Kan jag överklaga ett tjänsteutlåtande till ett bygglovsärende?

Jag har ansökt om ett bygglov för nio lägenheter på en avstyckningsplan vilket inte har några begränsningar mer än 4,5 meter till grannarna.enligt ett tjänsteutlåtande från min handläggare skulle bygglovet bifallas men efter två domar i möd på betydligt större hus som fick avslag så ändrade han sig o ända motiveringen jag fått ar anpassningskraven 9kap 30 plan o bygglagen.kan man stoppa ett bygge utan avvikelse o hur går jag vidare i länsstyrelsen

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 32 § förvaltningslagen måste ett beslut motiveras på ett klargörande sätt. Det innebär att den ska nämna de lagregler beslutet grundar sig på samt vilka omständigheter som haft avgörande inverkan på utgången. I det här fallet innebär det alltså att förutom att nämna anpassningskraven och 9 kap. 30 § plan- och bygglagen måste man även förklara varför det planerade bygget inte uppnår de nämnda paragrafernas krav och förutsättningar.

Du uppger dock att beskedet nått dig genom ett tjänsteutlåtande från din handläggare. Ett tjänsteutlåtande är inte ett beslut, vilket innebär att kraven på en klargörande motivering enligt förvaltningslagen inte gäller. Du måste således invänta det slutliga beslutet, och först då kommer det antagligen finnas en mer utförlig förklaring till myndighetens ställningstagande.

Det är också först då du har möjlighet att överklaga beslutet till Länsstyrelsen (13 kap. 3 § plan- och bygglagen). Vad exakt du ska basera ditt överklagande på beror i sin tur på på vilka grunder du fått ett avslagsbeslut. Om det rör sig om att byggnaden inte tar tillräcklig hänsyn till omgivningens kvalitéer eller om lägenheterna avviker från antagen detaljplan ska du förklara på vilket sätt detta inte stämmer, bland annat genom att kolla i detaljplanen eller omgivningen och på så sätt bygga på din argumentation.

Du har valt att få ett efterföljande telefonsamtal. Jag kommer därför ringa till dig imorgon kl 12.00. Skulle tiden inte passa får du gärna du höra av dig till pegah.fazli@lawline.se så vi kan komma överens om en annan tid!

Vänligen

Pegah FazliRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”