Kan jag överklaga en bodelning?

2021-12-28 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Kan jag överklaga en bodelning efter mina föräldrar? Då jag anser den ej var rätt
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om dina föräldrar var sambos eller gifta men jag utgår ifrån att de varit gifta och kommer därmed att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB). Det finns även motsvarande regler för sambos i sambolagen (SamboL) som jag kommer att hänvisa till för tydlighetens skull. Inledningsvis vill jag bara konstatera att det endast är parterna inblandade i bodelningen som kan klandra bodelningen, dvs. antingen din mamma eller pappa.

En bodelning kan klandras

En bodelning som förrättats av en bodelningsförrättare kan klandras inom fyra veckor efter att parterna delgivits (d.v.s. fått ta del av bodelningsavtalet) (17 kap. 8 § ÄktB). I 26 § SamboL anges att 17 kap. 8 § ÄktB även gäller för sambor vilket innebär att en bodelning mellan sambor också kan klandras inom fyra veckor efter att parterna delgivits bodelningsavtalet.

Resning, återställande av försutten tid och klagan över domvilla

Om fyra veckor redan har passerat har maken förlorat sin rätt att klandra bodelningen vilket innebär att bodelningen gäller som dom mellan makarna. Det finns dock tre andra begränsade möjligheter att angripa bodelningen på andra sätt än en klandertalan. Detta kan göras med resning, återställande av försutten tid eller klagan över domvilla (NJA 1998 s. 175). Resning kan exempelvis beviljas om det tillkommit nya omständigheter eller bevis efter det att domen vunnit laga kraft eller om bodelningen förrättats i strid mot lag. Återställande av försutten tid beviljas om det finns laga förfall till varför maken inte klandrat bodelningen i tid. Laga förfall föreligger om det finns en giltig ursäkt såsom exempelvis vid sjukdom. Klagan över domvilla beviljas om det i processen i bodelningen har förekommit ett grovt rättegångsfel. Det är således endast dessa tre grunder som du kan angripa bodelningen på om klandertiden har passerat och eftersom jag inte vet omständigheterna i fallet kan jag inte uttala mig om vad som är aktuellt i ert fall.

Bodelning som förrättats utan bodelningsförättare

Om bodelningen istället skett utan en bodelningsförrättare så gäller inga specialbestämmelser i äktenskapsbalken om hur ett sådant avtal kan klandras. Då får man istället betrakta bodelningsavtalet som ett renodlat avtal som kan ogiltigförklaras enligt avtalslagens regler. Då krävs det exempelvis att ena parten blivit tvingad med våld eller hot, eller att personen blivit svikligt förledd. Ett bodelningsavtal som är ogiltig kan också ogiltighetsförklaras.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har din mamma eller pappa fyra veckor på sig att klandra bodelningen. Om denna frist redan har passerat finns det tre andra möjligheter för dem att angripa bodelningen på, vilka förutsätter grovt rättegångsfel, att exempelvis ny bevisning har tillkommit eller att någon av dem haft laga förfall.

Jag hoppas att svaret kan ge viss vägledning, om jag har missförstått din fråga är du självklart välkommen att återkomma med en ny!

Med vänliga hälsningar,

Sandra Bargabriel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?