Kan jag kräva ensam vårdnad?

2021-04-17 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Vi är ogifta, håller på att separera och har gemensam vårdnad om vår 20 månaders son. Nu när exet flyttar ut framkommer att han har skaffat ett temporärt boende i tre månader framåt där sonen inte kan sova över. Efter det vill han inte säga vad planen är, men jag gissar att han tänker lämna landet. Jag vill ha delad vårdnad men då också att exet ska ta hand om vårt barn halva eller nästan halva tiden, inte bara när han känner för det och lämna alla morgnar och nätter åt mig, vilket blir fallet nu. Kan jag kräva att han ordnar annat boende och delar på ansvaret? Han har ekonomin till det. Om inte, kan jag kräva ensam vårdnad eftersom exet inte de facto delar på vårdnaden? Tack på förhand.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag har förstått det så vill du i första hand ha kvar den gemensamma vårdnaden men vill att ditt ex ska ta mer ansvar och i andra hand att du vill ha ensam vårdnad. Din situation handlar alltså om en vårdnadstvist och det är då i föräldrabalken (FB) som vi hamnar.

Barnets bästa

Till att börja så är det viktigt att veta att alla frågor som rör bl.a. vårdnad måste utgå från principen om vad som är barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). En viktig presumtion för denna princip är att barnets bästa oftast innebär en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Man ska även ta hänsyn till barnets vilja beroende på dess ålder, men i och med att din son endast är 20 månader gammal så är detta inte relevant. En viktig punkt som tas upp är även om det finns en risk att barnet far illa, exempelvis om barnet skulle bortföras eller liknande. I ditt fall säger du att du tror att ditt ex vill lämna landet och om det då finns en risk att han skulle ta med sig er son så är detta en risk för att barnet far illa.

Relaterat till principen om barnets bästa är kontinuitetsprincipen, som innebär att man utgår från att barn mår bra från att inte ryckas från deras invanda miljö. Det ska alltså finnas kontinuitet till förälder och boende då barnet behöver rutiner och vanor. Denna principen vägs ofta mot principen om nära och god kontakt med båda föräldrarna.

När man avgör vad som är barnets bästa så gör man en helhetsbedömning över barnets situation. Utgångspunkten ska som sagt alltid vara barnets bästa och det som avgörs i vårdnadstvister är vad barnets bästa faktiskt är i varje enskild situation.

Vårdnadstvist

Är man förälder så har man alltid talan om vårdnad. När man skiljer sig har däremot rätten förmåga att utan yrkanden av föräldrarna anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna (alltså ensam vårdnad) om det är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa. (6 kap. 5 § 3 stycket FB)

Gemensam vårdnad

Som sagt innebär principen om barnets bästa att man ska främja en nära och god kontakt med båda föräldrarna, vilket ofta sker om man har en gemensam vårdnad. Däremot kan domstolen inte påtvinga gemensam vårdnad om båda föräldrarna inte vill ha detta (6 kap. 5 § 2 stycket 2 meningen FB).

Huvudregeln vid gemensam vårdnad är att beslut som rör barnets livssituation ska tas av föräldrarna gemensamt (6 kap. 11 och 13 § FB). Boendefrågan är en sådan fråga som omfattas och du har alltså rätt att inflyta vid beslutet om var ditt ex ska bo.

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna så får ni avtala om att vårdnaden ska vara gemensam och detta ska då godkännas av socialnämnden (6 kap. 6 § FB). Ni får även avtala om hur barnets boende ska vara och avtalet ska då gälla om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det (6 kap. 14 a § FB). Avtalet har då samma verkan som en dom skulle ha haft och kan alltså verkställas (21 kap. 1 § FB 3 stycket). Verkställigheten av ett sådant beslut söks då hos tingsrätten i den ort som barnet har sin hemvist (21 kap. 1 § 2 stycket FB).

Samarbetssamtal och medlare

Du har möjligheten till samarbetssamtal med den andra föräldern för att försöka nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 18 § FB). Det är då kommunen som anordnar dessa. Detta är även något som rätten kan ge i uppdrag åt socialnämnden för att i barnets intresse försöka uppnå enighet mellan föräldrarna (6 kap. 18 § 2 stycket FB). Däremot är detta ingenting ni kan bli tvingade till utan det är bara en möjlighet som ni kan ta om ni vill det.

I de fall då samarbetssamtal inte hjälper för att nå en överenskommelse kan rätten utse en medlare som ska försöka förmå er som föräldrar att nå en lösning utifrån barnets bästa (6 kap. 18 a § FB)

Ensam vårdnad

Om båda föräldrarna har vårdnaden om barnet och någon av dem vill ansöka om ensam vårdnad, kan rätten besluta om gemensam eller ensam vårdnad åt en av föräldrarna (6 kap. 5 § FB). Fråga om ändring av vårdnaden får alltså prövas av domstol om talan väcks av en av föräldrarna eller båda (6 kap. 5 § 3 stycket FB).

Rätten ansvarar för utredningen

Ni ska vända er till rätten i den ort där barnet har sin hemvist om en lösning inte nås (6 kap. 17 § FB). Rätten är då den som utreder frågorna om vårdnad, boende och umgänge utifrån vad som är barnets bästa (6 kap. 2 a § FB).

Ansökningsprocessen

Om du vill att domstolen ska ta upp frågan om vårdnad ska du ansöka om stämning hos tingsrätten i den ort där barnet bor. Du kan läsa mer om detta på Sveriges domstolars hemsida.

Om du skulle behöva ytterligare hjälp kan du boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Maia Sadek
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (870)
2021-10-15 Umgänge och vårdnad - vad kan man göra?
2021-09-30 Nekad att träffa barnet av boendeföräldern
2021-09-30 Vad gäller avseende umgänge och vårdnad?
2021-09-30 Relevans av en tidigare dom i en vårdnadstvist

Alla besvarade frågor (96402)