Kan jag förhindra att min fastighet exproprieras?

2019-05-06 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Trafikverket ska bygga en cykelväg med intrång i min trädgård. Kan man vägra och på så sätt blockera projektet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår det har ett beslut om expropriation fattats som innebär att din fastighet kommer att tas i anspråk av trafikverket. Expropriation regleras i expropriationslagen (ExprL). Trafikverket är en statlig förvaltningsmyndighet. Vanligtvis är det staten som genom kommun eller landsting exproprierar mark. Jag kommer att tala om kommunen som den som ansökt om expropriation i ditt fall.

Expropriation innebär att kommunen ges rätt att förfoga över annans mark eller annat utrymme som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för att t.ex infrastrukturen i samhället ska fungera (2 kap 1 § ExprL). Närmare bestämmelser om vilka krav som ställs för att expropriation ska kunna komma i fråga finns i 2 kap ExprL. Frågor om expropriation prövas av Regeringen så länge den inte har deligerat uppgiften till en länsstyrelse eller annan myndighet (3 kap 1 § ExprL). Innan beslutet fattas har berörda fastighetsägare möjlighet att uttrycka sina synpunkt i ärendet, vilket beaktas när frågan om tillstånd prövas (jämför 4 § expropriationskungörelsen). Eftersom expropriation är en tvångsåtgärd vill kommuner så långt det är möjligt komma överens med berörda fastighetsägare på frivillig väg. På så sätt aktualiseras aldrig en ansöka om expropriation. I många fall kan endast hotet/ möjligheten att använda sig av expropriation göra att fastighetsägare kommer överens med kommunen om en försäljning till ett rimligt pris.

Enligt vad jag nu anfört antar jag att du har fått chans att invända mot ansökan om expropriation. Ett invändande har inte alltid någon inverkan på regeringens bedömning, tillstånd om expropriation kan fortfarande utfärdas.

Eftersom jag utgår från att det i ditt fall är fråga om expropriation, alltså ett tvångsingripande enligt tillstånd från Regeringen finns det möjlighet till rättsprövning enligt lag om rättsprövning av vissa regeringsbeslut (RpL) (3 kap 9 § ExprL). En ansökan om rättsprövning måste göras på grund av att expropriationen strider mot lagen på något sätt (7 § RpL). Det går alltså inte att stoppa projektet bara på grund av en önskan om att de inte ska ta din mark i anspråk. Om beslutet om expropriation strider mot lagen är det alltså möjligt söka om rättsprövning. Ansökan ska ha kommit in till Högsta förvaltningsdomstolen senast tre månader från det att beslutet om expropriation meddelades (4 § RpL). Jag vet inte alla omständigheter i ditt fall så jag kan inte uttala mig om huruvida beslutet är fattat på laglig grund. Eftersom Regeringen utreder förutsättningarna för expropriation innan tillstånd lämnas får dock förutsättas att det är fattat på goda grunder.

Om du vill ha hjälp med att utreda möjligheterna att ansöka om rättsprövning, eller har andra frågor kan du vända dig till någon av juristerna på Lawline här.

Hoppas du har fått svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Elin Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (535)
2020-05-27 Hjälp att få bostad
2020-05-25 Vem får överklaga ett beslut om ändringar i detaljplanen?
2020-05-16 Rättelse av uppgift från myndighet
2020-05-16 Bli återförsäljare åt Systembolaget

Alla besvarade frågor (80458)