Kan jag ansöka om medborgarskap innan det gått fem år?

2019-07-09 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, Jag lämnade in en ansökan om svenskt medborgarskap 3 månader tidigare än kravet på 5 års hemvisttid är uppfyllt. I mitt fall så är hemvisttiden på 5 år är uppfyllt under handläggningstid. Kommer jag få avslag på grund av det, alltså för att vid inlämningen av min ansökan var hemvisttiden ej uppfyllt ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelser om villkor som måste vara uppfyllda för förvärv av svenskt medborgarskap efter ansökan finns i 11 § lagen om svenskt medborgarskap. Precis som du själv anger är ett av kraven att du haft din hemvist i Sverige sedan fem år. Villkoren i 11 § hänför sig till tidpunkten då beslut fattas i medborgarskapsärendet av Migrationsverket eller, efter överklagande, av migrationsdomstol. Detta har fastslagits av Migrationsöverdomstolen i flera avgöranden (jfr MIG 2007:27, MIG 2007:28, MIG 2013:22) och framgår även av tidigare förarbeten (se SOU 1999:34 s. 56).

Bestämmelsen innebär att ansökningstillfället inte måste vara efter att tidskravet är uppfyllt, det går bra att ansöka om svenskt medborgarskap tidigare, precis som du gjort. Avgörande är vid vilken tidpunkt beslutet fattas.

Om du uppfyllt din tidsgräns om fem år när ärendet prövas och beslutas är det den tidpunkten som gäller. Skulle däremot beslut tas innan du uppfyllt femårs-gränsen kommer det att generera ett avslag och övriga villkor kommer inte att prövas. Om så skulle ske (t.ex. om din ansökan skulle behandlas väldigt snabbt) kan du överklaga beslutet. Då ska prövningen om fem år istället göras när domstolen prövar ärendet. Om villkoret om fem år uppfylls när domstolen prövar det, bör det återförvisas till Migrationsverket för prövning av övriga villkor.

Som svar på din fråga innebär det att du inte kommer att få avslag för att du lämnade in ansökan innan tidskravet var uppfyllt. Avgörande är när beslutet fattas, inte tiden för inlämning.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (932)
2019-11-17 Får inresa till Sverige ske under handläggningstiden för uppehållsansökan?
2019-11-14 Kan man söka asyl i Sverige på grund av en allvarlig sjukdom?
2019-11-14 Särskilda skäl mot att bevilja uppehållstillstånd
2019-11-13 Ingående av äktenskap med asylsökande

Alla besvarade frågor (74755)