Kan jag visa en föreställning om jag har översatt verket?

2019-02-17 i Immaterialrätt
FRÅGA
Hej! Jag har blivit inspirerad att översätta en amerikans föreställning. Jag vill se om det skulle vara möjligt för mig som privat person att översätta verket och sedan spela upp denna som en föreställning? Detta är bara en ide och om detta går emot lagen kommer jag självklart inte fullfölja arbetet i att översätta verket. Tack på förhand!
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Jag utgår ifrån att det handlar om ett sceniskt verk i form av teater eller liknande. I mitt svar kommer jag att bortse från eventuella regler som gäller utländska verk. De bestämmelser som är aktuella hittar du därmed i Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL).

Upphovsrätt och ensamrätt till verket

Den som skapar ett verk får automatiskt upphovsrätt till verket som sådant. Det handlar om en ensamrätt att förfoga över verket, exempelvis genom att göra verket tillgängligt för allmänheten, se 2 § URL. I fråga om en teaterföreställning skulle ensamrätten typiskt sett kunna ta sig uttryck som en föreställning inför publik. För att inte inkräkta på ensamrätten behöver man inhämta tillstånd, i annat fall strider förfogandet mot lagen.

Bearbetning av verk

Då du översätter verket kommer du sannolikt att få en egen upphovsrätt till det s.k. Andrahandsverket. Av 4 § 1 st URL framgår det att den som skapat ett sådant andrahandsverk (tex. genom en översättning) har en självständig upphovsrätt till detta som sådant. Dock innebär denna ensamrätt inte att man kan förfoga över andrahandsverket på sådant sätt att det skulle inkräkta på det originalverkets upphovsrätt. Möjligheterna att utnyttja översättningen är därför många gånger beroende av tillstånd från upphovsmannen till originalverket. Som jag tolkar det, är ett framförande av en översatt föreställning är ett förfogande som kräver tillstånd av upphovsmannen.

Enligt 12 § URL får du dock för privat bruk göra en framställning av verket. Med privat bruk avses främst bruk inom privatlivet eller för den närmaste familjen eller vänkretsens. Det spelar med andra ord inte någon roll för bedömningen om du gör översättningen som privat person eller inte, det som är avgörande är vem du offentliggör översättningen för.

Skapande av nytt, självständigt verk?

Är det däremot fråga om ett verk som visserligen skapats med inspiration av ett redan existerande verk, men det nya verket har ett sådant avstånd till ursprungsverket, kan det bli fråga om ett nytt, självständigt verk, med en fristående upphovsrätt.

På samma sätt som det finns vissa förutsättningar för upphovsrätt rent generellt i form av tillräcklig individuell särprägel, förutsätter en självständig upphovsrätt till andrahandsverket, (i detta fall översättningen) att även andrahandsverket ger uttryck för tillräcklig individuell särprägel. I fall originalverket och det nya verket till sin "inre form" inte kan anses vara samma, är inte ensamrätten längre bunden till originalverket. Enligt 4 § 2 st URL är då omarbetningen att anses som ett nytt och självständigt verk och har en egen upphovsrätt enligt 1 § URL.

För att din föreställning ska kunna ses som ett självständigt verk krävs det dock att du gör mer ingripande bearbetningar än endast översättning. Att avgöra var gränsen mellan en bearbetning och en nyskapelse går är många gånger svårt att avgöra. Högsta domstolen genom sin praxis konstaterat att detta avgörs genom en helhetsbedömning av det nya verket (se exempelvis NJA 2017 s 76) och av EU-rätten framgår det att det nya verket åtminstone måste avspegla skaparens personlighet genom att upphovsmannen kunnat göra fria och kreativa val i samband med skapandet.

Sammanfattningsvis är en översättning av ett verk en bearbetning. Om du gör en mer ingripande förändring av ett verk kan det bli fråga om en omarbetning, men det ställs då högre krav på verkets individualitet.Då du översätter den amerikanska föreställningen är det därför antagligen fråga om en bearbetning. Du får visserligen upphovsrätt till översättningen, men ensamrätten blir relativt inskränkt, eftersom ett nyttjande genom att tex. visa föreställningen skulle inkräkta på orginalverkets ensamrätt. För att kunna visa föreställningen i översatt form behöver du hämta tillstånd från upphovsmannen till originalverket.

Vänligen,

Ellen Hägerström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll