FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTUtmätning07/05/2019

Kan kronofogden göra en utmätning innan beslut om skuldsanering?

Kan kronofogden göra en utmätning innan beslut om skuldsanering?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utmätning respektive skuldsanering regleras i utsökningsbalken (UB) respektive i skuldsaneringslagen (2016:675).

Det korta svaret är: ja, Kronofogdemyndigheten kan göra en utmätning innan beslut om skuldsanering.

Utmätning och skuldsanering är två olika alternativ inom utsökningsrätten och har lite olika regler och struktur.

Utmätning kan genomföras när det finns verkställighet t.ex. i form av en dom från domstol (3 kap. 1§ UB) dvs när betalningsskyldighet är medgiven. KF får även på eget initiativ, enligt bestämmelser i UB, genomföra utmätning på fordran eller kostnad. Det innebär att både privatpersoner och företag som vänder sig till domstol och/eller till KF kan driva in det belopp som personer är skyldiga dem (som avser en särskild skuld). KF kan då utmäta egendom eller t.ex. personers lön för att betala det som personen är skyldig en annan person eller ett företag som denne inte betalat (i enlighet med utmätningsordningen i 4 kap. 3§ UB; se dock undantag i 5 kap. UB). Detta är alltså något som flera aktörer i samhället kan använda sig av för att dem inte fått betalt för en vara, en tjänst, en skuld och som avser ett visst belopp utifrån t.ex. en faktura.

Utmätning innebär att när fordran är betald (antingen genom att man betalar själv eller genom att KF utmäter egendom eller t.ex. lön till dess att fordran är betald) så är ärendet över.

Skuldsanering är ett alternativ som bara kan användas av fysiska personer och innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen (se 1-2§§ skuldsaneringslagen (2016:675)). Skuldsanering måste sökas av personen själv och är inget verktyg som varken KF eller någon annan kan använda för att driva in sina fordringar. Men alla som ansöker om skuldsanering blir inte beviljade skuldsanering eftersom det finns vissa krav som måste vara uppfyllda, bl.a. kravet på kvalificerad insolvens som innebär att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och denna oförmåga med hänsyn till samtliga omständigheter kan antas bestå under överskådlig tid (5-12§§ skuldsaneringslagen). Det handlar alltså om flera skulder eller en stor skuld som personen inte kommer kunna betala tillbaka.

Skuldsanering innebär att alla skulder fram till inledandebeslutet ska tas med och man får sedan leva på väldigt lite pengar för att anses betala av skulderna under ett antal år. Sedan är man helt fri från sina skulder.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina KarhuRådgivare
Hittade du inte det du sökte?