Kan Kronofogdemyndigheten utmäta mitt hus?

2021-05-18 i Utmätning
FRÅGA
Hej jag har fått brev från kronofogden om en skuld (skatteopkräver utland int.bistand) skatteskuld från Norge.. Jag är pensjonist oc har inte alt för mycket över när räkningar betalade.. men kan nog klara en avbetalning på ca 3000/månad på skatteskulden beroende på räntor.. Jag har ingen lån etc.. sitter i eget friköpt hus utan skuld.. Skattekravet till Norge är på 75000 kr .. KAN kronofogden kräva mitt hus sålt på tvångs auksjon och jag då må hitta annat boende som då "fördyrar" mina leve omkostningar ?? jag ka inte låna beloppet då jag har relativt låg kreditvärdighet då jag bott kott tid i landet för kort tid och ingen registrerat inkomst utöver min pensjon .. Jag försörger min hustru och ett barn på 14.. klara vardagen fint.. men utan hus blir de svårt.. MVH.Hans.. ps husets reella värde ligger runt kravets storlek OM någon köper det till full pris vad jag nu inte tror med tanke på läget. dvs "mister" huset och fortfarande skuld att betala..
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Till följd av en skatteskuld har du fått ett krav på dig från Kronofogdemyndigheten (KFM). Du äger ett hus och undrar därför om det riskerar att bli föremål för en utmätning med en efterföljande exekutiv auktion. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är utsökningsbalken (UB).

Några allmänna hållpunkter

Ett beslut om utmätning innebär att utmätning ska ske endast om det belopp som kan beräknas flyta in, efter avdrag för kostnader som uppkommer efter utmätningen, ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig. Här ska KFM i första hand välja sådan egendom som kan användas för att reglera den aktuella skulden med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären (den skuldsatte, det vill säga du), 4 kap. 3 § UB. Exempel på sådan egendom är främst likvider (kontanter) och annan lös egendom (exempelvis lösören, det vill säga lösa saker). Fast egendom brukar endast fungera som en sista utväg när andra eventuella utmätningsförsök har varit resultatlösa. Märk väl att det inte finns några regler för hur stor en skuld måste vara för att KFM ska kunna utmäta bostaden. Och som påpekats ovan får en utmätning av en bostad ske under förutsättning att försäljningen genererar ett överskott efter att alla omkostnader knutna till försäljningen är täckta, vilket även har bekräftats i rättspraxis, se Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 2013 s. 1241 i vilket domstolen uttalade att det kan sakna betydelse att gäldenärens skuld framstår som begränsad i förhållande till värdet på den utmätta egendomen. I förekommande fall kan det alltså vara försvarbart att utmäta en bostad så länge en del av skulden kan betalas.

Skyddet för sitt hem, vad gäller?

Det ska noteras att art. 8.1 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen, EKMR) skyddar envars rätt till privat- och familjelivet, vilket bland annat innefattar rätten till skyddet för sitt hem. Men inskränkningar i skyddet får göras med stöd i lag om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till bland annat förebyggande av oordning och brott eller till skydd för andras rättigheter. Och stöd i lag för den här typen av tvångsåtgärder finns i utsökningsbalken. Utöver de uttalanden som gjordes i 2013 års fall har HD dock senare anfört att respekten för hemmet i art. 8.1 EKMR särskilt måste beaktas vid utmätningen av en bostadsfastighet och när försvarlighetsbedömning ska göras. Här kan rättsfallet NJA 2018 s. 9 nämnas i vilket HD konstaterade att mindre överskott från en försäljning stundtals kan komma att bedömas som otillräckliga och därmed inte heller försvarliga. Men det förutsätter naturligtvis att det finns andra utmätningsbara tillgångar hos gäldenären, exempelvis regelbunden inkomst, som då i och för sig skulle kunna fördröja skuldens reglerande men ändå accepteras. Men det är samtidigt helt beroende av skuldens storlek och vem som är borgenär (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat). Skulle borgenären vara relativt kapitalstark går det möjligen att argumentera för att gäldenärens intresse av skyddet för det egna hemmet borde väga tyngre än borgenärens intresse att få betalt. I vart fall under en övergångsperiod.

Om du och din hustru äger huset tillsammans, vad gäller då?

Om du och din hustru skulle äga huset tillsammans kan det vara värt att nämna att samäganderätten i sig inte utgör något hinder för utmätning, det vill säga bara för att du och din hustru eventuellt äger fastigheten tillsammans kommer ni inte att kunna förhindra en försäljning. I 8 kap. 8 § UB sägs nämligen att om utmätning har skett av en andel i viss egendom som tillhör två eller flera och om lagen om samäganderätt (samäganderättslagen, SamägL) är tillämplig, kan KFM på yrkande (begäran) av sökanden, gäldenären eller någon annan delägare förordna att hela egendomen ska säljas. När någon av de nämnda sakägarna (parterna) har framställt ett sådant yrkande ska dock övriga beredas tillfälle att få yttra sig över yrkandet. I praktiken innebär ovanstående, trots att hela fastigheten skulle säljas, att endast din andel kommer att utmätas varför den resterande delen av köpeskillingen tillfaller din hustru, 1 § SamägL.

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis har jag svårt att säga någonting med säkerhet. Jag är också medveten om att den här utredningen blev ganska så allmänt hållen, vilket beror på att det inte sällan i den här typen av ärenden krävs ingående utredningsåtgärder utöver vad som erbjuds inom ramen för vår nättjänst. Om det skulle visa sig att en försäljning av huset endast skulle ge ett mindre överskott är det möjligt att åtgärden i så fall kan bedömas som oförsvarlig med hänsyn till utgången i NJA 2018 s. 9. Men det är som sagt avhängigt om du överhuvudtaget har några andra realiserbara tillgångar, kontinuerliga inkomster och/eller annan likviditet. Utan ingående kunskap om din förmögenhetsställning blir det av förklarliga skäl svårt att avgöra om du kan förhindra en tvångsförsäljning, om en sådan skulle bli aktuell vill säga. Saknas helt andra tillgångar kan det naturligtvis bli svårt. Exakt vad som stod i brevet från KFM är för mig också ovisst. Men i din ärendebeskrivning uppger du å andra sidan att du skulle klara av en amorteringstakt om 3000 kr i månaden varför det borde gå att argumentera för en utmätning av pension som ett bättre alternativ. I 5 kap. 8 § UB sägs att rätt till pension ej får utmätas i den mån rättigheten behövs för gäldenärens försörjning och fullgörande av underhållsskyldighet som åvilar honom. Detta gäller dock inte om gäldenären vid förvärv av rättigheten har åsidosatt tillbörlig hänsyn mot sina borgenärer. Förenklat kan sägas att den del av din pension som behövs för uppehälle och andra levnadskostnader inte får utmätas, däremot resten. Detta sker genom att fastställa ett så kallat förbehållsbelopp (se beloppen för 2021 här).

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Förslagsvis anlitar du en sakkunnig person, företrädesvis en jurist, som hjälper dig att författa ett skriftligt yttrande till KFM och vid behov ett efterföljande överklagande om frågan måste hänskjutas till domstol. Önskar du vår hjälp är du som sagt varmt välkommen att återkomma till mig.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?