Kan jag bestrida ett borgensåtagande jag ingått?

Jag har ställt upp som borgensman till pesron för att han inte skulle gå i konkurs.

Efter mycket tvekan så ställde jag upp pga att han har 2 små nyfödda barn.

Jag sa att jag måste veta hur det hela fungerar varpå Finansbolaget X handläggare via telefon berättade hur det fungerar.

Jag frågade flera gånger hur stor är lånebeloppet som jag går i borgen för. Hans svar var 185000 kr

6 månader senare så får jag veta att lånetagaren missköt sig OCH "felfakturerat" sin kund på 125000 kr och sålt dessa fakturor till X.... men kunden bestred fakturorna och X kräver nu återbetalning av de 125000 felaktiga fakturorna.

Nu säger X att jag är Borgensman även för detta.. Efter protest så säger de att det finns en klausul i Borgenmansavtalet som säger att jag är borgensman för alla affärer som sker mellan Finansbolaget och Gäldenären. Jag känner att jag blivit lurad av finansbolaget då detta inte framgick vid deras muntliga förklaring. jag har lite problem med dyslexi så att lsa finstillta och komplexa texter är inte min grej.

Jag har aldrig fått fortlöpane information om hur Gäldenären skött sig varken från Finansbolaget eller Låntagaren

Ngn sa att för att få skriva på som borgensman och med den där clausulen "att jag är borgensman för mer än ursprungliga summan 185000 så måste finansbolaget se till att jag har god insyn och inflytande över låntagerens firma eller var delägare...

Finns det ngt sätt att bestrida Finansbolagets villkor?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga har du gått i borgen för en person. Mellan raderna tolkar jag det som att det är personens företag du har ett borgensansvar för. Mitt svar är endast utifrån det du beskrivit, anser du att den borgensförbindelse du ingått är oskälig är min rekommendation att du låter en jurist gå igenom det du skrivit under för att undersöka borgensförpliktelsens exakta lydelse.

Inför att du tecknade borgensåtagandet förstod du det som att du gick i borgen för en skuld om 185.000 kronor. Du fick förklarat per telefon av finansbolaget vad åtagandet innebar, däremot informerades du inte om att du även gick i borgen för alla andra affärer som sker mellan finansiären och gäldenären. Detta framkom dock av det finstilta i kontraktet men då du har dyslexi har du inte förstått denna klausul. Nu har du krävts på 125.000 kronor av finansiären utifrån att den du gått i borgen för fakturerat en kund på 125.000 kronor och sålt dem till finansbolaget. Fakturorna har därefter bestridits varför finansbolaget krävt dig på betalning, i enlighet med det finstilta i borgensåtagandet.

Ett borgensåtagande är i grund och botten ett avtal. Ett avtal enligt vilket du lovar att stå för någons skulder om det krävs. Utgångspunkten för avtal är att sådana ska hållas. Den möjlighet du har är att åberopa 36 § avtalslagen som är en generalklausul för oskäliga villkor. Enligt bestämmelsen får avtalsvillkor jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Jämkning innebär att domstolen kan bestämma att villkoret inte ska tillämpas alls, eller att du bara är skyldig att stå för en mindre summa.

I praxis kan hänvisas till NJA 1997 s. 524 vari en privatperson gick i borgen för ett kommersiellt leasingavtal med en klausul om skadestånd. I det fallet jämkades borgensåtagandet med hänsyn till omständigheterna. I målet hänvisades till Finansinspektionens dåvarande allmänna råd. De senaste allmänna råden har beteckningen FFFS 2014:11. Av råden framgår samma som det hänvisades till i nämnda dom. Enligt råden bör generella borgensförbindelser utan beloppsbegränsning som ställs av fysiska personer, endast användas vid kommersiella förhållanden när borgensmannen har en god och löpande insyn i kredittagarens ekonomiska ställning och dennes kontakter med kreditgivaren. Ett exempel är när aktieägare eller företagsledare i fåmansföretag tecknar borgen för bolagets förpliktelser. Det ska nämnas att allmänna råd inte är bindande utan endast rådgivande. Däremot kan det spela roll i bedömningen av om ett avtal eller ett avtalsvillkor är oskäligt. I ditt fall kan det argumenteras för att villkoret är oskäligt just eftersom du inte haft sådan löpande insyn som omnämns i råden.

I ditt fall får du antingen väcka talan (stämma) finansbolaget för att få fastställt att avtalet är oskäligt och ska jämkas. Alternativt kan du bestrida betalningen. Det som troligen kommer att hända i sådana fall är att finansbolaget stämmer dig och du får anföra i det fallet att avtalet är oskäligt. Min rekommendation är att du låter en jurist gå igenom hela ditt avtal. Det finns alltid risker med att gå till domstol först; skulle du inte nå framgång blir du som utgångspunkt betalningsskyldig både för dina egna rättegångskostnader och motpartens.

Om du behöver hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo