FrågaFAMILJERÄTTVårdnadstvist03/10/2019

Kan jag ansöka om att avsäga mig vårdnaden av ett barn?

Hej! Om man står som vårdnadshavare för ett barn man aldrig ser eller pratar med eller mamman man aldrig ser eller pratar med. Kan man ansöka om att vårdnadshavare kan upphöra?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår i svaret på din fråga från att du är förälder till barnet. Frågan om vårdnad regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB).

Möjligheten att avsäga sig vårdnaden av ett barn

Vårdnaden av ett barn finns till för att tillgodose barnets bästa i så stor utsträckning som möjligt. Domstolen kan dock besluta att vårdnaden ska tilldelas en av föräldrarna på talan av en eller båda föräldrarna (6 kap. 5 § FB). Ett avtal om ensam vårdnad mellan föräldrarna är också giltigt om socialnämnden godkänner det.

Vid en bedömning om ensam vårdnad står först och främst barnets bästa i fokus, men också föräldrarnas förmåga att samarbeta. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet ska särskilt hänseende tas till barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Även hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad (6 kap. 2a § FB). Enligt tidigare domstolsavgöranden verkar 12 år och uppåt vara en ålder där barnet uppnått tillräcklig mognad för att få uttrycka sin vilja, dock är det endast en riktlinje.

Dock lyder huvudregeln i Sverige att gemensam vårdnad är barnets bästa. Men eftersom ni redan har levt separat, och jag antar att det är ett gemensamt val av er som föräldrar, och att det är du själv som frivilligt skulle vilja avsäga dig vårdnaden, talar det för att vårdnaden skulle kunna tillfalla modern ensamt. Jag kan inte uttala mig om vad domstolen eller socialnämnden skulle avgöra. På grund av att utgångspunkten är att gemensam vårdnad är barnets bästa är omständigheterna i det enskilda fallet avgörande.

En förälder har rätt till umgänge och skyldighet att betala underhållsbidrag

Även en förälder som inte har vårdnaden om sitt barn har dock umgängesrätt och har därmed rätt att regelbundet träffa barnet. Att avsäga sig vårdnaden om ett barn är alltså inte samma sak som att avsäga sig föräldraskapet. Att vårdnaden ändras innebär inte heller att alla dina skyldigheter som förälder gentemot barnen upphör. En förälder som inte har vårdnad över ett barn måste till exempel betala underhållsbidrag tills barnet blivit myndigt (7 kap. 2 § 1 punkten FB).

Du hittar mer information om ansökningsprocessen på Sveriges domstolars hemsida.

Behöver du vidare hjälp i ditt ärende är du varmt välkommen att boka någon av våra betaltjänster på info@lawline.se.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare