Kan jag begära att min dom beläggs med sekretess om den skulle skada min nuvarande livssituation?

FRÅGA
Kan jag begära att min dom beläggs med sekretess då den allvarligt skulle skada min nuvarande livssituation.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Inledningsvis skulle jag vilja belysa några begrepp: Allmän handling, offentlig handling respektive sekretess.

Allmän handling:

En allmän handling måste vara 1) allmän, 2) förvarad hos myndighet samt 3) vara inkommen eller upprättad hos myndigheten (2 kap tryckfrihetsförordningen, TF). Detta har betydelse för om en handling kan lämnas ut eller inte – om personer har rätt att ta del av den eller inte. En dom är en allmän handling då den avkunnats eller expedierats av domstolen.

Offentlig/sekretessbelagd handling:

Att en handling/dom anses vara allmän innebär inte per automatik att man kan begära ut den. Man måste veta om handlingen är offentlig eller belagd med sekretess.

Utgångspunkten är att handlingar är offentliga och den är väldigt stark eftersom den är grundlagsskyddad i offentlighetsprincipen (2 kap 1§ TF). Handlingsoffentlighet är central i ett utvecklat rättssamhälle eftersom det finns en möjlighet för enskilda att få insyn i samhällets alla offentliga organ (alltifrån myndigheter till domstolar) – och därigenom utöva en slags kontroll. Detta innebär att domar som utgångspunkt är offentliga. Men det kan ju finnas uppgifter som är sekretessbelagda, men det hindrar inte att dessa tas bort/maskeras för att sedan kunna lämna ut handlingen i sin helhet eller de resterande delar av handlingen.

En handling kan endast beläggas med sekretess enligt offentlighet- och sekretesslagen (OSL). Att en handling är sekretessbelagd innebär alltså att myndigheten inte behöver lämna ut den – och man som individ alltså inte har rätt att ta del av den. Det finns möjlighet att belägga hela eller delar av domen med hänsyn till skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden om den enskilda kan antas lida skada eller men av att hela eller delar av domen blir offentlig. En sekretessprövning görs i varje enskilt fall då domen begärs ut. (2 kap 17§ TF; 36 kap OSL).

Kan jag begära att min dom beläggs med sekretess?
För att en handling ska kunna beläggas med sekretess måste någon av bestämmelserna i OSL passa in. Jag vet inte riktigt vilken typ av information det skulle vara som du vill belägga med sekretess eller vilket typ av mål det handlar om. Men generellt ställer OSL upp vissa situationer när det gäller familjerättsliga mål, kollektivavtal och diskriminering mm (36 kap OSL). Finns det ingen bestämmelse som säger att det är okej att belägga en uppgift eller handling med sekretess så faller man tillbaka på huvudregeln om att informationen ska vara offentlig (se ovan).

Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina Karhu
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (243)
2020-02-17 Är det lagligt för en hemsida att publicera domar?
2020-02-16 Vad är en allmän handling?
2020-01-30 Är lönelistor offentliga handlingar i statligt ägda bolag?
2020-01-16 Hur får jag reda på om jag har ett personnummer?

Alla besvarade frågor (77158)