Kan kommunen kräva att en olovlig byggnad rivs för att få bygglov för renovering av annan byggnad?

Hej,

Vi funderar på att förvärva en fastighet. På fastigheten finns ett bostadshus om 100kvm, ett ligitimt gästhus om 25 kvm samt olovligt uppfört garage på 20 kvm från mitten på 80 talet. Garaget ligger på punktprickad mark och dikt an tomtgränsen. 2004-2008 försökte fastighetsägaren få de olovliga garaghuset lovlig men 2008 avslog kommunen. 2004 hade redan gått mer än 10 år sedan garaget byggdes så kommunen kunden inte begära rivning. Ingen korrespondens från kommunen har skett sedan 2008. Huvudhuset är 100 år gammalt och nergånget samt förvanskats där de gamla detaljerna tagits bort. Köper vi fastigheten vill vi ändra planlösningen i bostadshuset genom att addera en toalett, ändra fönster positioner samt återställa husets design. Huset ligger i ett gammalt fiskarsamhälle av kulturintresse. För att kunna byta fönster och fasad krävs bygglov. Vi ämnar lämna garaget som det är. Nu läser jag att i PBL Kap 9, paragraf 30, 1a och b så kan KAN kommunen kräva att garaget rivs om jag skall få bygglov för de förändringar av bostadshuset vi vill göra. Är det vanligt att kommunerna tar till detta sätt? Kan man eventuellt hävda att vår förändring är liten enlig paragraf 30a så de skall ignorera garaget är olovligt? Finns några rättsfall där fastighetsägare vunnit mot kommunen i liknande situationer?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att garaget har upprättats olovligen på 80-talet och att du är oroliga för att kommunen ska meddela ett rivningsbeslut med anledning av er bygglovsansökan.

För att besvara din fråga tänker jag redogöra för under vilka förutsättningar kommunen kan bevilja bygglov för garaget samt vilken preskription som gäller för rivningsföreläggande.

Vad innebär "mindre avvikelse" ?

Så som du beskriver regleras mindre avvikelser i 9 kap. 31 b § PBL och9 kap. 30 § första punkten B PBL.

I 9 kap. 30 § första punkten 1 B PBL kan bygglov beviljas om bygglov har beviljats under en tidigare detaljplan eller äldre lagstiftning. I ditt fall uppfattar jag det som att det inte existerar något bygglov. Därav är 9 kap. 31 B § PBL tillämplig.

Enligt 9 kap. 31 b § PBL kan bygglov beviljas om avvikelsen är i enlighet med detaljplanen eller områdesbestämmelsernas syfte och:

Är av mindre betydelse och åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt

Som liten avvikelse har byggnad på punktprickad mark omnämnts i förarbetena till den äldre Plan- och bygglagen (ÄPBL). VIdare får man söka tolkning i de olika dokument som omfattar detaljplanen tex planbeskrivningen och andra illustrationer av området. När man ska bedöma om det är en liten avvikelse samt om den är av mindre betydelse gör man en helhetsbedömning över området och vilka ändamål och syften som kan tänkas förhindras utifall bygglov beviljas.

Vad är preskription av rivningsföreläggande?

En olovlig byggnad som står sig mer än 10 år utan att någon åtgärd vidtas av kommunen får inte rivas (11 kap. 20 § andra stycket PBL). Detta är den s.k tioårsregeln. Det innebär att kommunen helt enkelt inte kan begära att du ska riva byggnaden. Om du söker bygglov för renovering av huset kan de inte begära att du river garaget.

Slutsats

Du kan söka bygglov för garaget och det finns möjlighet för kommunen att bevilja det. Å andra sidan så är kommunen förhindrad att begära att du river huset med anledning av tioårsregeln.

Du har beställt tjänsten med telefonuppföljning och jag kommer således ringa dig på måndag (12/04 - 2021) klockan 13:15. Om inte den tiden fungerar får du gärna kontakta mig på andre.blomquist@lawline.se så bestämmer vi en ny tid.

Hoppas du fick svar på din fråga,

MVH

André BlomquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Förvaltningsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000