FrågaEKONOMIÖvrigt14/10/2023

Kan jag bli ersättningsskyldig för uppsatta klistermärken och rester av klister från kardborreband i den hyresrätt som jag nu ska lämna?

Hej. Jag har en fråga angående flyttstädning. Måste klistermärken eller annat som kan lämna klisterrester tas bort vid en flyttstädning? Jag har några ställen i lägenheten som det suttit självhäftande kardborrband som lämnar märken av klistret på bl.a dörrposten. Klister-resterna är svåra att få bort och det har även blivit blivit lite mörkt missfärgat där efter det svarta självhäftande kardborgbanden Tacksam för svar En orolig hyresgäst

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är jordabalken (JB).


Den centrala bestämmelsen för den nu uppkomna situationen återfinns i 12 kap. 24 § 1 st. JB. Däri sägs att hyresgästen ska under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör. Han eller hon är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans eller hennes vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till dennes hushåll eller gästar honom eller henne eller av annan som vederbörande inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans eller hennes räkning. För brandskada som hyresgästen inte själv vållat är denne dock ansvarig endast om han eller hon brustit i den omsorg och tillsyn som borde iakttagits.


Till den ovan nämnda vårdnadsplikten hör saker som att iaktta regelbunden aktsamt, vilket exempelvis inbegriper självklarheter som kontinuerlig rengöring. Men märk väl att det inte kan bli tal om någon underhållsplikt i form av exempelvis målning, tapetsering och/eller andra byten av olika inventarier. Hyresgästens (din) vårdnadsplikt måste således skiljas från hyresvärdens underhållsskyldighet. I lagkommentaren till jordabalken konkretiseras detta genom följande uttalande: Det är exempelvis inte hyresgästens ansvar att ersätta tapeter som blir slitna, men väl att se till tapeterna inte skadas under hans eller hennes utnyttjande av lägenheten. Det anses åligga hyresgästen att rengöra och bona golv, medan det är hyresvärdens ansvar att slipa och permanentbehandla det.


Oavsett vilket och utifrån det ovan anförda kan konstateras att det under vissa i lagen angivna förutsättningar föreligger ett skadeståndsansvar hos hyresgästen. Och enligt huvudregeln gäller att vårdnadsplikten innefattar ett förbud för hyresgästen att utan hyresvärdens samtycke vidta ändringsarbeten på lägenheten. Av 12 kap. 24 a § 1 st. JB framgår emellertid att bostadshyresgäster har rätt att på egen bekostnad i lägenheten utföra målning, tapetsering och därmed jämförligaåtgärder (och här behöver hyresvärden inte heller underrättas i förväg), men minskar därigenom lägenhetens bruksvärde, har hyresvärden dock rätt till ersättning för skadan. Exempel på ”jämförliga åtgärder” är montering av persienner, kakelsättning av kök och våtutrymmen, byte av golvlister, inläggning av heltäckande mattor på linoleumgolv, byte av innerdörrar och vred och uppsättning av träpanel i hall och rum utgör exempel på jämförliga åtgärder, se prop. 1974:150 s. 489


Notis I: När det gäller just kakelsättning i våtutrymmen har den allmänna uppfattningen möjligen kommit att ändras sedan tillkomsten av lagmotiven i mitten på 70-talet.


Om klistermärkena och dina kardborreband träffas av begreppet jämförliga åtgärder kan jag i skrivande stund inte riktigt säga med säkerhet, men min bedömning är att så borde vara fallet. Däremot kan hyresvärden naturligtvis fortfarande, för det fall detta har påverkat bruksvärdet negativt vill säga, vara berättigad till ersättning. Som hyresvärd man har för övrigt initialt bevisbördan för att alla uppkomna skador har uppstått under hyrestiden, se Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 1987 s. 668. Samtidigt bär hyresvärden inte ensamt hela bevisbördan. Om hyresvärden kan göra det sannolikt, eller åtminstone antagligt, att det är hyresgästen som är ansvarig för de uppkomna skadorna uppställs krav på adekvat motbevisning från din sida, se avgörandet NJA 1975 s. 657. Andra intressanta, pedagogiska och högst relevanta rättsfall från HD på det här området är NJA 1991 s. 476 och NJA 2011 s. 454. Samtliga ger en god indikation på hur den här typen av rättsliga bedömningar brukar göras.


Men i det här fallet föreligger å andra sidan ingen tvekan om när ”skadorna” uppkom. Däremot ställer jag mig som sagt tveksam till att du skulle behöva betala någon ersättning för vad som enligt min mening verkar vara av skador av ringa karaktär, dvs. av mer kosmetisk karaktär. Frågan är till och med om hyresvärden kan anses ha lidit någon skada överhuvudtaget. Dessutom bör, vilket redan har påtalats ovan, dina klistermärken och de självhäftande kardborrebanden omfattas av begreppet ”jämförliga åtgärder” och det inträffade lär inte heller ha påverkat lägenhetens bruksvärde negativt. Det talar för återigen för att någon ersättningsskyldighet inte bör bli aktuell för din del.


Notis II: HD styr rättspraxis på straff- och civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästintill all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Men vi kan naturligtvis bistå dig i en eventuell kommande process och även fortsättningsvis agera om ombud och föra din talan i domstol och/eller vid annan typ av förhandling om så skulle önskas. Vi kan också bistå med upprättande av all nödvändig dokumentation, exempelvis vid författande av kravbrev, svaromål och/eller annat skriftligt yttrande. Vi har god erfarenhet av den här typen av tvister. Låt mig bara få veta i så fall genom att skicka ett mail till den ovan nämnda adressen.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Ekonomi och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000