade arbetet
Det stämmer det du säger om att läraren måste utnyttja all tillgänglig information för att göra en bedömning av elevens kunskaper och behöver därmed också beakta sent inlämnade uppgifter. Enligt Skolverket ska läraren dock kunna planera sitt arbete och ha tid för att bedöma elevens inlämnade uppgift och kunna väga ihop det med övrigt betygsunderlag innan ämnet eller kursen ska betygsättas. Med detta menas att även om läraren har fått elevens arbete som kommit in efter deadline, är det inte säkert att arbetet är möjligt att beakta vid betygsättningen om läraren inte har tid att rätta det i efterhand.

Läraren får själv avgöra hur tillförlitligt arbetet är
I Skolverkets allmänna råd med kommentarer framgår det att läraren måste ta hänsyn till hur tillförlitliga och giltiga de olika underlagen är. Ju mer giltiga och tillförlitliga underlagen är, desto tyngre väger de vid betygsättningen. Läraren har en stor befogenhet att själv kunna avgöra hur tungt en viss genomförd uppgift ska vara i den slutgiltiga betygsbedömningen och kan komma fram till att vissa underlag inte alls är relevanta (allmänna råden s. 32). Jag tolkar detta som att en sent inlämnad uppgift eventuellt skulle kunna anses vara irrelevant, om läraren utifrån rättviseaspekten bedömer att eleven har haft längre tid på sig att utföra arbetet jämfört med andra elever.

Bestämmelsen i skollagen
Den lagtext du hänvisar till står i 10 kap. 19 § skollagen. Bestämmelsen handlar dock mer om kursplanen och kunskapskrav och behandlar inte frågan om huruvida en lärare måste ta med all tillgänglig information i bedömningen. Denna paragraf infördes för att öka likvärdigheten i betygsättningen runt hela landet, då det tidigare fanns brister i de nationella kunskapskriterierna vilket gjorde att lärare på lokal nivå behövde utgå ifrån sina egna kriterier i bedömningen (Prop 2009/10:165 s 376).

Sammanfattning
En lärare kan egentligen inte vägra bedöma ett sent arbete, då det som utgångspunkt också ska ligga till grund för betygsbedömningen, men i och med att läraren måste ha tid för att rätta den sena uppgiften samt att hen själv kan bedöma vikten på uppgiften, kan det finnas risk att läraren inte tar med det sena arbetet i bedömningen, alternativt att det väger betydligt mindre jämfört med annat som bedöms. Min rekommendation skulle vara att prata med läraren. Om det enligt läraren handlar om rättviseaspekten, kan du eventuellt be hen att ge dig en annan uppgift som motsvarar samma kunskapskrav som den försenade uppgiften.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen.

Vänligen,

Kamile Rumsaite
Fick du svar på din fråga?