Kan jag ansöka om godmanskap för min dotter?

2021-08-26 i God man
FRÅGA
Jag har fullmakt att sköta ekomomin åt min autistiska dotter som bor på ett gruppboende, kan jag ansöka om god man förövrig omsorg som gruppboendet ej gör?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över möjligheten att ansöka om godmanskap för din dotter som närstående till henne. Regler om god man finns i Föräldrabalk (FB)

God man enligt FB
En ansökan om godmanskap får göras av den som ansökan gäller, dennes make/maka eller sambo, förmyndare eller närmaste släktingar dvs. bröstarvingar, föräldrar och syskon.

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, ska rätten enligt 11 kap. 4 § FB om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. Det är tingsrätten som beslutar om detta.

När rätten meddelar ett beslut, skall rätten samtidigt förordna en god man att utföra uppdraget. En god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person.

Bevaka rätt, förvalta egendom eller sörja för person
Uppgiften att som god man bevaka rätt innebär att denne ska säkerställa att huvudmannens rättigheter tillvaratas gentemot utomstående. Tex företräda huvudmannen gentemot myndigheter vid ansökningar och överklaganden.


Uppgiften att förvalta egendom innebär att en god man tar hand om huvudmannens ekonomi och tillgångar. Dels om skötsel av vardagsekonomin och dels om förvaltningen av eventuella tillgångar i form av exempelvis bankmedel och fastigheter.

Uppgiften att sörja för person innebär att gode mannen ska försäkra sig om att huvudmannens medel använts till dennes nytta. Tex. Att huvudmannen har ett bra boende och får en god omvårdnad.

I ditt fall
Det är möjligt att ansöka om god man för din dotter. Det viktiga att komma ihåg är att din dotter måste samtycka till det om det inte är så att hennes tillstånd hindrar att hennes mening kan inhämtas. Det är möjligt att skicka in en ansökan direkt till tingsrätten alternativt genom att skicka en anmälan till överförmyndarnämnden i den kommun där din dotter är folkbokförd. På den berörda tingsrättens hemsida brukar det finnas en godmansblankett som kan var till hjälp!

Hoppas ovanstående besvarar din fråga!

Vänligen,

Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (540)
2021-10-17 Hur länge kan en tidigare dom påverka att exempelvis bli god man?
2021-10-03 Avsluta godmanskap - krävs läkarintyg?
2021-09-20 Vilka möjligheter finns för att hjälpa sin förälder som på grund av sjukdom inte kan ta hand om sina angelägenheter?
2021-08-26 Kan jag ansöka om godmanskap för min dotter?

Alla besvarade frågor (96481)