Kan jag och min sambo avtala om vårdnadsfrågan vid en eventuell separation, och har jag rätt att ta med mig barnet om jag efter en separation vill flytta?

2020-06-15 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag och min sambo träffades i Stockholm o har bott här i fem år tillsammans. Vi har en son på 2,5år som är född i Stockholms kommun. Vi ska nu flytta till en annan kommun ca 65km bort från Stockholm. Vi är sambos och inte gifta och har idag gemensam vårdnad av vårt barn. Om vi i framtiden vill separera när vi bor i den nya kommunen och en av parterna vill flytta tillbaka till Stockholm. Får den göra det och ta med sig barnet? Eller måste båda bo kvar på orten i den nya kommunen vi flyttat till? Kan man i förväg skriva ett avtal med sin sambo där man kommer överens om att vid en separation så har en av oss rätt att flytta tillbaka till Stockholms kommun med barnet och den andra får välja att antingen stanna kvar i kommunen eller flytta med till Stockholm igen? Finns det någon lag som säger att "där barnet är fött (kommun) där har man rätt att flytta tillbaka till vid separation och ta med sig barnet? Jag är rädd att om vi flyttar till ny kommun, så funkar inte förhållandet och vi måste separera, att jag inte har valmöjlighet att flytta tillbaka till Stockholm med vårt barn och blir fast i den nya kommunen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag uppfattar dina frågor som att de handlar om huvudsakligen två olika delar: för det första hur bundna ni blir till den nya kommunen om ni flyttar dit och för det andra om ni kan avtala på förhand om hur ni ska lösa vårdnadsfrågan om ni separerar. Jag reder ut dessa frågor, en i taget.

Måste någon av er stanna kvar i kommunen vid en framtida separation?
Det korta svaret på frågan är: nej, ingen kan tvingas att stanna. Din fråga handlar som jag förstår den mer specifikt om det kan bli så att barnet måste bo kvar pga. påbörjad skolgång eller något annat liknande. Inte heller utifrån det perspektivet finns dock några tvingande regler för varken barn eller vuxna. Alla har rätt att flytta och bo var de vill, i den mån de har rätt att bestämma över sig själv eller andra (som t.ex. föräldrars bestämmanderätt över sina omyndiga barn).

Om vi föreställer oss en framtida situation där du och din partner gör slut och det blir tvist om vem som ska ha vårdnaden och var barnet ska bo, så är det många aspekter som kommer vägas in. Den absolut mest centrala är frågan om vad som är bäst för barnet, den frågan väger tyngre än allt annat (här " target="_blank">6 kapitlet 2a § Föräldrabalken). Följdfrågan blir då förstås: Vad är bäst för barnet? Svaret på den frågan är komplex och det är här en mängd olika aspekter kommer in. Några saker som brukar tillmätas betydelse är 1. om någon av föräldrarna är våldsam eller hotfull, 2. om någon av föräldrarna anses bäst lämpad att tillvarata barnets intresse av att få träffa bägge sina föräldrar, 3. om någon av föräldrarna framstår som mer lämpad att ta hand om barnets fostran och praktiska bestyr och kan ge barnet allt det typ av stöd som ett barn behöver, samt 4. barnets egen vilja, i den utsträckning det är lämpligt med hänsyn till barnets ålder och mognad. Ytterligare aspekter som brukar tas upp – mer relevant utifrån din frågeställning – är om barnet på en viss plats har skaffat sig vänner och andra saker som ger personen trygghet utanför det egna hemmet.

Det innebär sammantaget att vad gäller vårdnaden så är platsen en aspekt bland många andra, men inte den mest avgörande. Exakt hur stor betydelse den har för ett beslut om vårdnad kommer förstås bero på hur gammalt barnet är vid en eventuell framtida separation. Om barnet är 3 år kommer den sannolikt ha väldigt liten betydelse, medan den kommer ha större betydelse om barnet är 14 år.

Om avtalsmöjligheten
När det gäller möjligheten att avtala på förhand om vårdnaden vid en separation så är det utifrån vad jag kan bedöma lite oklart i vilken utsträckning det låter sig göras. Vad som är helt klart är att ett par kan avtala om hur vårdnaden ska se ut från och med att avtalet ingås och framåt, dvs. på en gång (här " target="_blank">6 kapitlet 6 § Föräldrabalken). Det uppfattar jag dock inte som så relevant för er, då ni ju för närvarande är och bor ihop. Om ändå ett avtal ingås så har varje förälder också rätt att på nytt kräva en prövning av vårdnaden, vilket innebär att ett avtal bara är giltigt så länge som det håller för en rättslig prövning. En sådan prövning görs utifrån de aspekter jag nämnde tidigare och avtalet i sig har då ingen betydelse. En förutsättning för att ett avtal om vårdnad ska vara giltigt är också att socialnämnden godkänner det.

Det innebär alltså att det enligt min mening inte verkar finnas några principiella hinder mot att ni redan nu avtalar om hur vårdnaden ska lösas vid en framtida separation, med två förbehåll:

För att vara gällande måste avtalet vara godkänt av socialnämnden. Vill du få någon ledning kring huruvida de godkänner avtal gällande en eventuell framtida separation föreslår jag att du tar kontakt med socialnämnden i den kommun ni flyttar till och frågar om det. Bägge föräldrarna kan när som helst begära att få vårdnaden prövad, vilket alltså kan leda till av avtalet slutar gälla.

Hoppas det var svar på dina frågor.

Med vänlig hälsning

Isak Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (798)
2021-01-19 Umgängesrätt vid ensam vårdnad
2021-01-09 Om reglering av ensam vårdnad, egenmäktighet med barn m.m.
2021-01-06 Får vår dotter flytta till mig?
2020-12-31 Kan andra än föräldrar bli vårdnadshavare?

Alla besvarade frågor (88318)