Kan jag kräva avyttring av fastighet för täckning av laglott?

2018-10-31 i Laglott
FRÅGA
Hej!Min far dog nyligen, jag är enda särkullebarn.Vi har inte haft kontakt på många år och boupptecknaren kontaktade mig och förklarde att inget arv finns att hämta. Det finns mer skulder än tillgångar. I ett brev som skrivits hos samma boupptecknare har min far o hans fru skrivit under att jag ärver ev kontanta medel om min far dör. Jag har fått alla papper på bouppteckningen, där det framgår lån på 1,7 milj och inga tillgångar. Skulle jag rent krasst kunna kräva att huset saluförs för att jag skall få min laglott? (Det kommer dock inte ske, men jag är intresserad om det fungerar så?)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkt för svaret

Jag utgår från din fråga att det inte finns några kontanta medel att hämta. Det som är avgörande är således om det i din fars dödsbo finns andra tillgångar som täcker skulderna. På bouppteckningsmannen verkar det som att samtlig egendom är uppäten av skulder och att skulderna överstiger tillgångarna med 1,7 miljoner kronor, varvid det inte finns någon möjlighet till arv. Laglotten utgör hälften av den arvslott som ordinärt tillkommer genom lagen, vilket i sådant fall summeras till 0 kronor (7 kap. 1 § ärvdabalken, hädanefter ÄB). I det följande besvarar jag frågan huruvida det är möjligt med utmätning av fastighet till täckning av laglotten; detta med förutsättningen att dödsboet besitter tillgångar.

Rätt till arv?

Särkullbarn har som huvudregel primär arvsrätt direkt vid arvlåtarens (din faders) död (3 kap. 1 § ÄB). Har arvlåtarens rätt till arv enligt lag testamenteras bort finns ändock möjligheten att direkt i följd på dödsfallet begära erhållande av laglott genom att påkalla jämkning i testamente (7 kap. 3 § första stycket, första meningen ÄB). Jämkning av testamente måste påkallas inom 6 månader från det att du delgavs detsamma (7 kap. 3 § tredje stycket ÄB). Täckning för laglotten ges genom avdrag från primärt legat (testamentstagare till specifik egendom), sekundärt universella testamentstagare (testamentstagare till viss ospecificerad andel i dödsboets förmögenhetsmassa) och slutligen från arvtagare i övrigt i den mån det inte inkräktar på eventuell laglott (7 kap. 3 § första stycket ÄB). Detta innebär att du får en fordran på vederbörande ersättningsskyldig om dödsboet redan skiftats; har dödsboet inte skiftats har fördelning inte skett och du har "omedelbar" täckning för din andel.

Möjlighet att utmäta fastighet?

Har skiftning av dödsboet skett och andra medel än fastigheten saknas för att täcka din laglott är det möjligt att begära utmätning av fastigheten, det vill säga att fastigheten ska säljas (se 4 kap. 24 § utsökningsbalken, hädanefter UB). Jag utgår från att du inte har särskild förmånsrätt i fastigheten i form av pant eller dylikt, varvid det krävs specifikt att du begär utmätning av fastigheten (4 kap. 5 § UB). Vidare råder att en fastighet inte får säljas till ett lägre värde än att samtliga borgenärer med bättre rätt i fastigheten får sina anspråk täckta (12 kap. 32 § UB). Som exempel kan du tänka dig en fastighet med marknadsvärde om 5 miljoner kronor. Om fastigheten är intecknad till ett värde om 4,5 miljoner kronor kommer detta utgöra det minsta tillåtna försäljningsvärdet om du, utan förmånsrätt, begär utmätning.

Härutöver råder att fastigheter är det näst sista som beaktas i utmätningsordningen. Finns annat att utmätas kommer fastigheten således inte bli föremål för försäljning (se utmätningsordningen här samt 4 kap. 3-7 § UB).

För att utmätning ska initieras krävs vidare att begärande borgenär (du) ansöker om detta hos kronofogdemyndigheten samt inger en exekutionstitel (2 kap. 2 § UB). Exekutionstiteln är ett bevis genom exempelvis domstols dom eller kronofogdemyndighetens beslut som förklarar verkställighet berättigat (3 kap. 1 § UB). Mer information kan du finna om detta på kronofogdemyndighetens hemsida (här).

Sammanfattning

För det första krävs att det finns egendom i dödsboet att tillgå. För det andra krävs att fastigheten utgör egendom i dödsboet. För det tredje krävs att egendomen utgör sådan egendom som enligt 7 kap. 3 § ÄB ska användas till täckning för din laglott, det vill säga att det sannolikt inte finns annan egendom än fastigheten att tillgå. För det fjärde krävs att du erhåller en exekutionstitel för utmätning och slutligen krävs att du ansöker till kronofogdemyndigheten om verkställande av utmätning. Härutöver krävs att fastigheten kan säljas till ett sådant pris att samtliga med bättre rätt än dig i fastigheten får sina anspråk täckta. Utifrån given information går det inte att ge något svar, men sannolikheten att fastigheten kan utmätas för din laglott får bedömas vara mindre påtaglig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar Lindén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (619)
2019-04-17 Fråga om uppskjutande av arvsrätt till förmån för efterlevande make, samt om hur laglotten fungerar i det sammanhanget.
2019-04-06 Måste man hålla sina barn informerade om sina ekonomiska förehavanden?
2019-04-05 Kan barnbarn kräva laglott efter sin mor-/farförälder då barnbarnets förälder avlidit?
2019-04-05 Kan jag undgå laglotten?

Alla besvarade frågor (67936)