FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt16/02/2021

Kan jag använda en fastställelsetalan för att upphäva en bouppteckning?

RB Kap 13 : 2 om fastställelse Är den tillämplig å följande;Bouppteckning mars - 15 enkel måste göras omgående antog ej slutgiltig behövde inte närvara muntligt inga konsekvenser av de. Nekas utkast i förväg. Nekas tillställt direkt efter. Besked först när registrerad skickas den till mig. Upptäcker förvånad att jag dödsbodelägare ställt krav om 1200000 nr till dödsbo i en att sats och att bestrider av andra dödsbodelägare. Å. Krav existerar inte B. Om hade existerat kan väl inte avgöras i en bouppteckning eller andra delägare C. Boutredningsman en advokat kan väl inte vara domstol om krav hade existerat.

Utstående fordringar kan en avliden inte ha eftersom är avliden inte heller el eller teleräkningar förfallna. Ställde krav direkt (inom en månad) att uppgiften skulle tas bort men inget svar. O sedan dess x flera.

Rättelse ska göras genom tilläggsbouppteckninga har jag nu lärt enligt RB men inom en månad.

Nu 2021 o advokaten haft en del mer gör sig men boutredningsman entledigas aldrig om ej sjuk el avliden.

Går RB Kap 13 par 2 använda att upphäva rättsförhållande att sedan om beslut upphäva begära fullgörelse?

Ska bouppteckningen kallas rättsförhållandet att upphäva eller uppgiften om krav av mig endast som rättsförhållandet begärt upphävt. Av betydelse; en fordran helt annat belopp som är en mors rätt rad förfoga egendom när i livet förvägrad av en god man utan skäl ska sedan bli mot dödsbo av borgenär och advokaten ska komma välja blanda ihop pga samma namn som d bo deläg

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån din text och utifrån den korrespondens vi haft per e-post undrar du om det är möjligt att upphäva en bouppteckning genom en fastställelsetalan (13 kap. 2 § rättegångsbalken, RB). Ovissheten gäller ett krav över en miljon på ett dödsbo. En fastställelsetalan om huruvida ett rättsförhållande består eller inte består får tas upp till prövning om ovisshet råder om rättsförhållandet och denna länder käranden till förfång.

När någon avlider ska dödsbodelägarna gemensamt förvalta den avlidnes egendom, göra en boutredning och förrätta bouppteckning. Bouppteckningen ska göras senast tre månader efter dödsfallet. Delägarna ska skicka handlingen till Skatteverket inom en månad efter att den upprättas. När dödsboet förvaltas av dödsbodelägarna måste de vara överens om de åtgärder som vidtas. Ibland fungerar inte detta på grund av dödsboets omfattning eller för att dödsbodelägarna inte är överens. Boutredningen kan då i stället anförtros åt en boutredningsman. Tingsrätten utser en boutredningsman. En boutredningsman tar över de flesta av dödsbodelägarnas gemensamma uppgifter.

När boutredningen är slutförd ska arvet delas mellan arvingarna, det s.k. arvskiftet. En dödsbodelägare som är missnöjd med arvskiftet kan begära att tingsrätten ska ändra arvskiftet genom att väcka talan mot de andra dödsbodelägarna. Det kallas klander av arvskifte. Det ska göras inom fyra veckor från att delägaren fått del av arvskiftet. Tingsrätten kan då ompröva arvskiftet och eventuellt skifta på annat sätt. Tingsrätten kan också återförvisa till skiftesmannen.

I ditt fall är inte en fastställelsetalan möjlig; det föreligger i praktiken ingen ovisshet om bouppteckningen består eller ej. Bouppteckningen är upprättad av bouppteckningsförrättare. Hade du velat klandra arvskiftet skulle så skett inom fyra veckor. Om du däremot anser att du har en fordran kan det vara skäl för att arvskiftet ska gå åter. Sker arvskifte innan den dödes och boets andra skulder har betalts ska skiftet gå åter (21 kap. 4 § ÄB). Anser du att du har en fordran på dödsboet, trots att det är avslutat, får du helt enkelt tillställa arvingarna skulden och väcka talan i domstol för att få fastställt att det finns en skuld. Beslutar domstolen att du kan visa att skulden finns kan det innebära att arvskiftet ska gå åter för att betala skulden. Du kan således inte använda fastställelsetalan för att upphäva bouppteckningen. Däremot kan du nå framgång i domstol om du kan visa att det finns en skuld (under förutsättning att du inte redan väckt talan och fått det prövat utan framgång).

Tyvärr kan jag inte göra någon närmre analys av dina förutsättningar utan mer information i fallet. Om du önskar hjälp av en av våra jurister att utreda ärendet vidare är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo