Kan jag öka möjligheterna till uppehållstillstånd på grund av anknytning?

2019-03-26 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, Jag har en migrationsfråga. Bakgrundsfakta:* Jag har fått permanent uppehållstillstånd sedan 15 juni 2016 och har bott i sverige sedan dess.* Jag har under tiden haft flickvän och vi är fortfarande tillsammans och har varit tillsammans sedan år 2009. *Vi gifte oss den 9 mars 2016 i syrien via fullmakt. då det var krig i syrien kunde jag inte närvara vid vigseln men min pappa var där ist för mig. Detta betraktas inte giltigt enligt svensk lag meddelade migrationsverket. * I dagsläget befinner min flickvän sig i Sudan pga omständigheter, hon är också från syrien, men finns ingen ambassad där pga krig. *migrationsverket sa att min flickvän inte kan få uppehållstillstånd, då vår relation inte är seriös pga vi inte har träffats sedan år 2012 och att vi inte bott ihop alls. * Vi har inte bott ihop pga vår religion. Man får inte enligt vår religion bo tillsammans och ha samliv utanför äktenskap, därav anledningen till att vi aldrig bott ihop.*Anledningen till att vi inte träffats sedan år 2012, är pga bla omständigheter I syrien (Krig). Men vi har regelbundet hållit kontakten (digital kommunikation)* Kan jag åka till den svenska ambassaden i Sudan för att jag och min flickvän skall kunna gifta oss så att det blir civilrättsligt giltigt enligt svensk lag? * Om inte, vad kan vi göra för att kunna visa för migrationsverket att vår relation är de factor seriöst. Vi har varit tillsammans i flera år och vi vill bo ihop och leva tillsammans. tack för hjälpen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller allmänt om rättsläget:

Som följd av flyktingkrisen 2015 har Sverige begränsat möjligheterna till uppehållstillstånd till lägsta möjliga nivå genom införandet av den så kallade begränsningslagen år 2016. Inget förändrades avseende kraven på anknytning och seriositet i förhållande till någon i Sverige med permanent uppehållstillstånd, däremot ställs numera högre krav på försörjningskapacitet och boende (se 5 kap. 3b § utlänningslagen och jämför med 9 § begränsningslagen samt 1 § begränsningsförordningen). Tänkbart är att lagändrindringarna medförde en striktare hållning vid bedömningen av anknytning även om detta inte avspeglas i lagens ordalydelse.

Vad jag uppfattar allmänt om din situation:

Utifrån din information förstår jag det som att det handlar om anknytning enligt 5 kap. 3a § första stycket 1 p. utlänningslagen (UtlL). Denna bestämmelse tar sikte på kärleksanknytning i bemärkelsen att två personer avser ingå samboförhållande eller äktenskap. Bestämmelsen innefattar en seriositetsbedömning som grundas i en vägning av faktorer som talar för och emot seriositet. Det räcker att det är sannolikt att förhållandet är seriöst såtillvida det inte föreligger skäl att anta omständigheter som tyder däremot (prop. 1999/2000:43 s. 38; MIG 2007:45 I och II). Vid bedömningen beaktas om förhållandet har varat viss tid, parterna träffats i viss utsträckning, parterna har god kännedom om varandra samt att de kan kommunicera på ett gemensamt språk. Bedömningen har inte någon klar slutsats utan är beroende av omständigheterna i varje enskilt fall. Den omständighet att parterna inte har sammanbott tidigare ska inte vara en avgörande eller ens särskilt betydande grund i denna bedömning; det handlar som nämnt om avsikten att framöver sammanbo.

Vad du kan göra i detta fall för att uppehållstillstånd ska beviljas:

Det går att överklaga migrationsverkets avslagsbeslut för prövning i högre instans där möjligheten till annan slutsats inte är utesluten (14 kap. 3 § UtlL). Det går även att agera för att öka skälen att anta "seriositet" såsom exempelvis att ni regelbundet under viss tid träffas utomlands.

Alternativet att ni gifter er kan möjliggöra anknytning såsom kärnfamilj jämte 5 kap. 3 § första stycket 1p UtlL. Förutsatt att ni kan bevisa ett civilrättsligt bindande äktenskap råder goda möjligheter att anknytningsfall anses föreligga. För att neka uppehållstillstånd ankommer det på migrationsverket att göra sannolikt att skenäktenskap råder genom att påvisa konkreta omständigheter som "typiskt sett är ägnade att ifrågasätta syftet med äktenskapet" (MIG 2007:60 mfl). Bedömningen sker utifrån samma grunder som seriositetsbedömningen varvid bland annat äktenskapets längd beaktas. Eftersom ni i detta hypotetiska scenario kommer vara helt nygifta är det inte omöjligt att skenäktenskap görs sannolikt, varvid uppehållstillstånd ändock nekas. Onekligen kommer era chanser att öka men ett äktenskap utgör inte grund för uppehållstillstånd i sig.

I det fall ovan nämnda alternativ inte når framgång bedömer jag möjligheterna vara relativt uttömda, utöver att fortsätta träffas utomlands intills att äktenskapet eller relationen bedöms "tillräcklig" för uppehållstillstånd. Stor vikt läggs vid om ni har träffats i viss utsträckning och det lär inte vara ovanligt att varierande förståelse för religionens roll och normativa verkan leder till diskutabla utgångar. Som yttersta möjlighet råder att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas om avslag skulle strida mot Svenska konventionsåtaganden, vilket främst avser rätten till skydd för privat- och familjeliv (13 § begränsningslagen och art. 8 Europakonventionen). Jag menar att denna grund inte är aktuell och enbart tillämpas i extraordinära fall.

Eftersom bedömningen ytterst baseras på och avgörs utifrån omständigheterna i det enskilda fallet kan jag inte ge ett mer direkt besked än ovanstående. Hoppas du finner din fråga besvarad!

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll