FrågaOFFENTLIG RÄTTOffentlighetsprincipen24/11/2018

Kan jag begära ut ett personnummer?

Kan jag få fram ett personnummer till en person som först flyttat utomlands och sedan avlidit där?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledningsvis kan sägas att jag utgår från att personen som avlidit flyttade från Sverige. Vidare utgår jag från att personnumret du vill få fram är personens svenska.

Var kan du få tag på personnummer?

Personnummer används främst i kontakt med myndigheter. Myndigheter träffas av offentlighetsprincipen, vilket betyder att vem som helst har rätt att ta del av allmänna handlingar (se 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Emellertid kan handlingar beläggas med sekretess vilket betyder att de inte går att få ut (se 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen). Ett sätt att få ut personnumret är att begära ut det hos myndighet. Då måste först utredas om personnumret är en allmän handling och sen om det kan beläggas med sekretess. Jag kommer sammanfatta mitt svar i slutet. Är du inte intresserad av hur jag kom fram till svaret så kan du hoppa direkt dit.

Allmän handling

En handling är framställningar i skrift och bild samt upptagningar som kan läsas. En handling är allmän om den upprättats hos en myndighet eller kommit in till en myndighet (2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen). Att en handling upprättats eller kommit in har en väldigt bred betydelse och kommer inte ställa till några problem för dig (2 kap. 6 och 7 § tryckfrihetsförordningen).

Personnummer förekommer bland annat i folkbokföringen som hanteras av Skatteverket. Även avlidna och emigrerade personer finns i folkbokföringen. Den är upprättad av Skatteverket som är en myndighet. Därför är uppgifter i folkbokföringen en allmän handling.

Sekretessbelagda handlingar

Allmänna handlingar kan som sagt beläggas med sekretess vilket hindrar att de lämnas ut. När en allmän handling kan beläggas med sekretess måste noga regleras i lag (se 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen). Det regleras av offentlighets- och sekretesslagen (nedan benämnd OSL).

I 4 kap. OSL finns regler som tvingar myndigheterna att underlätta för folk att begära ut allmänna handlingar. Det ska till exempel ske skyndsamt men får inte ske om handlingen är sekretessbelagd.

I 22 kap. OSL finns sekretessreglerna som rör folkbokföringen. Där ser vi att sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att den som uppgifterna rör eller någon enskild till denne kan komma att lida men om uppgifter röjs (se 22 kap. 1 § OSL). Med andra ord måste myndigheten visa att den som uppgiften rör eller dennes närstående kan komma att lida men om uppgiften lämnas ut. Dessutom måste myndigheten visa på en särskild anledning och inte bara vilken som helst.

Oftast kan men lidas om det finns risk för personförföljelse eller hot (prop. 1979/80:2 del A s. 210 f). I så fall kan även normalt harmlösa uppgifter såsom namn och adress beläggas med sekretess.

I ditt fall är personen avliden. Det är därför inte troligt att denne kan komma att lida någon ytterligare skada. Däremot skulle någon närstående till denna komma att lida skada. Ett personnummer säger dock ingenting om en persons närstående. Därför skulle jag spontant ha svårt att se att någon närstående skulle kunna komma att lida men om personnumret lämnades ut. Det är dock en bedömning som Skatteverket ska göra. I den bedömningen kan tänkas att Skatteverket tar hänsyn till vem som begär ut den och varför om personnumret av någon anledning kan tänkas vara känsligt. Det är otroligt.

Justitieombudsmannen har nämligen fastslagit att ett personnummer är en neutral och inte ömtålig handling. Därför ska den normalt lämnas ut utan att sökandes namn eller syfte efterfrågas (JO 1978/79:220). Det betyder också att det ska extra mycket till att Skatteverket belägger personnumret med sekretess eftersom det inte är troligt att någon kan komma att lida men.

Sammanfattningsvis kan sägas att du kan begära ut personnumret från folkbokföringen hos Skatteverket. Eftersom det är en allmän handling måste de lämna ut den till dig om den inte är belagd med sekretess. Den är belagd med sekretess om personen som har personnumret eller dennes närstående kan komma att lida men om uppgiften röjs. Eftersom personen är avliden och ett personnummer inte säger något om dennes närstående är det inte troligt att någon skulle kunna komma att lida men. Det är dock Skatteverket som ska göra den bedömningen.

Hoppas du fick svar på din fråga annars är du varmt välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud BjörklundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?