FrågaSTRAFFRÄTTStöld och rån m.m., 8 kap BrB04/07/2020

Kan jag göra mig skyldig till ringa stöld om jag glömt betala för mina varor?

Om jag är misstänkt för ringa stöld där en butikskontrollant sett att jag lagt ner varor utan att betala för dom vilket jag för ena varan glömde att göra och för den andra varan trodde jag hade gjort. Han säger att jag såg misstänkt ut och han därför följde efter mig. Betyder detta att jag enligt åklagaren gjort det med uppsåt att stjäla?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer inledningsvis redogöra för det allmänna regelverket kring din fråga och slutligen förklara vad som gäller i ditt fall.

Tillämplig lag för din fråga
Jag tolkar det som att din fråga gäller om du kan ha gjort dig skyldig till ringa stöld och om ditt agerande är att bedöma som uppsåtligt. Därför kommer jag använda mig av brottsbalkens (nedan förkortad BrB) bestämmelser.

Vad som rättsligt krävs för att göra sig skyldig till ringa stöld
Den som olovligen tar vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, döms, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år (8 kap. 1 § BrB). Är brottet med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet att anse som ringa, döms för ringa stöld (snatteri) till böter eller fängelse i högst sex månader (8 kap. 2 § BrB). Snatteribrottet har sitt ursprung i stöldbrottet. Därför kommer jag inleda med att förklara mer ingående vad som krävs för att ett stöldbrott ska kunna komma att aktualiseras utifrån lagregelns rekvisit (uppställda krav).

Rekvisit 1: Olovligt tagande av vad annan tillhör
För det första krävs att ett olovligt tagande av vad annan tillhör sker. Det väsentliga med detta kravet är inte att tagandet sker från någon utan snarare tagandet till sig, innebärande att gärningsmannen inte ursprungligen har saken i sin besittning. Ett tagande eller tillgripande innebär alltså att gärningsmannen försätter sig i besittning av en sak som han ursprungligen inte har i sin besittning. Då är ett tillgreppsbrott möjligt. Av omständigheterna framhåller du att du ska ha lagt ned totalt två varor i vad jag uppfattar det som din väskan, utan att ha betalat för dem. Det innebär alltså att du olovligen tagit varor som tillhör butiken. Därför uppfyller du det första rekvisitet.

Rekvisit 2: Tillägnelseuppsåt
För det andra krävs det att du haft uppsåt att tillägna dig varorna (tillägnelseuppsåt). Brottet fullbordas redan när gärningsmannen tillgriper sig saken, förutsatt att han haft uppståt att tillägna sig den. Det innebär att gärningsmannen ska ha varit medveten om sitt handlande att göra saken till sin eller annan. Du framhåller att du för den ena varan glömde betala och för den andra trodde dig redan ha betalat vilket innebär att du inte haft för avsikt att ta dem med tillägnelseuppsåt. Din avsikt var därför inte att sno varorna. Både stöld- och snatteribrotten är s.k. uppsåtsbrott vilket kräver en medveten handling där det inte räcker med oaktsamhet. Det innebär att du inte kan dömas för något av brotten om du inte haft uppsåt till gärningen.

Rekvisit 3: Tillgreppet ska innebära skada
Slutligen krävs det att tillgreppet har inneburit en ekonomisk skada. För att ansvar ska kunna aktualiseras krävs dock som nämnt uppsåt i förhållande till det olovliga tillgreppet. En person som trott sig vara ägare till saken som tillgripits ska inte dömas för stöld. Eftersom din avsikt inte var att ta varorna med tillägnelseuppsåt blir detta rekvisit överflödigt att utreda.

Du har saknat tillägnelseuppsåt till de aktuella varorna
Utgår jag från att det du skriver stämmer så har du saknat tillägnelseuppsåt till de två varorna. Det kan därmed inte bli fråga om varken stöld eller snatteri i ditt fall eftersom båda brottstyperna kräver ett uppsåtligt handlande, dvs en medveten handling. Det är upp till åklagaren att bevisa att du uppfyller samtliga av de ovanstående rekvisiten för att du ska ha kunnat göra dig skyldig till snatteri. Åklagaren måste kunna bevisa att du haft tillägnelseuppsåt. Fram tills denne gör detta kommer du betraktas som oskyldig tills dess att motsatsen har bevisats.

Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du är i behov av mer juridisk hjälp är du välkommen att höra av dig igen, alternativt kontakta någon av Lawlines jurister. Det gör du enklast genom att maila info@lawline.se.

Med vänlig hälsning,

Line Skaugrud LandevikRådgivare