Kan inbördes testamente återkallas och hur påverkar gåvor arvsrätten?

Min syster har tillsammans med sin man skrivit ett testamente till ett tidigare dagbarn. Maken har avlidit 1992 och hon har sedan haft väldigt dålig kontakt med sitt f.d. dagbarn Hon har nu avlidit den 19 april i år. Hon har under 2016 gett mig och min bror 500.000 kr vardera och samtidigt skrivit ett testamente till mig och min bror. Nu finns det 3 arvingar dagbarnet som nu är vuxen kvinna Jag och min bror. Hur fördelas arvet, ca 1.000.000 kr.

3 lika delar ( Min fråga, avräknas den tidigare gåva till mig och min bror vid arvsskiftet?

Hon har tidigare pratat med en advokat om att ta bort dagbarnet från testamentet men det var ju inte möjligt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmän utgångspunkt

Jag förstår det som att systern och hennes man har skrivit ett gemensamt/inbördes testamente till förmån för ett dagbarn, som inte är deras biologiska arvinge. Senare har hon givit dig och din bror gåvor samt upprättat ett nytt testamente, denna gång till förmån för er och inte dagbarnet. Dödsboet består av cirka 1 000 000 kronor och din fråga är hur detta ska fördelas.

Vad gäller angående inbördes testamenten och dagbarnets rätt?

Inbördes testamenten är testamenten som makar skriver gemensamt vari dessa ömsesidigt förordnar till förmån för varandra, vilket kan kombineras med en så kallad sekundosuccession. Sekundosuccession innebär att en tredje person (dagbarnet) ska ärva efter sist avlidne makes frånfälle, det vill säga nu när er mor har avlidit. Det står dock fritt för vardera make att återta sin del av testamentet genom ett regelrätt återkallelse av testamentet (jfr 10 kap. 7 § ärvdabalken, hädanefter ÄB). Återkallelse kan ske genom bland annat upprättande av nytt testamente som utifrån sitt innehåll anses ersätta tidigare testamente (se 10 kap. 5 § ÄB). Utifrån din information är sannolikt att så har skett.

Återkallelsen sker som nämnt enbart för hennes egen andel och inte för testamentsdelen som avser den tidigare avlidne makens egendom. Vad som får antas utifrån din information är att din syster har ärvt hennes make med fri förfoganderätt för att detta arv sedan vid hennes avlidande ska tillfalla dagbarnet i form av efterarv (jfr 3 kap. 2 § ÄB). Om arvet från först avlidne make exempelvis utgjorde hälften av din systers egendomsmassa så ska även hälften av din systers dödsbo fördelas i enlighet med första makes testamente, eller med andra proportioner om annan andelsfördelning råder (se 3 kap. 2 § tredje stycket ÄB). Låt oss för enkelhetens skull säga att andelen är hälften, vilket innebär att 500 000 kronor ska utgå i efterarv till dagbarnet.

Om din syster genom gåvorna till er, utan tillbörlig hänsyn till dagbarnets testamentsrätt, orsakat en väsentlig minskning av sin egendom är det möjligt att beräkna dagbarnets testamentsrätt som om gåvorna inte skett (se 3 kap. 3 § ÄB). Med väsentlig minskning avses i vart fall 25% (NJA 2013 s. 736), vilket utifrån din beskrivning får då minskningen synes vara uppåt 50%. Med utan tillbörlig hänsyn kan sägas avse att gåvan överstiger vad som kan göras avdrag på såsom förskott på arv (6 kap. 1 ÄB). Vad gäller förskott på arv till andra än arvlåtarens bröstarvingar (egna barn, se 2 kap. 1 § ÄB), ska avräkning enbart ske om detta uttryckligen stadgats eller måste anses ha varit avsikten då gåvorna gavs (6 kap. 1 § första stycket andra meningen ÄB). Utifrån din information antar jag att någon avräkning därför inte ska ske, vilket dock även ger för handen att gåvorna torde uppfylla kravet på "utan tillbörlig hänsyn" i 3 kap. 3 § ÄB.

Vid beaktande av detta ska till kvarlåtenskapen läggas ett fiktivt värde motsvarande värdet av gåvorna vid gåvotillfället, vilket ger en fiktiv kvarlåtenskap om 2 000 000 kronor. Av detta ska 50% utgå enligt först avlidne makes testamente till dagbarnet, det vill säga 1 000 000 kronor. (3 kap. 3 § ÄB).

Vad gäller testamente och arv till förmån för er?

Ni som syskon till den avlidne har arvsrätt såsom tillhörandes den andra arvsklassen (se 2 kap. 2 § ÄB). Denna arvsklass är till skillnad från bröstarvingar inte berättigade någon laglott (jfr 2 kap. 1 § ÄB). Ni har således rätt till arv utifrån återstående kvarlåtenskap, vilket i detta fall synes riskera att summeras till 0 kronor.

Vad gäller det testamente som upprättats till förmån för er syskon förtydligar detta visserligen eran rätt men ger, liksom arv, enbart rätt till egendom som kvarstår i dödsboet efter vad som ovan redogjorts. Om dagbarnet bedöms ha rätt till den andel som jag framfört ovan råder således oavsett testamentet att inget kvarstår för utdelning till er. Observera dock att dagbarnet själv måste väcka talan om att en sådan fiktiv fördelning ska ske och det är alltså inget som sker per automatik. Huvudregeln är således att en fördelning sker utifrån en kvarlåtenskap om 1 000 000, vilket skulle innebära att 500 000 kronor kvarstår för fördelning på er syskon förutsatt att inte ytterligare andra också har anspråk.

Sammanfattning

Din syster kan återkalla sin del av det testamentariska förordnandet till dagbarnet, vilket synes ha skett genom det senare upprättandet av testamente till förmån för er. Dagbarnet har då rätt till den andel av din systers kvarlåtenskap som motsvarar den andel hon ärvde efter hennes make, vilket följer av makens testamentariska förordnande som din syster inte kan återkalla. Utifrån en antagen likafördelning utgör detta belopp antingen 500 000 kronor eller 1 000 000 kronor enligt vad jag ovan förklarar. De gåvor ni fått ska visserligen inte avräknas från era arv men kan däremot grunda den fiktiva beräkning som ger dagbarnet ifrågavarande ökade efterarvsrätt. Effekten av detta kan sägas vara att er arvsrätt minskas såsom om avräkning i själva verket skett.

Jag vill tydligt påskina att detta är en redogörelse utifrån enbart den information som inkluderats i din fråga och därutöver rimliga antaganden. Utifrån diverse omständigheter kan utfallet bli väsentligen annorlunda.

Jag ursäktar för bitvis potentiell komplexitet men hoppas att du har blivit något visare!

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”