Kan jag flytta trots att den andra vårdnadshavaren motsätter sig det?

2019-06-29 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Jag har en dotter på 4 år där jag och hennes pappa har gemensam vårdnad. Dottern bor enbart hos mig och har umgänge med sin pappa 1 gång i veckan. Han har missbruksproblem men har lyckats sköta själva proverna innan umgänge. Nu är det så att jag skulle vilja flytta långt (60 mil) och jag är helt säker på att han inte kommer gå med på det. Hur ska jag göra? Jobb och boende finns i den nya staden. Barnet skulle få närmare och bättre kontakt med sin släkt och jag skulle få närmare till mitt nätverk. Pappan väntar även på en rättegång där de yrkar på 1 års fängelse.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller vårdnad och umgänge med barn vilket främst regleras i föräldrabalken (FB). Mitt svar kommer därför utgå från det lagrummet.

Kan jag flytta trots att barnets andra vårdnadshavare motsätter sig detta?
Det finns inget som juridiskt hindrar dig från att flytta. Du är för närvarande ensam boendeförälder men det skulle ju kunna ändras om barnets pappa vill att barnet bor hos honom. Eftersom du och dotterns pappa har gemensam vårdnad så har han också rätt att bestämma i frågor om t.ex. var barnet ska gå i skola, val av sjukvård och vara folkbokförd. Därför kan du inte flytta med barnet utan att hennes pappa samtycker till det. Om föräldrarna har gemensam vårdnad har de nämligen båda rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter såsom val av skola (6 kap. 11 § FB). Om föräldrarna har gemensam vårdnad har de gemensam beslutanderätt i frågor kring barnets personliga angelägenheter (6 kap. 13 § FB). Eftersom du planerar att flytta 60 mil utgår jag från att flickan måste byta folkbokföringsadress samt skola eller förskola. Detta har alltså den andra vårdnadshavaren gemensam bestämmanderätt kring och om din dotters pappa motsätter sig att dottern flyttar är du alltså förhindrad att göra det.

Mitt råd är att du försöker komma överens med barnets pappa. Kanske kan ni gå på samarbetssamtal hos Familjerätten (socialnämnden) för att nå en lösning och reglera boende och umgänge i avtal. Om ni kan komma överens om barnets boende och umgänge kan ni med hjälp av Familjerätten skriva ett avtal för att reglera boendet (6 kap. 14 a § FB). Detta avtal är giltigt i samma utsträckning som en dom. I din fråga uttrycker du dock att han "aldrig kommer gå med på det". Och med en resa på 60 mil enkel resa kan det ju även bli svårt att upprätthålla umgänget en gång i veckan varför pappan troligtvis kan komma att motsätta sig flytten. Lösningen om ni inte kan komma överens är att du söker om ensam vårdnad.

Hur får jag ensam vårdnad?
Inledningsvis kan nämnas att det avgörande för alla beslut av socialnämnd och domstol i frågor om vårdnad, boende och umgänge är barnets bästa (6 kap. 2 a § FB). Barnets bästa måste bedömas i det enskilda fallet men särskilt avseende ska bland annat fästas vid barnets behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Vid bedömningen av om vårdnaden fortsatt ska vara gemensam eller anförtros åt en av föräldrarna ska domstolen särskilt fästa avseende vid föräldrarnas samarbetsförmåga i frågor som rör barnet. Om enbart en förälder motsätter sig gemensam vårdnad kan domstolen besluta om gemensam vårdnad men det måste finnas en realistisk möjlighet att föräldrarna kommer kunna samarbeta kring frågor som rör barnet inom en rimlig tid. Samt att detta kan ske utan regelmässig hjälp utifrån och utan konflikter som drabbar barnet. Domstolen får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter det (6 kap. 5 § FB).

För att starta en process i domstol för att få ensam vårdnad måste du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten på den ort som den andra vårdnadshavaren är folkbokförd. Läs mer om hur du går till väga här.

Måste vårt gemensamma barn träffa sin pappa?
Om du skulle tilldelas ensam vårdnad blir ytterligare en fråga hur barnets umgänge med sin pappa ska se ut. Barn har en lagstadgad rätt att umgås med den förälder som den inte bor med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom annan kontakt. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med föräldern som barnet inte bor med, tillgodoses så långt som möjligt (6 kap. 15 § FB). Utöver hänsynen till barnets bästa ska domstolen även beakta kontinuitetsprincipen. Denna innebär att domstolen ska beakta barnets behov av trygghet samt stabilitet och därför inte göra för drastiska förändringar i barnets livssituation.

Vid en eventuell vårdnadstvist, alltså om du vänder dig till domstol för att försöka få ensam vårdnad av er dotter är det därför bra att även reglera umgänget. Det vill säga, bestämma hur ofta, när, var och hur dottern ska träffa sin pappa.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan du inte flytta så långt med din dotter utan att hennes andra vårdnadshavare samtycker till det. Den juridiska lösningen när vårdnadshavare inte kan komma överens om vart barnet ska bo blir därför att söka om ensam vårdnad. Enbart flytten och att det skulle föra din dotter närmare sina släktingar är troligen inte skäl nog till att du ska tilldelas ensam vårdnad. Att flickans pappa har svårt att samarbeta kring föräldraskapet, eventuellt brister i föräldraskap p.g.a. missbruk, och annan bristande föräldraförmåga skulle dock kunna göra att du tilldelas ensam vårdnad. Enbart att pappan missbrukar är som regel inte skäl nog för ensam vårdnad att tilldelas den andre vårdnadshavaren men om det påverkar föräldraförmågan kan det vara det. Om du får ensam vårdnad av dottern kan ni flytta. Dock har din dotter rätt till umgänge med sin pappa som du kommer behöva hjälpa till att tillgodose. En flytt 60 mil bort kommer göra det lite mer komplicerat men absolut inte omöjligt. Det är viktigt att du visar en samarbetsvilja kring dottern och umgänget med hennes pappa om du ska bli tilldelad ensam vårdnad. På yrkande av dig eller barnets andra förälder kan domstolen även besluta kring hur umgänget ska se ut mellan dotter och pappa om ni har svårt att gemensamt komma överens om det.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Liv Nyström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (697)
2020-02-24 Polishämtning vid umgängessabotage?
2020-02-16 Vad vägs in i bedömningen av vårdnadsansvaret?
2020-01-31 Ensam vårdnad vid bristande omsorg av barnet
2020-01-31 Gemensam vårdnad mot en förälders vilja

Alla besvarade frågor (77319)