FrågaAVTALSRÄTTAvtal29/06/2022

Kan jag ändra på ett köpeavtal i efterhand när förutsättningarna förändrats?

Hejsan. 2019 separerade vi och sålde jag min andel av vårt gemensamma hus till honom då han valde att bo kvar. Jag betalade även honom en summa för "vinstskatt" på ca 20 % som han eventuellt kommer göra vid en försäljning av huset i framtiden. Nu har han träffat ny kvinna som köper in sig i detta hus. I framtiden när dom säljer, kommer dom betala en vinstskatt. Hur blir det med de pengarna jag gav honom (dvs vinstskatten) från år 2019? Kan jag begära tillbaka dessa pengar eftersom han säljer halva huset till henne nu och det är hon i framtiden som ska stå som skattebetalare vid ev vinst? Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga så att du i ett och samma avtal har sålt din andel i en fastighet och i det så specificerades det att vad olika delar av priset avsåg. Alltså, en del avsåg andelen av fastigheten och en del den framtida reavinstskatten. 

Avtalet i sig är giltigt och vi har som utgångspunkt avtalsfrihet i Sverige. Det finns alltså inga legala hinder mot avtalet i sig. För att jämka eller ogiltigförklara avtal så gäller först och främst den allmänna lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Avtalslagen framöver). 

I Avtalslagen 36 § så finns den s.k. generalklausulen, med vilken en part i ett avtal kan jämka eller ändra avtalsvillkor om de är "oskäliga" bl.a. med hänsyn till senare inträffade förhållanden. Alltså, om en förutsättning för ett avtalsvillkor finns när avtalet sluts - t.ex. att din ex-man skulle stå för hela reavinstskatten - och sen försvinner efter att avtalet har slutits så kan det i vissa fall ändras eller tas bort.  I praxis så har dock domstolen varit förhållandevis restriktiv i sitt tillämpande av just den delen av 36 § Avtalslagen, och i princip så ska man inte kunna förutse att förutsättningen för avtalsvillkoret försvunnit. 

Det finns alltså en teoretisk möjlighet för dig att jämka avtalsvillkoret, alternativt skriva ett nytt avtal där han betalar tillbaka "vinstskatt" summan. 

 Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.  

Fredrik ErikssonRådgivare