Kan jag som dödsbodelägare bli personligt ansvarig för dödsboets skulder om den avlidne kort innan sitt frånfälle skänkte egendom till mig?

Hej!

Innan min far flyttade till hemmet 2019, 5 juli fick jag och min man som gåva hans fastighet samt fondtillgångar. Han avled tyvärr senare samma år.

I deklarationen 2020 blev det en skatteskuld i dödsboet på ca 200.000

Kan jag som ende dödsbodelägare bli skyldig att betala denna skuld?

Enligt skatteverket skall de nu tillsätta en konkursförvaltare för att driva in skulden från mig, är detta rätt att jag då kan få betala dödsboets skuld?

Enligt skatteverket skulle han ha sett till att det fanns tillgångar för att kunna betala skatten.

Kronofogden har gjort en tillgångsutredning som visar att det inte finns några tillgångar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är konkurslagen (KL), skatteförfarandelagen (SFL) och rättegångsbalken (RB). Utgångspunkten inom arvsrätten är att man inte kan ärva skulder. Kvarlåtenskapen efter den avlidne förvaltas och ägs formellt av dödsboet som juridisk person och det är också dödsboet som ansvarar för att reglera de eventuella skulder som finns. Om skulderna överstiger tillgångarna blir det praktiska resultatet att tillgångarna tas i anspråk för att betala av så mycket som möjligt, vilket i sin tur innebär att dödsbodelägarna blir utan utdelning i samband med arvskiftet och att kvarvarande skulder avskrivs. Och utifrån din ärendebeskrivning står det klart att dödsboet helt verkar sakna tillgångar.

Några hållpunkter

Liksom andra juridiska personer, exempelvis ett bolag, kan även ett dödsbo försättas i konkurs, antingen genom att gäldenären (den skuldsatte, i det här fallet dödsboet) själv ansöker om konkurs eller genom en borgenärs försorg (borgenär = fordringsägare, icke att förväxla med rättsfiguren borgensman, vilken är en garant och således någonting helt annat). Gemensamt för båda fallen och en grundläggande förutsättning är dock att gäldenären är på obestånd (insolvent), vilket utgör den så kallade allmänna konkursgrunden, 1 kap. 2 § KL. Med obestånd (eller insolvens) menas att gäldenären inte rätteligen kan betala sina skulder och att denna oförmåga inte endast är tillfällig. Vidare krävs i båda fallen att ansökan om konkurs görs skriftligen hos den tingsrätt där gäldenären bör svara i tvistemål som angår betalningsskyldighet i allmänhet, 2 kap. 1 § 1 st. KL. Och det är den tingsrätt vars domkrets (jurisdiktion) omfattar den ort där din pappa hade sin hemvist vid tidpunkten för sitt frånfälle, 10 kap. 1 § 4 st. RB. Görs ansökningen av en borgenär, exempelvis Skatteverket, ska myndigheten vid ansökningen lämna uppgift om sin fordran och de omständigheter i övrigt på vilka myndigheten grundar sitt yrkande. Skatteverket ska även i original eller genom kopia bifoga de handlingar som åberopas och ansökningshandlingen och de övriga handlingar som har bifogats denna ska härutöver ges in i två exemplar, 2 kap. 4 § KL. En borgenär måste av förklarliga skäl och med tanke på konkursinstitutets ingripande karaktär i gäldenärens (dödsboets) privata sfär visa att den allmänna konkursgrunden är uppfylld. Det ska dock noteras att Skatteverket inte kan tillsätta en konkursförvaltare på det sätt som du anger ovan. När ett beslut om konkurs meddelas ska tingsrätten utse en förvaltare, 2 kap. 24 § 1 st. 2 p. och 7 kap. 2 § 1 st. KL.

Kan du bli skyldig att behöva betala dödsboets skulder?

Om beslut om konkurs meddelas av tingsrätten finns vissa möjligheter för konkursförvaltaren att genomdriva en återvinning. I 4 kap. 5 § 1 st. KL sägs att en rättshandling, varigenom på ett otillbörligt sätt en viss borgenär har gynnats framför andra eller gäldenärens egendom har undandragits borgenärerna (exempelvis genom gåvor som i det här fallet) eller hans skulder har ökats, går åter, om gäldenären var eller genom förfarandet, ensamt eller i förening med annan omständighet, blev insolvent samt den andre (du) kände till eller borde ha känt till gäldenärens insolvens och de omständigheter som gjorde rättshandlingen otillbörlig. Som närstående till gäldenären presumeras (antas) du ha haft sådan kännedom, om det inte görs sannolikt att du varken hade eller borde ha haft vetskap om din pappas ekonomiska trångmål. Närståendebegreppet definieras för övrigt i 4 kap. 3 § KL. Men huruvida du faktiskt hade kunskap om din pappas förmögenhetsställning är för mig ovisst, men det kan förmodligen ändå inte uteslutas. Ovanstående innebär att de tillgångar som du och din man erhöll i gåva innan din pappas frånfälle möjligen skulle kunna tas i anspråk för att täcka dennes, eller rättare sagt dödsboets, kvarvarande skulder. Men nu rör det sig å andra sidan om en skatteskuld och enligt 4 kap. 1 § 2 st. KL får återvinning inte ske av betalning av skatt eller avgift som omfattas av skatteförfarandelagen. Jag känner dock inte till vilken typ av skatt det är fråga om, men i 2 kap. SFL regleras lagens tillämpningsområde och de skatter som omfattas.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammanfattningsvis har jag svårt att ge något entydigt svar, vilket beror på avsaknaden av kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter. Om dödsboets skatteskulder inte är hänförliga till skatter som omfattas av skatteförfarandelagen kan en återvinning eventuellt aktualiseras. Men då måste Skatteverket visa att rekvisiten (kraven) i 4 kap. 5 § KL är uppfyllda och att du kände till att din pappa genom att skänka fastigheten och fonderna till dig skulle bli insolvent. Men kom ihåg att du som närstående normalt anses ha just sådan kännedom varför det egentligen ankommer på dig att i så fall bevisa, eller i vart fall göra sannolikt, att så inte var fallet.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”