Kan jag göra något åt mina grannar som stör mig genom att köra fyrhjulingar?

2019-04-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA
Vi har grannar med barn som brukar hele dagen på å kjøre rund på to 4 hjulingar.som sagt er vi grannar og tomta deres grenser til oss. dettebråket hører vi inne med vinduene stengt. Er det noe som man kan klage på?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår inte om du och dina grannar bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. Det spelar viss roll eftersom det finns olika regler som gäller för bostadsrätter, hyresrätter och villor. För bostadsrätter finns en bestämmelse i bostadsrättslagen [BrL] som anger att bostadsrättshavaren ska se till att omgivningen inte utsätts för störningar som kan påverka hälsan eller försämra bostadsmiljön på ett sätt som inte skäligen kan tålas [7 kap. 9 § BrL]. Liknande formulering anges i hyreslagen [12 kap. 25 § jordabalken]. Om hyresgästen eller bostadsrättshavaren stör omgivningen på ett sätt som inte skäligen kan tålas kan hyresvärden avhysa hen. Vad som skäligen bör tålas varierar från situation till situation, men att exempelvis barn leker i sin trädgård är ofta något som anses bör tålas medan exempelvis röklukt från en granne som eldar ofta ibland i anses bör tålas. Det varierar dock så pass mycket från situation och plats att inget generellt svar kan ges på vad som skäligen bör tålas.

Om ni bor i en villa är det svårare att kräva att grannarna ska vara tystare eftersom ni inte kan stödja er på BrL eller 12 kap. jordabalken. Däremot kan ni stödja er på 3 kap. 1 § jordabalken eller miljöbalken [MB]. I miljöbalken finns det bestämmelser om hälsoskydd som kan tillämpas på alla bostäder och som innebär att människor ska skyddas mot störningar som kan innebära olägenheter för människors hälsa, förutsatt att störningarna inte är tillfälliga eller ringa [obetydliga] [9 kap. 3 § MB]. Kom ihåg att bedömningen av om störningen är tillräcklig för att anses vara mer än obetydlig görs utifrån objektiva kriterier. Med det menas att miljöförvaltningen inte tar hänsyn till om du som person anser ljudet vara störande utan snarare om hur allmänheten uppfattar ljudet, exempelvis om ljudet uppnår en viss nivå för att rent objektivt anses som störande för omgivningen. Störningen får inte heller vara rent tillfällig, men som jag förstår det åker barnen runt på dessa fyrhjulingar flera gånger i veckan. Grannarna ska förebygga, motverka och hindra att barnens användning av fyrhjulingarna medför olägenhet för omgivningen och det ska de göra redan när det kan antas att fyrhjulingarna kan påverka omgivningen vilket de kan göra direkt vid första användningen [2 kap. 3 § MB]. Givetvis ska grannarna inte behöva ha för stora kostnader för att förebygga, hindra eller motverka bullret från fyrhjulingarna men hur mycket kostnader som ska läggas bedöms i varje enskilt fall. Kostnaderna ska i vart fall inte gå utöver det skydd som åtgärderna kan bidra till.

I 3 kap. 1 JB stadgas att grannar ska ta skälig hänsyn till omgivningen vid nyttjande av sin fastighet. Vad skälig hänsyn innebär omnämns inte i lagen eller förarbeten. Med 3 kap.1 § kan du stämma grannen och därmed väcka talan mot hen. Jag skulle dock rekommendera en stämningsansökan som sista utväg, då en rättegångsprocess kostar mycket pengar för den enskilde. Det är bättre om ni försöker kompromissa med grannen och nå en överenskommelse istället utan att påbörja någon process.

Vad kan ni göra?

Sammanfattningsvis kan därmed sägas att ni kan vidta tre åtgärder:

1.Prata med grannarna om ni inte redan gjort detta eftersom det är kostsamt att driva en rättegångsprocess. Kanske kan ni komma överens om en viss tidpunkt då barnen kan få köra med fyrhjulingarna eller liknande. Om ni inte kan komma överens kan du gå vidare till åtgärd nummer två.

2.Ni kan kontakta miljöförvaltningen i er kommun och be dem göra en bullermätning för att se om ljudet är tillräckligt för att betraktas som en störning. Om så är fallet kan miljöförvaltningen kräva att grannarna upphör med sin användning av fyrhjulingarna.

3.Om ni inte vill använda er av miljöbalken kan ni använda er av jordabalken 3 kap. 1 § och stämma dem för att de inte tagit hänsyn till omgivningen, vilket är ett krav när en äger en fastighet. Precis som nämnt i punkt 1 kostar det dock mycket om ni ska driva en process mot grannarna och det kan därför vara mer fördelaktigt att gå på åtgärd ett och två innan ni går vidare på åtgärd nummer tre.

Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du undrar något mer. Lycka till och glad påsk!

Med vänliga hälsningar,
Matilda Hetlesaether
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1978)
2020-09-25 Bevittning av gåvobrev vid överlåtelse av fastighet
2020-09-17 Vad gäller om säljare av fastighet lämnat kvar möbler och inte städat?
2020-09-15 Plantera häck mot tomtgräns till grannen
2020-09-12 Har jag rätt att kräva att grannen klipper eller tar bort häcken?

Alla besvarade frågor (84379)