Kan jag förhindra att min mamma skänker två fastigheter till min bror alternativt till hans barn?

2021-03-30 i Laglott
FRÅGA
Hej! Skulle vilja ställa en fråga gällande arvsrätt. Min mor äger två tomter värderade till ca 2.000000:-/styck.Jag misstänker att hon planerar att ge bort tomterna till min bror innan sin bortgång. Tyvärr vet jag inte exakt beteckning på tomterna så jag har ingen möjlighet att titta om hon redan har gett bort dom till honom eller till hans barn. Så min fråga är. Har mamma laglig rätt att göra så mot mig? Finns det i så fall någon möjlighet för mig att ogiltigförklara detta.Vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Generellt kan sägas att det i grunden står envar fritt att förfoga över tillgångar som man själv äger, vilket i klartext betyder att din mamma har rätt att överlåta eventuell fast egendom i hennes ägo genom avyttring, gåva eller byte. Däremot kan hänsyn behöva tas till vissa regler i ärvdabalken (ÄB) och det är således den lagen som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga.

Gåvor till bröstarvingar, det vill säga barn, presumeras (antas, förutsätts) i ärvdabalken utgöra förskott på arv, vilket innebär att om en sådan gåva skulle överlämnas till en bröstarvinge utan några särskilt upptagna villkor ska gåvans värde vid arvskiftet avräknas från mottagarens laglott (6 kap. 1 och 4 §§ och 7 kap. 2 § ÄB). I praktiken görs detta genom att gåvans värde adderas till resten av kvarlåtenskapen efter din mamma innan delningen av arvet sker mellan dig och din bror (6 kap. 5 § ÄB). Det ska emellertid noteras att givaren, i det här fallet din mamma, har möjlighet att föreskriva att tomterna inte ska vara ett förskott. Det ska likaledes uppmärksammas att gåvor till annan arvinge, exempelvis dina syskonbarn, inte presumeras utgöra förskott på arv. Om så ska ske måste det särskilt anges. Märk väl att det också är gåvans värde vid tidpunkten för mottagandet som gäller varför en eventuell värdestegring, exempelvis ett högre marknadsvärde när arvlåtarens frånfälle inträffar, tillfaller mottagaren, din bror. Om inte hela förskottet skulle gå att räkna av från mottagarens arvslott ska avräkning ske så långt det är möjligt och under förutsättning att din mamma inte har bestämt någonting annat föreligger inte heller någon återbäringsplikt (6 kap. 4 § ÄB).

Du har som bröstarvinge alltid rätt till din laglott, vilken motsvarar halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Därför kan en arvlåtare genom ett testamentariskt förordnande endast inskränka sina bröstarvingars arvsrätt med hälften. Det ska dock noteras att ett testamente som gör en viss bröstarvinge arvlös inte automatiskt blir ogiltigt. Vederbörande måste, för att kunna bevaka och göra gällande sin rätt till laglotten, begära jämkning av testamentet genom en så kallad klandertalan som måste väckas i allmän domstol (i en tingsrätt som första instans) inom sex månader från delgivningen av testamentet (7 kap. 3 § ÄB).

Trots det ovan redovisade laglottsskyddet är det fullt möjligt för en arvlåtare att under sin livstid kringgå laglottsreglerna och då exempelvis genom att i gåva överlåta diverse egendom. Det så kallade förstärkta laglottsskyddet syftar till att under vissa i lag angivna förutsättningar förhindra just detta och det handlar då om gåvor vars syfte kan likställas med ett testamente (7 kap 4 § ÄB). Det kan röra sig både om gåvor strax innan ett frånfälle, men även gåvor långt innan givaren avlider där denne har behållit nyttjanderätten till egendomen. Exakt vad eller om något av detta överhuvudtaget kan göras gällande i den nu uppkomna situationen är för mig ovisst. Men det kan sägas att om särskilda skäl kan anföras av din mamma kommer inte det förstärkta laglottsskyddet att gälla. Vad som menas med särskilda skäl anges dock inte i lagtexten varför det blir en enskild bedömning från fall till fall. Vidare ska tilläggas att om givaren har haft ett "ett på förhållandena under livstiden riktat intresse" ska regeln inte heller tillämpas. Som exempel på det sistnämnda är Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 1998 s. 534. I det här rättsfallet hade en kvinna tio år före sin död skänkt en större lantegendom till en skogs- och lantbruksakademi i syfte att bevara egendomen för forskning. Hennes bröstarvingar åberopade det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ÄB, men deras talan ogillades eftersom det kunde fastställas att deras mamma hade haft ett riktat intresse av att genomföra rättshandlingen, alltså att överlåta lantegendomen kostnadsfritt.

Huruvida överlåtelsen av tomterna utgör en laglottskränkande gåva ifrån din mamma har jag svårt att uttala mig om. Svaret är av förklarliga skäl avhängigt hur hennes förmögenhetsställning i övrigt ser ut, det vill säga värdet på hennes samlade tillgångar. Värt att nämna i det här sammanhanget är också att gåvan, till skillnad från fallet med förskott på arv, ska tas upp till nuvärdet, det vill säga det aktuella marknadsvärdet, när det är dags för arvsskifte och dödsboets upplösning. Och till skillnad från klander av testamente gäller här istället en tidsfrist på ett år från det att bouppteckningen avslutades när en bröstarvinge vill påtala en laglottskränkning (7 kap. 4 § 2 st. ÄB).

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

I dagsläget torde du inte kunna göra så mycket. Ovanstående kommer, vilket du säkert förstår, först att (eventuellt) aktualiseras efter att din mamma har avlidit.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (867)
2021-10-24 Kan man göra så att barnbarn inte ärver något?
2021-10-15 Kan biologiska barn göras arvlösa?
2021-10-15 Förstärkta laglottsskyddet vid gåva
2021-10-14 Fördelning av arv - orubbat bo och laglott

Alla besvarade frågor (96612)