Kan jag åberopa det förstärkta laglottsskyddet?

2020-06-06 i Laglott
FRÅGA
Jag är ett särkullsbarn som anser att storleken på min laglott kränkts. Min far avled i januari 2020 och hade då enligt min mening, genom äktenskapsförord och gåvobrev ordnat successionen med avsikten minimera mitt arv. Jag vill därför gällande detta åberopa förstärkt laglott enligt ÄB 7:4. Vad tror ni om den möjligheten?När min far ingick sitt andra gifte om skrevs äktenskapsförord mellan honom och hans nya fru där det framgår att vars och ens egendom ska vara enskild. 1970 får min far hälften av en större gård som enskild egendom i ett gåvobrev. Dock får han rätt att genom äktenskapsförord göra om gåvan till giftorättsgods. 1995 i november görs detta, vilket innebär att hälften av det han äger övergår till hans hustru. I och med detta försvinner hälften av hans tillgångar från min laglott. 1999 skänks gården till mina halvsyskon. Då framgår bl a att om en gåvotagare skulle avlida utan bröstarvinge ska gåvan återgå till helsyskon. Denna skrivning upphör dock att gälla genom ett tillägg som skrivs 2009. 2016 avlider min fars hustru. I hennes bouppteckning står det att hennes tillgångar är enskild egendom medan det för min far står att hans del är giftorättsgods trots gåvobrevet från 1995.De bodde på gården hela sina liv. Min far var vid gåvotillfället 66 år och jordbruket var redan utarrenderat. De stora gåvor av konst och lösöre som sedan ägde rum 2011 tyder också på att gåvan av gården inte hade någon större betydelse för deras privatekonomi.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Det förstärkta laglottsskyddet framkommer, precis som du själv anför, av 7 kap. 4 § ärvdabalken (ÄB). Skyddet innebär att om arvlåtaren skänkt bort egendom under sådana förhållanden att gåvan är att likställa med testamente, kan det begäras att den ska gå åter i den mån att bröstarvinge får ut sin laglott.

En förutsättning för att det förstärkta laglottsskyddet ska aktualiseras är att arvlåtaren "bortgivit" egendom. Sett till förarbeten och praxis rör det sig inte enbart om gåvor utan även om benefika dispositioner. Utöver kravet om bortgivande krävs att det sker för att ordna med successionen, dvs. syftet ska vara att jämställa med testamente. Det förstärkta laglottsskyddet träffar typiskt sett två typer av gåvor:

(1) Gåvor givaren gör när den ligger för döden (eller tror att döden är nära förestående)
(2) Gåvor där gåvogivaren fram till sin död behåller den huvudsakliga nyttan av det som bortskänkes (t.ex. genom att behålla nyttjanderätten och bo kvar i en fastighet som bortskänkts)

I ditt fall tolkar jag det som att eventuell kränkning av laglotten inte skett när din far legat för döden eller trott att den var förestående, utan eventuellt utifrån att han skänkt bort tillgångar och därefter ändå behållit den huvudsakliga nyttan av egendomen. Om så är fallet, och det inkräktar på din laglott, kan gåvomottagaren vara skyldig att återbära så mycket av egendomen att du får ut din laglott. För det fall att du vill göra gällande det förstärkta laglottsskyddet måste du väcka talan därom inom ett år från att bouppteckningen avslutades.

Tyvärr går det för min del, och utifrån den information du delgett oss i frågan, inte att göra någon bedömning om huruvida du har möjlighet att nå framgång med talan om kränkning av din laglott och ett åberopande av det förstärkta laglottsskyddet. För en sådan bedömning krävs att bouppteckningen gås igenom, hur stor din laglott är samt att det granskas vilka gåvor som skett och under vilka förutsättningar. Min rekommendation om du vill undersöka dina förutsättningar för att väcka talan är att du anlitar en jurist som går igenom allt detta och råder dig vidare. Om du är intresserad av att anlita en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (805)
2021-01-18 När kan en bröstarvinge begära sin laglott vid ett testamentsförordnande?
2021-01-17 Testamente mellan sambor
2020-12-31 Fördela egendom genom testamente och bröstarvinges rätt till laglott
2020-12-31 En bröstarvinges möjlighet att få ut sitt arv i förtid

Alla besvarade frågor (88463)