Kan jag ge en fastighet i gåva från mitt aktiebolag till mig själv?

2019-12-29 i Bolag
FRÅGA
Hej Jag har ett aktiebolag med en fastighet i som jag tänkte avveckla kommande år, jag äger samtliga aktier i bolaget, kan jag ge det som gåva till mig som privatperson från aktiebolaget, eller hur ska jag gå tillväga ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar vad du kan göra med fastigheten i ditt bolag, som du har för avsikt att avveckla. I mitt svar kommer jag därför redogöra för de olika sätten ett bolag kan avvecklas på, och vad som händer med bolagets egendom i dessa fall.

Det framgår inte så mycket omständigheter om just ditt bolag av din fråga, så därför kommer jag att ge dig ett generellt svar om avveckling av bolag. Någon av dessa metoder måste användas om du vill avsluta ditt bolag.

De regler som är relevanta för din fråga hittar du i Aktiebolagslagen (ABL).

Gåvor från aktiebolag till ägare

Först och främst vill jag gå igenom några regler som gör att det inte är möjligt för dig att bara ge fastigheten till dig själv som en gåva från bolaget. Det är nämligen inte tillåtet, enligt lag, för ett aktiebolag att överföra tillgångar till sina ägare hur som helst. Detta måste ske genom vinstutdelning, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet för återbetalning till ägarna, gåvor till allmännyttiga ändamål eller ett avtal om koncerninternt finansiellt stöd (ABL 17:2). Det här förbudet gäller inte bara överföringar i pengar, utan även saker, som exempelvis en fastighet. Detta gäller även om du är den enda ägaren i bolaget.

Överföringar från bolaget får överhuvudtaget inte göras om det efter överföringen inte finns full täckning för det egna kapitalet i bolaget (ABL 17:3). Om fastigheten är den enda tillgången i bolaget skulle en gåva till dig som ägare oavsett vara förbjuden.

Metoder för avveckling:

Bolagsverkets hemsida framgår att det finns några olika sätt som ett bolag kan avvecklas på:

Likvidation: Aktiebolaget kan upplösas genom en likvidation. Bolagsstämman kan besluta att frivilligt sätta bolaget i likvidation.

Försäljning av aktier: Ett alternativ är att du säljer alla aktier i bolaget till någon annan. Den här lösningen innebär dock inte någon direkt avveckling av bolaget, då det fortfarande kommer att leva kvar utan din inblandning.

Konkurs: Om bolaget har mer skulder än tillgångar, och detta inte endast är tillfälligt, måste bolaget begäras i konkurs.

Fusion eller delning: En fusion innebär att ditt bolags tillgångar och skulder helt och hållet övertas av ett annat bolag. När bolaget delas är det istället flera bolag som övertar ditt bolag och delar på skulder och tillgångar vid övertagandet. I samband med detta avvecklas ditt bolag utan likvidation.

Eftersom det verkar som att du som privatperson själv vill ta över fastigheten i bolaget är en likvidation av bolaget den metod som är mest ändamålsenlig. Hur en likvidation genomförs kommer jag att redogöra för nedan.

Likvidera bolaget

Om bolaget har tillräckliga medel för att betala sina skulder kan bolagsstämman besluta om att bolaget ska gå i frivillig likvidation (ABL 25:1). Först måste ett förslag till beslut om likvidation upprättas. I förslaget ska det bland annat framgå varför bolaget likvideras och vilka alternativ som finns, från vilken dag beslutet om likvidation föreslås gälla och ett förslag om vem som ska utses till likvidator (ABL 25:3). Ett beslut om frivillig likvidation ska anmälas till Bolagsverket, och om det inte finns något förslag om likvidator i beslutet så ska Bolagsverket utse en likvidator. Här finns en blankett som kan skickas in till Bolagsverket om ni vill ansöka om att likvidera bolaget.

Likvidatorn har till uppgift att avveckla bolaget. Likvidatorn ska bland annat kalla på okända borgenärer hos bolagsverket, upprätta och lämna in årsredovisningar under likvidationen, förvandla aktiebolagets egendom till pengar i den mån det behövs, lägga fram en slutredovisning och anmäla till Bolagsverket när likvidationen är avslutad (ABL 25 kap). När slutredovisningen lämnats är bolaget upplöst (ABL 25:41). Under processen ska alla bolagets skulder betalas och likvidatorns kostnader ska betalas av aktiebolaget i den mån det är möjligt. I annat fall måste bolaget försättas i konkurs.

När tiden för kallelsen på okända borgenärer löpt ut, och alla bolagets skulder betalats, ska likvidatorn fördela bolagets återstående tillgångar mellan aktieägarna (ABL 25:38). Om du är den enda aktieägaren i ditt bolag så ska du alltså tilldelas överskottet i bolaget.

Sammanfattningsvis

Det är förbjudet enligt lag för ett aktiebolag att ge egendom till en ägare som gåva. Detta måste i sådana fall ske genom exempelvis en vinstutdelning. Det är däremot möjligt för dig att köpa fastigheten av bolaget.

När det kommer till avvecklingsmetoder så är likvidation det mest ändamålsenliga för dig, under förutsättning att du inte är intresserad av att sälja bolaget och bolaget har mer tillgångar än skulder. När bolaget likvideras har du som aktieägare rätt att ta del av överskottet i bolaget som inte behövs för att betala skulderna. Det är därför möjligt att fastigheten kan bli din på detta sätt.

Om du vill att jag förtydligar något i mitt svar är du välkommen att skicka ett mail till natalie.accord@lawline.se.

Med detta hoppas jag att du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Natalie Accord
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (633)
2020-03-29 Kan årsstämman hållas via telefon?
2020-03-24 Fusion av aktiebolag
2020-03-20 Vem är ansvarig ägaren eller den som har fullmakt i ett aktiebolag ?
2020-03-16 Avyttring av aktier i ett 50/50-bolag - Vad gör jag om den andra andelsägaren inte vill lösa ut mig?

Alla besvarade frågor (78470)