Kan Kronofogden utmäta vår bil vi använder i familjen?

2019-10-07 i Utmätning
FRÅGA
Min sambo går till kronofogden för skulder han har i danmark. Jag skulle vilja veta om de från krononfogden kan ta vår bil som betalning, eftersom vi har två barn med funktionsnedsättning behov och vi behöver bilen för att ta dem till olika aktiviteter. Bilen är i mitt sambos namn .
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förstår det som att din sambos skuld från Danmark har överlämnats till Kronofogdemyndigheten och att den betalas direkt dit istället för till de danska borgenärerna.

Om utmätning

Om den du är gift eller sambo med har skulder hos oss, anses hen äga det som finns i er gemensamma bostad. Det betyder att vi kan utmäta allt som finns i ert gemensamma hem – om du inte kan bevisa att det är ditt. För det första så måste Kronofogdemyndigheten bevisa att bilen tillhör din sambo. Om bilen är i din sambos besittning, det vill säga att han har bilen hos er eller att han förvarar den på annan plats där endast han har möjlighet att komma åt den med nyckel eller dylikt, så uppställs en presumtion för att bilen tillhör honom. Jag förstår det som att dessa rekvisit är uppfyllda.

Om förmögenhetsvärde

Vidare så måste bilen ha ett förmögenhetsvärde. Med detta avses att utmätningen måste ge ett överskott, i relation till förrättningskostnader som uppkommer efter utmätningsbeslutet, som gör åtgärden försvarlig. Försvarligheten bedöms i varje enskilt fall, men i rättspraxis så har det exempelvis inte ansetts försvarligt att utmäta en bil med ett värde av 5 000 kronor. Kronofogdemyndigheten har dessutom att iaktta att i första hand utmäta tillgångar vars borttagande medför minsta möjliga kostnad, förlust eller olägenhet för dig. Eftersom ni använder bilen för att transportera era barn så kan det tala för att en utmätning av bilen medför en sådan olägenhet att andra tillgångar i första hand bör utmätas för att tillgodose borgenärens fordran. Det kan dock tänkas att utmätning av bilen anses som en mindre olägenhet om det finns fullgod kollektivtrafik för de sträckor som ni behöver färdas i vardagen.

Om egendom som faller under beneficium

Det finns också regler om att egendom som hör till ert så kallade beneficium förhindras att utmätas (här). Till beneficium hör bland annat föremål som tjänar uteslutande till ditt eller din familjs personliga bruk och utrustning som är nödvändig för hemmet eller förvärvsverksamhet. Om någon i din familj lider av en funktionsnedsättning eller allvarlig sjukdom så ska detta också beaktas vid avgörandet av vad som hör till beneficium. I rättspraxis så har bilar ofta undantagits från utmätning genom beneficiereglerna avseende fall där gäldenären eller någon av dennes familjemedlemmar har lidit av funktionshinder och endast med stor svårighet har kunnat förflytta sig till fots. Behov av bil för resor till arbete eller liknande har dock inte enligt rättspraxis kunnat motivera att bil ska anses som beneficium när kollektivtrafik finns tillgänglig. Även om bilen skulle anses höra till din sambos beneficium så kan det dock föreligga att den har ett alltför högt värde för att kunna undantas. I ett sådant fall så görs utmätning med förbehåll för att din sambo ska erhålla ett skäligt belopp ur köpeskillingen efter försäljningen så att ni kan köpa eller hyra en billigare ersättningsbil. Det går dock inte att uttala sig generellt om vad som är ett sådant värde, eftersom detta är beroende av konjunkturen och bedömningen av hur omsättningsbar bilen är på marknaden.

Sammanfattning

Faktumet att ni använder bilen för transport av barnen med funktionsnedsättning kan tala för att Kronofogdemyndigheten undantar er bil från utmätning genom benificiereglerna.

Om du har fler frågor rörande detta är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se.

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (443)
2020-07-01 Vad kan vi göra när Kronofogden utmätt egendom som inte är gäldenärens?
2020-06-29 Kan kronofogden utmäta en hyresrätt?
2020-06-25 Hur kan utmätning se ut som?
2020-06-18 Kan jag överlåta min bostadsrätt för att undvika att den utmäts?

Alla besvarade frågor (81800)