Kan jag bli misstänkt för narkotikabrott på grund av ett SMS?

om polisen hittar ett några månader gammalt sms om droger, kan jag bli misstänkt för narkotikabrott då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänna utgångspunkter

Inledningsvis kommer jag göra en mycket viktig distinktion mellan misstänkt å ena sidan och skyldig och dömd å den andra. Härefter kommer jag diskutera vilka narkotikarelaterade brott som stadgas samt avslutningsvis hur bevisbördan förhåller sig i brottmål.

Misstänkt kontra skyldig och dömd

Misstänkt kan vem som helst vara utan att vara skyldig till något brott och således utan att kunna dömas, varvid förbehåll får göras för de extraordinära fall då personer döms oskyldiga. Det är således mycket möjligt att du misstänks för oegentligheter angående narkotika men detta gör dig för det första inte nödvändigtvis skyldig och för det andra krävs det mer än misstänksamhet för att få dig fälld.

Vilka narkotikarelaterade brott stadgas?

Vad som utgör narkotikabrott stadgas huvudsakligen i narkotikastrafflagen. För att kunna dömas för narkotikabrott måste åklagaren bevisa att du gjort dig skyldig till ett uttryckligt stadgat brott. Enligt uppräkningen i lagens första paragraf följer att följande är olovlig, vilket sedermera :

1. överlåter narkotika - Överlåtelse avser samtliga tillfällen då preparatet överförs till annan, inkluderat bland annat försäljning, byte och gåva. Även utlånande inkluderas med undantag för om inte exakt samma "parti" förutsätts återlämnas (prop. 1982/83:141 s. 14). Varje överlåtelse bör betraktas som ett brott för sig (NJA 1971 s. 396).

2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk - Framställning avser odling av narkotiska växter och inte beredning av växter för framtagande av det narkotiska preparatet såsom vid torkning av svampar eller avlägsnande av blad eller bark för nedmalning (NJA 1995 s. 219 och NJA 2014 s. 259).

3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte - Överlåtelsesyfte avser alla tillfällen där allt eller viss del är avsedd att brukas av eller överlåtas till annan även om så sker utan betalning (prop. 1982/83:141 s. 17). Föreligger inte sådan avsikt till överlåtelse kan ansvar inte utdömas på denna punkt. Överlåtelse ges samma definition som enligt 1p.

4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk,

5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller - uttrycket "företar någon annan sådan åtgärd" avser inte att göra det straffbart med att ge instruktioner om hur narkotika brukas om det inte har anknytning till det konkreta fallet. Ansvar kräver att förfarandena kan antas ha haft eller kunnat få anknytning till transaktioner av sådan omfattning eller frekvens att de skulle kunna betecknas som narkotikahandel.

6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika

Bestämmelser om straff för olovlig införsel och utförsel av narkotika och olovlig befattning i vissa fall med narkotika finns i lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Vad gäller angående bevisbördan?

I brottmål råder en speciell bevisbördeplacering där åklagaren bär den totala bevisbördan. Den tilltalade har ingen bevisbörda och bär ingen förklaringsplikt samt har rätt att förhålla sig passiv. Valet att förhålla sig passiv ska inte ha direkt påverkan på skuldfrågan men kan utifrån domstolens uppfattning tillmätas viss betydelse i bevisvärderingen (35 kap. 4 § rättegångsbalken). I praxis (det vill säga utifrån avgöranden i domstol) har konstruerats ett krav på att åklagaren ska ställa den enskildes skuld "utom rimlig tvivel" (se bla. NJA 1980 s. 725 och NJA 1990 s. 555). Något anses i regel ställt utom rimlig tvivel då det visserligen kan finnas möjliga alternativa förklaringar men dessa är praktiskt taget uteslutna. Först när tvivlet är rimligt ska det leda till en frikännande dom. För åklagaren att ta sig hela vägen till "utom rimlig tvivel" krävs dock ofta omfattande och intakt bevisning varvid brukar talas om att skuldfrågan ska vara bevisad till minst 98%, om det kan anses konkretisera det hela.

Sammanfattning

Du kan bli misstänkt, liksom vem som helst annars. Ett enstaka sms torde i sig inte kunna konstituera tillräckligt solid bevisning för att utom rimlig tvivel knyta dig till någon av de narkotikarelaterade brotten. Du behöver inte själv agera på något vis för att framhäva din oskuld och du behöver inte heller medverka till att fastställa din eventuella skuld.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”