Kan jag häva ett tjänsteavtal eller betrakta det som hävt?

Jag teknade en offert/avtal med en byggare som skulle bygga en betongplatta. Nu är allt klart med marken med jag kan inte kommunicera med byggare ( mer en vecka), han svarar inte mina mejl,sms, mobiltelefon. Varje morgon ringer jag till kontoret och svarar sekreteraren och hon säger att hon kan bara lämna meddelande till byggsfirma ägare.

Jag önskar säger upp avtalet och förtsätta med en annat konstruktor men på avtale är skrivit :" Påskriva offerten är bindande och innebär att kunden har betalningsansvar även om arbetet avbokas"

(Nuvarande har jag ej betalt ingenting, på avtalet finns ingen datum om start arbetet/slut arbetet).

Min fråga är : "Kan jag betrakta avtalet avbrutet pga försumlighet av byggare eller ej utfardat arbete?"

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Det framkommer inte av din fråga huruvida du beställt tjänsten med byggaren i egenskap av konsument, eller om även du är näringsidkare. Svaret är till stor del beroende av det, varför jag kommer att redogöra för båda alternativen.

Om du är konsument

Om du beställt tjänsten av byggaren är konsumenttjänstlagen (KTjL) tillämplig. Konsumenttjänstlagen är tillämplig för avtal om tjänster som näringsidkare utför åt en konsument, bland annat när det gäller arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark (1 § KTjL). Konsumenttjänstlagen är en lag som är till för att skydda konsumenten och det kan inte avtalas om något som är sämre för konsumenten än vad lagen anger.

De möjligheter till hävning som finns enligt konsumenttjänstlagen är vid fel i tjänsten (16 och 21 § KTjL) och vid näringsidkarens dröjsmål (25 och 29 § KTjL). I ditt fall torde inte fel i tjänsten vara aktuellt (då tjänsten ännu ej är utförd). Däremot kan det argumenteras för att näringsidkaren eventuellt är i dröjsmål. Om näringsidkaren är i dröjsmål kan du ha rätt att häva avtalet (25 § KTjL). Om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig får du häva avtalet. Har en del av tjänsten utförts, får du som konsument häva endast den återstående delen av tjänsten (29 § KTjL). Avgörande för bedömningen om byggaren är i dröjsmål är utifrån vad ni avtalat. Som jag förstår det har ni inte skrivit in i avtalet vilket datum arbetet är tänkt att påbörjas. Om du vill göra gällande att näringsidkaren och ni inte skriftligen avtalat om tid för arbetet har du bevisbördan för vad ni exempelvis avtalat muntligen. Kan du bevisa att ni avtalat om att arbetat skulle ha påbörjats redan, då kan du eventuellt häva avtalet (om det är av väsentlig betydelse för dig).

Om du inte kan bevisa att ni avtalat om ett visst startdatum finns det som konsument en möjlighet att avbeställa tjänsten innan den har slutförts. Även om du skrivit under ett avtal om att det är bindande, går det inte att avtala om villkor som är sämre än konsumenttjänstlagen. Jag vill dock uppmärksamma dig på att avbeställningsrätten innefattar en (viss) skadeståndsskyldighet för dig som konsument. Om tjänsten till viss del är utförd, är du skyldig att betala den delen av tjänsten som redan utförts. I ditt fall verkar inte något av tjänsten vara utförd, varför det inte torde vara aktuellt. Byggaren kan även ha rätt till ersättning för kostnader som inte kan undvikas och till viss del ersättning för den förlust den lider för att den avböjt annat arbete (42 § KTjL).

Min rekommendation om du är konsument är att du kontaktar byggaren och gör gällande att vederbörande är i dröjsmål och att du därför vill häva tjänsten. Eftersom du inte verkar nå framgång genom att ringa, maila eller SMSa är min rekommendation att du sänder ett brev till företaget. Det är en god idé att sända det rekommenderat och att du tar kopior på allt du skickar. Ett alternativ är att du skickar ett mail där du uppger att du vill häva avtalet på grund av dröjsmål. Det är i och för sig inte säkert att företaget kommer att gå med på det, dock torde det skapa en kontakt er emellan åtminstone.

Om du är näringsidkare

Om även du är näringsidkare, och beställningen skett mellan två företag, finns det ingen lag som är direkt tillämplig. Skyddet är betydligt mindre i kommersiella avtal än i konsumentavtal. Utgångspunkten är att avtal ska hållas och vad ni avtalat om är utgångspunkten. Till den del något inte är avtalat er emellan (om t.ex. hävning, dröjsmål eller liknande) går det att till viss del använda konsumenttjänstlagen, till viss del köplagen. Man brukar säga att man gör en analogivis tillämpning av lagarna. Det innebär att lagen inte används direkt, men att man kan ta ledning i vad de lagarna stadgar. Man bör ha i åtanke att konsumenttjänstlagen är en lagstiftning som är till för att skydda konsumenter, varför bestämmelser som är gynnsamma för konsumenter inte kan användas i kommersiella avtal.

Det bör dock gå att argumentera för att det ska finnas en möjlighet att häva avtalet om byggaren är i dröjsmål, även i ett kommersiellt avtal. Precis som i konsumentsituationen ovan är det upp till dig att visa vad ni avtalat om startdatum och om huruvida byggaren är i dröjsmål eller ej. I kommersiella avtal finns det däremot inte samma rätt till avbeställning som vid konsumenttjänster. Möjligheterna till hävning torde även vara lägre än i konsumentavtal.

Min rekommendation om du är näringsidkare är densamma som om du är konsument. Kontakta byggaren med ditt krav och gör gällande att företaget är i dröjsmål, varför du vill häva avtalet. Det är som sagt inte säkert att företaget går med på en hävning, men det kan innebära att ni får kontakt och kan komma överens. Även i detta fallet är min rekommendation att du kontaktar företaget skriftligen och sparar kopia på all korrespondens.

Sammanfattningsvis går det inte att ge ett rakt svar på om huruvida du har rätt att häva avtalet eller ej. Du kan däremot inte per automatik utgå från att företaget hävt avtalet er emellan. I konsumentavtal får företaget bara häva avtalet om du inte betalar i tid, alternativt att du inte medverkar till tjänstens utförande. Med att medverka menas att som i ditt fall, ni avtalat om att du ska färdigställa marken men inte gjort det, så tjänsten inte kan utföras. Då har företaget rätt att häva avtalet. I ett kommersiellt avtal (om ni båda är näringsidkare) är utgångspunkten som angivet enligt ovan; avtal ska hållas. Därför kan du inte utgå från att tjänsten är hävd av företaget.

Om däremot du vill häva avtalet är chansen att häva (eller avbeställa) är betydligt större om du är konsument. I slutändan när det gäller hävning är beroende av vad ni avtalat. Även om ni inte avtalat något skriftligen kan ni ha avtalat det muntligen, dock är det du som har bevisbördan.

Som angivet enligt ovan är min rekommendation att du kontaktar företaget skriftligen. Du kan göra gällande att du vill häva avtalet, vilket förhoppningsvis skapar kontakt med företaget. Om du inte får kontakt eller om du hamnar i en tvist med företaget kan det vara en god idé att anlita en jurist som framställer dina krav och även företräder dig för det fall att det blir en rättslig tvist av ärendet. Detta kan en jurist på Lawlines juristbyrå hjälpa dig med. Är du intresserad av hjälp är du välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för kostnadsförslag och tidsbokning.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumenttjänstlagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo